Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

PREGLED: DRŽAVNI ZAKONI

Belgija: Ustav

Član 28.

Češka: Povelja o osnovnim pravima i slobodama Češke Republike

Član 18.

Danska: Ustav

Član 54.

Nemačka: Osnovni zakon Savezne Republike Nemačke

Član 17.

Član 17a

Član 45c

Estonija: Ustav

Član 46.

Grčka: Ustav

Član 10.

Italija: Ustav

Član 50.

Kipar: Ustav

Dodatak D – Deo II – Prava i osnovne slobode

Član 29.

Litvanija: Ustav

Član 33.

Luksemburg: UstavM

Član 27.

Član 67.

Mađarska: Ustav

Član 64.

Holandija: Ustav

Član 5.

Austrija: Savezni Ustavni zakon

Član 148a

Član 11.

Poljska: Ustav

Član 63.

Portugal: Ustav

Član 52.

Slovenija: Ustav

Član 45.

Slovačka: Ustav

Član 27.

Na vrh

BOSNA i HERCEGOVINA: pravo i praksa

pravo:

 • Dejton mirovni sporazum : Aneks 6 – Dogovor o ljudskim pravima; Član VIII: Nadležnost Skupštine. ...C. Skupština će takođe odbiti bilo koje prijave koje smatra nekompatibilnim sa ovim Sporazumom, neosnovanim, ili zloupotrebom prava na peticiju.
 • Aneks 8 – Dogovor o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika; Član IV: Mandat. Komisija će dobijati i odlučivati o peticijama koje se bave imovinom koja ima kulturnu, istorijsku, religioznu ili etničku važnost kao nacionalni spomenik.
 • Ustav (Federacija): Nema pomeni prava na peticije.

B. PRVA IMENOVANJA I FUNKCIJE OMBUDSMANA

1. Opće odredbe

Članak 1.

 • (1) Postoje tri ombudsmana: jedan Bošnjak, jedan Hrvat i jedan druge nacionalnosti, koje imenuje Parlament Federacije, u skladu sa zakonom koji donosi tri godine nakon stupanja na snagu ovog ustava.
 • (2) Svaki ombudsman, uz suglasnost Predsjednika Federacije, imenuje jednog ili vise zamjenika. Oni posebice nastoje imenovati zamjenike u općinama s pučanstvom koje ne odrazava nacionalni sastav kantona u cjelini. Mjerodavne vlasti potpomazu ta nastojanja.
 • (3) Trajanje mandata ombudsmana i njihovih zamjenika jednako je trajanju mandata predsjednika i sudaca Vrhovnog suda.
 • (4) Svaki ombudsman imenuje dodatno osoblje prema sredstvima proračuna koja u tu svrhu odobri Vlade Federacije ili na početku, Premijer:

Članak 2.

 • (1) Ombudsmani dužni su štititi ljudsko dostojanstvo, prava i slobode zajamčene ovim ustavom, instrumentima navedenim u Dodatku, te ustavima kantona. Oni posebice djeluju na otklanjanju posljedica povreda tih prava i sloboda, a osobito posljedica etničkog progona.
 • (2) U obnašanju svojih dužnosti, ombudsmani se moraju rukovoditi zakonom i načelima ćudoređa i pravde.

Članak 3.

 • Svaki ombudsman obavlja svoje dužnosti samostalno, osim kad je u ovom ustavu drukčije predviđeno. Ombudsmani mogu surađivati u obnašanju bilo koje od svojih dužnosti.

Članak 4.

 • Ombudsmani su neovisni u obnašanju svojih dužnosti, i nijedna se osoba ili državno tijelo ne smije miješati u te dužnosti.

2. Nadležnosti i ovlasti ombudsmana

Članak 5.

 • Ombudsmani mogu ispitivati djelatnosti bilo koje ustanove Federacije, kantona ili općina, kao i bilo koje druge ustanove ili osobu koja negira ljudsko dostojanstvo, prava ili slobode, uključujući i slučajeve u kojima se to čini etničkim progonom ili održavanjem njegovih posljedica.

Članak 6.

 • (1) Ombudsman ima pravo pokretati postupke pri mjerodavnim sudovima i intervenirati u postupcima koji su u tijeku, uključujući i postupke na Sudu za ljudska prava.
 • (2) Kao što je predviđeno člankom IV. C. 8, ombudsman ima pravo tražiti pomoć sudbene policije.

Članak 7.

 • (1) U obavljanju svojih dužnosti ombudsman može pregledavati sve službene dokumente, uključujući i tajne, kao i sudske i upravne spise, te zahtijevati suradnju bilo koje osobe, uključujući i službene, posebice suradnju u pribavljanju relevantnih informacija, dokumenata i spisa. Ombudsman može prisustvovati sudskim i upravnim postupcima, kao i sastancima drugih tijela, te može stupiti na bilo koje mjesto gdje borave ili rade osobe lišene slobode i prekontrolirati ga.
 • ((2) Ombudsmani, njihovi zamjenici i sve osobe koje obavljaju ispitivanja prema točki (1) ovog članka, dužni su čuvati tajnost dobivenih informacija, te sa svim dokumentima i spisima postupati u skladu sa važećim propisima, osim u slučaju predviđenom u članu II. B. 8.

3. Izvješća ombudsmana

Članak 8.

 • (1) Svaki ombudsman podnosi godisnje izvješće Premijeru i zamjeniku Premijera, predsjednicima svih kantona i Konferenciji o europskoj sigurnosti i suradnji.
 • (2) Ombudsman može, u bilo koje vrijeme, podnijeti posebno izvješće mjerodavnom federalnom, kantonalnom, općinskom ili međunarodnom tijelu. Domaće ustanove dužne su odgovoriti u roku koji odredi ombudsman.
 • (3) U izvješća navedena u točkama (1) i (2) ovog članka ombudsman može uključiti bilo koji materijal opisan u članku II. B. 5. i poduzeti mjere za zaštitu informacija koje zahtijevaju tajnost.

4. Propisi ombudsmana

Članak 9.

 • Svaki ombudsman sastavlja ili ombudsmani zajednički sastavljaju, propise koji određuju njihovu organizaciju i načine obavljanja dužnosti. Propisi se objavljuju u službenom glasilu Federacije. Parlament Federacije može zakonom promjeniti te propise.

Ustav (Republika Srpska):

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 2.

 • Stav 1. člana 2. zamjenjen je Amandmanom XLV, koji glasi: "Teritorija Republike je jedinstvena, nedjeljiva i neotuđiva."
 • Stav 2. člana 2. zamjenjen je Amandmanom LV, koji glasi: "Sporazum o promjeni granice između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine može se iznijeti i na potvrdu putem referenduma u Republici". .

II. LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

Član 32.

 • Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor.
 • Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo.

V. ORGANIZACIJA REPUBLIKE, I. Narodna skupština

Član 76.

 • Član 76. zamijenjen je Amandmanom XXXVIII, koji glasi:"Pravo predlaganja zakona, drugih propisa i opštih akata imaju predsjednik Republike, Vlada, svaki narodni poslanik ili najmanje 3.000 birača.
 • Pravo predlaganja zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti monetarnog deviznog i kreditnog sistema ima i Narodna banka."

IX. USTAVNI SUD

Član 120.

 • Postupak pred Ustavnim sudom, pravno dejstvo njegovih odluka i druga pitanja njegove organizacije i rada uređuje se zakonom.Član 120. dopunjen je tač. 3. i 4. Amandmana XLII, koje glase:"Svako može dati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti.
 • Postupak pred Ustavnim sudom mogu, bez ograničenja, pokrenuti predsjednik Republike, Narodna skupština i Vlada, a ostali organi, organizacije i zajednice pod uslovima utvrđenim zakonom.Ustavni sud može i sam pokrenuti postupa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti.
 • Kad Ustavni sud utvrdi da zakon nije u saglasnosti sa Ustavom ili da drugi propis ili opšti akt nije u saglasnosti sa ustavom ili zakonom taj zakon, drugi propisi ili opšti akt prestaje da vazi danom objavljivanja odluke Ustavnog suda."

Skupština Republike Srpske ima Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor . Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 70.

 • Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor ima predsjednika i 6 članova koji se biraju iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini.

Član 71.

Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor:

 • ispituje i razmatra predstavke i prijedloge koje građani, preduzeća i druge organizacije i zajednice upućuju Narodnoj skupštini i, prema potrebi, predlaže nadležnim organima i organizacijama mjere rješavanja pitanja i problema iznijetih u prijedlozima i o tome obavještava podnosioce;
 • proučava predstavke i prijedloge kojim građani, preduzeća i druge organizacije i zajednice ukazuju na nedostatke u zakonu i drugim aktima koji proizilaze iz neodgovarajućih rješenja ili ukazuju na napravilno provođenje njihovih odredaba od nadležnih organa, radi preduzimanja potrebnih mjera, i o tome obavještava Narodnu skupštinu;
 • prati i razmatra pitanja i pojave u vezi sa provođenjem politike i izvršavanja zakona i drugih propisa i akata koji se odnose na raspolaganje sredstvima, raspodjelu dobiti, zaštitu svojine, način ostvarivanja prava i dužnosti državnih organa, preduzeća i drugih organizacija i zajednica;
 • obavještava Narodnu skupštinu o uočenim problemima povodom razmatranja predstavki i prijedloga i predlaže preduzimanje potrebnih mjera.

Član 72.

Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor:

 • Narodna Skupština Republike Srpske donela je februara 2000. godine Zakon o ombudsmanu , a institucija ombudsmana počela je sa radom novembra iste godine.
 • Ombudsmani podnose godišnje izveštaje Narodnoj Skupštini Republike Srpske. Izveštaji su obimni (za 2007. Godinu 113. stranica).
 • Ombudsmani podnose i posebne izveštaje merodavnim entiteskim telima. Izveštaji su uglavnom upućeni relevantnim ministarstvima ili sadrže preporuke za ministarstva. Domaće ustanove su dužne odgovoriti u roku koji odredi ombudsman. Godišnji i posebni izveštaji su javni dokumenti.

praksa:

Peticija za promenu Ustava BiH radi uvođenja instituta direktne demokratije (referendum, narodna inicijativa, narodni veto ili narodni opoziv)

 • UG „Zašto ne“, u saradnji sa partnerima – Pokret Dosta, OP Revolt, UNS Geto, Ormar, Odisej, Omladinski centar Srebrenica, DVOC, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu pokreće kampanju za uvođenje direktne demokratije u Ustav BiH pod nazivom „Ne zaUSTAVljajte nas!“. Kampanja je nastala iz potrebe građana/ki u BiH da utiču na donosioce odluka i sami donose odluke o svojoj sudbini, a ne samo glasaju na izborima i puštaju predstavnicima vlasti da u vremenu između izbora sami odlučuju, što često zna da bude pogubno i po društvo i po građane/ke. Kampanja za cilj ima da u Ustav BiH uvede institute direktne demokratije, odnosno omogući građanima/kama demokratska sredstva za učešće u donošenju odluka i direktno odlučivanje kao što su referendum, narodna inicijativa, narodni veto ili narodni opoziv. Kampanja će se desiti u preko 15 gradova u BiH i imat će cilj da informiše građane/ke o prijedlozima koje kampanja zagovara, da skupi 30.000 potpisa podrške prijedlogu amandmana na Ustav BiH, te da zagovara donošenje amandmana od strane Parlamentarne skupštine BiH. Usvajanjem predloženih amandmana bi se omogućilo da građani/ke direktno odlučuju o bitnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu (referendum), pokreću inicijative za donošenje ili prestanak važnosti zakona i odluka (narodna inicijativa), pa i da zahtijevaju ostavke odgovornih (narodni opoziv).
 • Direktna demokratija je institut koji postoji u većini demokratskih zemalja svijeta i služi kao demokratsko sredstvo kojim građani direktno ostvaruju svoja prava i učestvuju u vođenju društva. Ova kampanja je šansa svima nama da učinimo naše društvo demokratičnijim i pravednijim, ali i da uvedemo alate kojima bi građani/ke mogli zaustaviti samovolju i nerad odgovornih.

Web sajt Dosta!

http://dosta.ba/latinica/potpisite-peticiju-za-uvodenje-direktne-demokratije-u-ustav-bih/

Do Aprila 2010. godine prikupljeno je 30 000 potpisa u 25 gradova, ali još nisu predati Parlamentu.

Na vrh

HRVATSKA: pravo i praksa

pravo:

Ustav :

Deo 2. Osobne i političke slobode i prava, Članak 46.: Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.

Članak 86.

Članak 92.

VI. MJESNA, LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA

Članak 132.

Hrvatska ima ombudsmana (pravobranitelja) i u Saboru Odbor za predstavke i pritužbe . Odbora za predstavke i pritužbe

ZAKON O PUČKOM PRAVOBRANITELJU

I. OPĆE ODREDBE

III. POSTUPOVNE ODREDBE

IV. IZBOR I RAZRJEŠENJE PUČKOG PRAVOBRANITELJA

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ZAKON O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE SAMOUPRAVE

(Urednički pročišćeni tekst)
Zakon je objavljen u Nar. novinama, br. 33/96 i 92/01.

Naknadno su na temelju čl. 27. st. 4. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (Nar. novine, br. 44/06.) 29. IV. 2006. prestale važiti odredbe čl. 13. ovog Zakona, a Odlukom USRH, br. U-I-177/2002 od 20. travnja 2006. (Nar. novine, br. 58/06) ukinute su odredbe čl. 8.h ovog Zakona.

VIII. DRUGI OBLICI OSOBNOG SUDJELOVANJA BIRAČA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 57-65.)

b) ZBOROVI GRAĐANA

Članak 60.

Zborovi građana sazivaju se radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja. Odluka donijeta na zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, odnosno odbor gradske četvrti, ali ne obvezuje predstavničko tijelo općine ili grada.

Članak 61.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, odnosno odbora gradske četvrti, u skladu sa statutom općine ili grada. Zborove građana može sazvati i općinsko, odnosno gradsko vijeće radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za pojedinu općinu ili grad. Zborovi građana sazivaju se za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok i sl.).

Članak 62.

Odluke se na zboru donose javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. Način sazivanja zbora građana i način rada zbora građana uređuje se statutom općine, odnosno grada.

c) PREDSTAVKE GRAĐANA

Članak 63.

Građani mogu podnositi predstavke tijelima jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave i tijelima državne vlasti. Predstavka mora biti potpisana i na njoj mora biti navedeno ime i prezime građana koji je potpisuju i njihov jedinstveni matični broj.

Članak 64.

Tijelo državne vlasti, tijelo lokalne samouprave, odnosno tijelo područne (regionalne) samouprave dužno je u primjerenom roku odgovoriti građanima koji su predstavku podnijeli.

Članak 65.

Predstavke mogu podnositi građani koji imaju biračko pravo. Predstavke građana ne obvezuju tijelo kojem se podnose.

Referendum je oblik neposrednog odlučivanja birača u obavljanju državne vlasti o pitanjima određenim Ustavom Republike Hrvatske (državni referendum) i o pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (lokalni referendum). Drugi oblici neposrednog odlučivanja i izjašnjavanja birača u obavljanju državne vlasti te lokalne i područne (regionalne) samouprave su: savjetodavni referendum, mjesni zborovi građana i predstavke građana. Državni referendum mogu raspisati Hrvatski sabor i predsjednik Republike Hrvatske.

Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava Republike Hrvatske, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga. Hrvatski sabor će raspisati referendum ako to zatraži 10 posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava Republike Hrvatske ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost i opstojnost Republike Hrvatske. Državni referendum mora se raspisati radi donošenja odluke o udruživanju Republike Hrvatske u savez s drugim državama. Lokalni referendum može raspisati predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može, pod uvjetima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi raspisati referendum o pitanju iz svog samoupravnog djelokruga o kojem predstavničko tijelo ima pravo donositi odluke.

Na referendumu birači glasuju ZA ili PROTIV prijedloga, a kad se odlučuje o jednom između više prijedloga, birači na glasačkom listiću zaokružuju redni broj prijedloga za koji glasuju. Da bi referendum bio pravovaljan potrebno je da mu pristupi većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojoj je raspisan referendum. Odluka je donesena ako se za nju izjasnila većina birača koji su pristupili referendumu. Odluka donesena na referendumu je obvezatna, što znači obvezu za tijela vlasti da je provedu.

Pravo sudjelovanja na državnom referendumu imaju hrvatski državljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma. Pravo sudjelovanja na lokalnom referendumu imaju birači koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za koju je referendum raspisan. Referendum i drugi oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju propisani su Zakonom o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske prestala je vrijediti odredba članka 13. Zakona o referendumu koja je propisivala nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva u provođenju referenduma. Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/06) ukinuta je odredba članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu koji se odnosi na članak 8.h Zakona. Tim je člankom bila propisana ovlast Ustavnog suda Republike Hrvatske da ocjenjuje suglasnost referendumskog pitanja sa zakonom, što je bilo u suprotnosti s odredbom članka 86. stavka 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

I. OPĆE ODREDBE - SADRŽAJ

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

CILJ

Članak 2.

Cilj ovoga Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno ovom i drugim zakonima.

POJMOVI

Članak 3.

II. NAČELA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA PRETPOSTAVKE JAVNOSTI, SLOBODNOG PRISTUPA I OGRANIČENJA

Članak 4.

POTPUNOST I TOČNOST INFORMACIJE

Članak 5.

Članak 6.

NAČELO RASPOLAGANJA INFORMACIJOM

III. IZUZECI OD PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA IZUZECI I NJIHOVO TRAJANJE

IV. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 9.

NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 10.

ZAHTJEV

Članak 11.

ZAHTJEV

Članak 11.

ROKOVI

Članak 12.

USTUPANJE ZAHTJEVA

Članak 13.

PRODUŽENJE ROKOVA

Članak 14.

RJEŠENJE O ZAHTJEVU

Članak 15.

DOPUNA I ISPRAVAK INFORMACIJE

Članak 16.

ŽALBA I UPRAVNI SPOR

Članak 17.

ŽALBA I UPRAVNI SPOR

Članak 18.

V. POSEBNE ODREDBE O TIJELIMA JAVNE VLASTI OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA

Članak 20.

JAVNOST RADA

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Članak 22.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 23.

NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

Članak 24.

IZVJEŠĆA

Članak 25.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Članak 29.

Članak 30.

Zagreb, 15. oktobra 2003. HRVATSKI SABOR

Praksa

Peticija "Zaustavimo devastaciju Cvjetnog trga i Donjeg grada.

Pravo na grad i Zelena akcija u subotu počinju potpisivanje peticije protiv devastacije Cvjetnog trga

ZAGREB - Inicijativa Pravo na grad i Zelena akcija najavili su danas da u subotu, 10. veljače, počinju s potpisivanjem peticije protiv devastacije Cvjetnog trga i Donjega grada.

Udruge pozivaju građane da u subotu od 11 do 16 sati dođu na Cvjetni trg potpisati peticiju "Zaustavimo devastaciju Cvjetnog trga i Donjega grada".

Gradska vlast i privatni investitor, u dogovoru sklopljenom iza leđa građana, mimo procedure i suprotno postojećim propisima, planiraju rušenje u zaštićenoj povijesnoj jezgri i uništavanje kulturnog identiteta Zagreba, ističu udruge u peticiji.

U bloku na Cvjetnom trgu, a uskoro i u ostalim donjogradskim blokovima, planira se gradnja mimo javnog interesa sa sadržajima namijenjenim isključivo eliti i nedostupnima većini građana.Pretrpavanje blokova trgovačko-poslovnim sadržajima uzrokovat će prometno zagušenje centra Zagreba te potpuni kolaps javnog prijevoza, upozoravaju organizatori potpisivanja predstavke.

U peticiji se zahtijeva zaustavljanje gradnje trgovačkog, poslovnog i stambenog centra Hoto grupe na Cvjetnom trgu, te planiranje projekata u donjogradskim blokovima prema načelima pažljive obnove i revitalizacije, uz jasno utvrđivanje javnog interesa kroz sudjelovanje građana i neovisne struke.

Traži se i zaustavljanje gradnje novih javnih garaža, kako je i zabranjeno postojećim Generalnim urbanističkim planom (prostor zabrane je omeđen Kačićevom, Vodnikovom, Branimirovom, Borninom, Bauerovom, Vlaškom, Ribnjakom i Mikloušićevom ulicom). Pravo na grad i Zelena akcija također zahtijevaju proširenje pješačke zone u centru Zagreba. (Hina)

Jutarnji list Objavljeno: 08.02.2007

http://www.jutarnji.hr/pravo-na-grad-i-zelena-akcija-u-subotu-pocinju-potpisivanje-peticije-protiv-devastacije-cvjetnog-trga/212143/

Horvatinčić dobio Cvjetni trg!

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine prihvatili su većinom glasova vladajuće koalicije SDP-HSS-HSU te dva zastupnika HDZ-a Detaljni plan uređenja bloka kod Cvjetnog trga, premda je dio zastupnika SDP-a bio suzdržan.

Profit ujedinio stranke

Odluka donesena unatoč peticiji koju je potpisalo 50.000 građana Za Detaljni plan uređenja (DPU) bloka kod Cvjetnog trga od ukupno 39 nazočnih zastupnika glasovalo je 23 zastupnika, među kojima i dva HDZ-ova.

Protiv je bilo osam, a osam zastupnika bilo je suzdržano, među kojima sedam SDP-ovaca.

U trosatnoj burnoj raspravi oporbeni su se zastupnici zauzimali za oživljavanje Donjeg grada, ali uz poštivanje tradicije. Napomenuli su i da ne treba zanemariti peticiju 50.000 građana i "dovlačiti" promet u središte grada gradnjom podzemnih garaža.

Pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje Ivica Fanjek naglasio je u uvodu kako je stajalište Zavoda da treba urediti neuređena dvorišta u Donjem gradu. "Da se uđe u donjogradske blokove, odlučeno je kad se vidjelo da se u njima može naći javni interes", rekao je. Dok je Doris Kažimir, pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, izlagala o konzervatorskim podlogama bloka Cvjetnog trga, zastupnica HNS-a Morana Paliković-Gruden prosvjedovala je zbog toga što duljinom izlaganja Kažimir krši Poslovnik.

"U tom propagandnom izlaganju obrazlaže se projekt, a ne govori o zaštiti", ustvrdila je Paliković-Gruden. Predsjednica Gradske skupštine, Tatjana Holjevac, odgovorila joj je da je dopustila dulje izlaganje pročelnici zbog velikog zanimanja javnosti.

Doris Kažimir je, govoreći o kućama u bloku kod Cvjetnog trga, kazala da za tzv. Vidrićevu kuću sagrađenu 1865. ne postoje podaci ni o vlasniku ni o projektantu te da se sadašnje stanje kuće "ne može povezati s podatkom da je tu rođen Vladimir Vidrić". Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine prihvatili su Detaljni plan uređenja bloka kod Cvjetnog trga Kuća je rekonstruirana 50-ih godina (20. stoljeća), a sačuvala se tek krovna konstrukcija i stubište. Kuća je napuštena zadnjih 10-12 godina", navela je. Također je rekla da za uređenje bloka Cvjetnog trga treba srušiti dvije ulične građevine, dvorišne građevine Stomatološkog fakulteta i kina, a na adresi Trg Petra Praradovića 5 izgradila bi se zamjenska ulična građevina. U odnosu na idejni projekt smanjena je i visina dvorišnih građevina, izvijestila je. "U središtu Beča, primjerice, nalaze se 22 podzemne garaže, a u cijelom gradu 209", napomenula je.

U raspravi zastupnica Danira Bilić je u ime Kluba HDZ-HSLS ocijenila da gradske vlasti progovaraju o uređenju i razvoju grada tek kad se javi investitor sa svojim idejama. To, kazala je, pokazuje da nemaju vlastitu viziju razvoja grada te kako HDZ smatra da nije primjereno riješeno pitanje ulaza u podzemnu garažu iz Varšavske ulice. "Protiv smo ignoriranja tradicije srednje klase građana i peticije s 50.000 potpisa", kazala je Alenka Košiša Čičin-Šain u ime Kluba HNS-a. Napomenula je kako je potrebna analiza svih donjogradskih blokova u cjelini da bi se unaprijed znalo što se, gdje i kako može graditi. Jelena Pavičić-Vukičević iz Kluba zastupnika SDP-a smatra "da kontroverze, polemike i prosvjedi zbog bloka Cvjetnog trga teško imaju realno utemeljenje". "Puno toga smo čuli protiv, ali malo drukčijih prijedloga - a Donji grad propada", rekla je, istaknuvši kako je i u programu zagrebačkog SDP-a revitalizacija grada. Miroslav Rožić (neovisni zastupnik) ustvrdio je da su pješačke zone u središtu "civilizacijski doseg" i da to ne bi trebalo dirati gradnjom podzemnih garaža i "dovlačenjem prometa u središte grada". Pročelnik Fanjek je napomenuo kako je, nakon donošenja DPU-a Ilica - Preobraženska - Preradovićev trg - Varšavska - Gundulićeva, potrebno naći rješenje za najprikladniji ulaz u taj blok.

Objavljeno 31.01.2008.
Dnevnik.hr

http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/zagrebacka-skupstina-raspravlja-o-cvjetnom-trgu.html

Peticija za besplatno obrazovanje

PETICIJA KOJOM TRAŽIMO PRAVO NA BESPLATNO OBRAZOVANJE

1. Obrazovanje je javno dobro, a ne roba, i kao takvo mora biti dostupno svima pod jednakim uvjetima. Stoga tražimo pravo na besplatno obrazovanje kroz zakonsko osiguranje potpunog javnog financiranja obrazovanja na svim razinama visokog obrazovanja, bez smanjenja upisnih kvota.

2. Tražimo strategijsku prenamjenu sredstava državnog proračuna u sektor obrazovanja vođenu načelima društvene solidarnosti i socijalne osjetljivosti te idejom da je obrazovanje javno dobro.

3. Tražimo transparentnost financiranja cjelokupnog sustava znanosti i obrazovanja.

4. Također zahtijevamo da se svi zakoni koji se odnose na znanost i visoko obrazovanje prije upućivanja u saborsku proceduru daju na očitovanje svim znanstvenim i visokoobrazovnim institucijama.

Slobodni Filozofski
Dnevnik.hr

http://www.slobodnifilozofski.com/2009/04/grupa-za-peticiju-trazi-volontere.html

Na Sveučilištu u Zagrebu manje mjesta, školarine ostaju iste Od 8.996 novih brucoša, samo će njih 3.200 studirati bez plaćanja, odnosno na teret Ministarstva

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o kvotama i studentskim participacijama za iduću akademsku godinu, u odnosu na prošlu godinu je za oko 170 manje upisnih mjesta, dok će školarine ostati iste, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Osigurano je 8.996 slobodnih mjesta za upis u prvu godinu, od čega 930 mjesta za izvanredne studente. Oko 3.200 studenata studirat će na teret Ministarstva, njih oko 2.900 participirat će po linearnom modelu plaćanja, a 2250 studenata plaćat će maksimalni iznos participacija, koji se u idućoj akademskoj godini neće povećavati - ostat će između dvije tisuće i 9,5 tisuća kuna.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Aleksa Bjeliš je izvijestio da kvote i participacije još nisu određene za Ekonomski, Filozofski i PMF jer su studenti uložili veto na odluke fakultetskih vijeća. Radi toga će Sveučilište 30. ožujka imati izvanrednu sjednicu, a do tada bi fakulteti, nakon konzultacija sa studentima, trebali dovršiti svoje prijedloge, najavio je Bjeliš. Na Ekonomskom fakultetu studenti upozoravaju na nedostatne kvote na nekim diplomskim programima, na PMF-u su nezadovoljni što je povećan broj studenata koji bi participirali na prvoj godini, dok studenti Filozofskog fakulteta očekuju odgovore na prošlogodišnje najave o mogućem oslobađanju prve godine od participacije. Fakulteti imaju rok od osam do 15 dana za sazivanje vijeća i u drugom navratu veto se ne može dati, a ako studenti na Senatu ulože veto zakazat će se još jedna sjednica Senata. Bjeliš očekuje da će dekani ta tri fakulteta narednih dana imati aktivno razdoblje sa svojim studentima, no ne boji se da bi mogao biti ugrožen početak nove akademske godine.

Upitan o nacrtu zakona o sveučilištima, Bjeliš je rekao da bi zakonodavstvo trebalo donositi cjelovita, a ne parcijalna rješenja. Upozorio je da je pitanje hoće li, s obzirom na sadašnju nezahvalnu situaciju na području istraživačkog sektora i elementarnih djelatnosti, Sveučilište izdržati međunarodnu konkurentnost. Rekao je da se sadašnjom verzijom zakona predviđa uvođenje Sveučilišnog vijeća koje bi imalo veće ovlasti od sadašnjeg Sveučilišnog savjeta, što otvara nova pitanja. Pozitivnim je ocijenjeno što bi se time dogovarali trogodišnji, fiksni i zajamčeni sporazumi u sustavu financiranja, a zamjerka je što bi u tom tijelu bili aktualni političari ili dužnosnici, a ne vrhunski stručnjaci kako je to na europskim sveučilištima. Studentski izbori, najavljeno je, trebali bi se održati u drugoj polovici travnja, nakon što studenti dovrše pravilnik o provedbi izbora.

Objavljeno 17. mart 2010.
Metro Portal
Dnevnik.hr

http://metro-portal.hr/vijesti/zagreb/na-sveucilistu-u-zagrebu-manje-mjesta-skolarine-ostaju-iste

Od sljedeće akademske godine besplatan studij za sve brucoše na preddiplomskim i diplomskim studijima

30. mart 2010.

Svim redovitim studentima koji od sljedeće akademske godine upišu prvu godinu studija - kako preddiplomskog, tako i diplomskog - na nekom od javnih visokih učilišta u Hrvatskoj, troškovi školarina u cjelini će biti pokriveni iz državnog proračuna.

Jedini uvjet da svaki od tih studenata zadrži pravo besplatnog studiranja i na svim višim godinama bit će da redovito ispunjava svoje studijske obveze. Pri tome kriterije kojima se određuju studijske obveze pojedinih studijskih programa, u skladu s Ustavnom i Zakonom zajamčenom autonomijom sveučilišta i sveučilišnom samoupravom, samostalno propisuju visoka učilišta.

Radi potpunog objašnjenja, treba istaknuti kako visoka učilišta autonomno donose i odluke o iznosu školarina za pojedine studijske programe. Međutim, neovisno o iznosima koje samostalno odrede pojedina visoka učilišta, troškovi školarina za sve redovite studente koji budu redovito ispunjavali studijske obveze bit će pokriveni sredstvima iz državnog proračuna. Na taj će način za sve studente koji budu uredno ispunjavali svoje studijske obveze, studij biti u cjelini besplatan od početka pa do završetka.

preuzeto sa službenih stranica MZOŠ-a

http://www.slobodnifilozofski.com/2010/04/odluka-ministarstva-znanosti.html

Peticija o ulasku Hrvatske u NATO

Peticija za referendum o NATO-u U pedesetak hrvatskih gradova počelo je potpisivanje peticije kojom se traži referendum o ulasku u NATO. Peticiju je pokrenula građanska inicijativa Odbor za referendum o NATO-u kada je postalo jasno da Sabor, unatoč mnogobrojnim zahtjevima, ne misli referendumom provjeriti mišljenje građana o priključenju Sjevernoatlantskom savezu. Glavno pitanje bit će "Želite li da Republika Hrvatska postane članica Sjevernoatlantskog ugovora - NATO-a". Odbor za referendum okuplja četrdesetak nevladinih udruga. Glasnogovornik Odbora Aleksandar Hatzivelkos izjavio je jučer da Odbor nije ni za ni protiv ulaska RH u NATO, nego da se zauzima za raspisivanje referenduma na kojem bi se građane pitalo što misle o tome.(HRT)

29. mart 2008.
Poslovi.hr

http://www.poslovni.hr/75136.aspx

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE U Zagrebu, 29. aprila 2008. Odbor za referendum o NATO-u je tijekom travnja proveo akciju prikupljanja potpisa, kako bi se prema Zakonu o referendumu raspisao referendum o ulasku Republike Hrvatske u NATO savez. U toj akciji je prikupljen 126 392 potpis građana Republike Hrvatske s pravom glasa. U skladu sa Zakonom o referendumu, Odbor je zatražio primanje kod predsjednika Sabora, gospodina Luke Bebića, kako bi prikupljene potpise dostavili hrvatskom Saboru. Odbor je također iskazao želju da gospodinu Bebiću predstavi tri inicijative nastale na iskustvima stečenima u akciji "Odluka narodu - NATO na referendum":

1. zahtjev za raspisivanjem referenduma o ulasku Republike Hrvatske u NATO savez

2. zahtjev za promjenom Zakona o referendumu

3. zahtjev za utvrđivanjem točnog broja birača na biračkim popisima Republike Hrvatske

Radi kvalitetnog predstavljanja tih inicijativa Saboru i široj političkoj javnosti, Odbor za referendum je zatražio primanje kod svih klubova zastupnika u hrvatskom Saboru, kod saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, te kod predsjednika Republike Hrvatke, gospodina Stipe Mesića. glasnogovornici Odbora za referendum

Lana Vego
Aleksandar Hatzivelkos

Peticija za referendum o NATO-u nije uspjela

U dva tjedna nevladine udruge podržalo 150.000 građana

Organizatori tvrde da su imali prekratak rok
Reuters

Nevladine udruge nisu uspjele prikupiti 450.000 potpisa na peticiji za referendum. Nakon dva tjedna prikupljeno je malo više od 150.000 potpisa, izvještava HTV. Organizatori tvrde da su im financijska sredstva bila ograničena, rok od dva tjedna za prikupljanje potpisa prekratak, a broj potpisa koje je trebalo prikupiti - gotovo pola miljuna - prevelik.

Problem JMBG-a

Problem JMBG-a Analitičari smatraju da akcija nije bila dovoljno dobro organizirana i da je nisu dovoljno poduprli ni mediji niti istaknute javne osobe. Anđelko Milardović iz Centra za politološka istraživanja smatra da je kampanja trebala biti bolje pripremljena. Naveo je primjer Švicarske, Austrije i skandinavskih zemalja u kojima se svaka važnija odluka donosi na referendumu. Glasnogovornik Odbora Aleksandar Hatzivelkos ističe da su ‘izrazito zadovoljni odazivom koji je akcija dobila kod građana’, ali i da su ih zatekli problemi na koje nisu računali. Primjerice, akcija je u javnosti dobila prizvuk anti-NATO inicijative, iako se Odbor ni u jednom trenutku nije izjasnio protiv članstva Hrvatske u Savezu. Problem im je predstavljao i Zakon o referendumu koji propisuje da se moraju prikupljati i jedinstveni matični brojevi građana, izvještava Glas Slavonije.

Dobar iskorak

Problem JMBG-a Organizatori peticije smatraju da je ova inicijativa ipak bila velik iskorak za demokraciju u Hrvatskoj. - Zbog JMBG-a smo morali odbiti dvadesetak posto potpisa. Imati zakon u kojem se traži broj koji je u međuvremenu postao tajan nema nikakvog smisla - kazao je Hatzivelkos. Odbor nije dobio sustavnu podršku ni jedne političke stranke, ali su peticiju potpisali pojedini političari, poput SDP-ovca Zorana Milanovića.

Prestorg zakon Organizatori peticije prikupljene će potpise predat i Saboru, a potaknut će i raspravu o izmjeni zakona o referendumu koji je, kako smatraju, prestrog i ograničava građanske inicijative. Iz akcije bi trebala proizići i inicijativa za sređivanje popisa birača. - Broj birača je nerealan, a to nije problem samo ove akcije, nego mnogo širi problem - napomenuo je glasnogovornik. Prema najavama, Odbor za referendum precizne podatke imat će 15. travnja.

Objavljeno 13. aprila 2008.
Metro portal

http://metro-portal.hr/vijesti/hrvatska/peticija-za-referendum-o-nato-u-nije-uspjela

Na vrh

CRNA GORA: pravo i praksa

PRAVO

USTAV REPUBLIKE CRNE GORE

DRUGI DIO SLOBODE I PRAVA
Član 33 Svako ima pravo da pokrene inicijativu, podnese predstavku, peticiju ili predlog državnom organu i da dobije odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost, niti trpjeti druge štetne posljedice zbog stavova iznijetih u inicijativi, predstavci, peticiji ili predlogu, osim ako je time učinio krivično djelo. Predlaganje zakona

TREĆI DIO
UREĐENJE VLASTI
Član 85 Pravo predlaganja zakona, drugog propisa ili opšteg akta imaju Vlada, poslanik i najmanje šest hiljada birača.

PETI DIO
PROMJENA USTAVA
Predlog za promjenu
Član 117 Predlog za promjenu Ustava može podnijeti najmanje deset hiljada birača, najmanje 25 poslanika, predsjednik Republike i Vlada. Predlog za promjenu Ustava sadrži odredbe čije se promjene traže i obrazloženje.

http://www.montenet.org/law/ustav.htm

IZ POVELJE O LJUDSKIM I MANJINSKIM PRAVIMA, IZ 2003. GODINE:

Pravo na peticiju

Član 117

Svako ima pravo da se, pojedinačno ili u zajednici s drugima, obraća državnim organima, da im upućuje peticije i druge predloge i da od njih dobije odgovor, ako ga traži. Zbog korišćenja ovog prava niko ne sme da trpi štetne posledice.

Internet stranica Vlade Crne Gore

http://www.gov.me/biblioteka/1055252009.pdf

Crna Gora ima Ombudsmana:

http://www.ombudsman.co.me/index.htm

Z A K O N
O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

I. OSNOVNE ODREDBE

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Član 1

Ovim zakonom ustanovljava se Zaštitnik ljudskih prava i sloboda. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda (u daljem tekstu: Zaštitnik) štiti ljudska prava i slobode zajemčena Ustavom, zakonom, ratifikovanim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava kada su povrijedjena aktom, radnjom ili nepostupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlašćenja (u daljem tekstu: organi). Zaštitnik nema ovlašćenja u odnosu na rad sudova, osim u slučajevima utvrdjenim ovim zakonom.

Samostalnost i nezavisnost

Član 2

Zaštitnik je samostalan i nezavistan u vršenju svoje funkcije.

Ustavnost i zakonitost

Član 3

Zaštitnik vrši svoju funkciju na osnovu Ustava i zakona i u svom radu pri-država se načela pravde i pravičnosti.

Dostupnost

Član 4

Zaštitniku se može obratiti svako ko smatra da su aktom, radnjom ili nepo-stupanjem organa povrijedjena njegova prava ili slobode. Zaštitnik može postupati i na svoju inicijativu. Postupak pred zaštitnikom je besplatan.

Javnost rada

Član 5

Javnost rada Zaštitnika obezbjeđuje se podnošenjem i objavljivanjem godiš-njeg i posebnog izvještaja i na drugi način koji Zaštitnik odredi.

Sjedište

Član 6

Sjedište Zaštitnika je u Podgorici. Zaštitnik može organizovati dane zaštitnika van svog sjedišta.

Sredstva

Član 7

Sredstva i uslove za rad Zaštitnika obezbjedjuje Republika Crna Gora

II. IZBOR, PRESTANAK FUNKCIJE I RAZRJEŠENJE

Izbor

Član 8

Skupština Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština) bira Zaštitnika na predlog nadležnog radnog tijela Skupštine, većinom glasova ukupnog broja posla-nika. U postupku utvrđivanja predloga kandidata za izbor Zaštitnika nadležno radno tijelo Skupštine obavlja konsultacije sa naučnim i stručnim institucijama, organima i predstavnicima civilnog sektora koji se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda. O pokretanju postupka predlaganja kandidata obavještava se javnost.

Zamjenik Zaštitnika

Član 9

Zaštitnik ima najmanje jednog zamjenika Zaštitnika ( u daljem tekstu: zamje-nik). Odluku o broju zamjenika donosi Skupština, na predlog Zaštitnika. Zamjenik obavlja poslove iz nadležnosti Zaštitnika. Jedan od zamjenika bavi se i zaštitom manjinskih prava.

Izbor zamjenika

Član 10

Zamjenika bira Skupština na predlog Zaštitnika, većinom glasova ukupnog broja poslanika.

Mandat

Član 11

Zaštitnik i zamjenik biraju se na vrijeme od šest godina i nakon isteka man-data mogu biti još jedanput izabrani.

Uslovi za izbor

Član 12

Za Zaštitnika i zamjenika može biti biran državljanin Republike Crne Gore sa visokom stručnom spremom, iskustvom u oblasti ljudskih prava i sloboda i visokim ličnim i profesionalnim autoritetom.

Rok za izbor

Član 13

Postupak za izbor Zaštitnika pokreće se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata zaštitnika.

Imunitet

Član 14

Zaštitnik i zamjenik uživaju imunitet kao poslanici. Zaštitnik i zamjenik ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje ili preporuku koju su dali u vršenju svoje funkcije.

Obaveza čuvanja tajnosti

Član 15

Zaštitnik i zamjenik obavezni su da čuvaju tajnost informacija ili ličnih poda-taka do kojih su došli kroz vršenje svoje funkcije. Obaveza čuvanja tajnosti informacija i ličnih podataka ostaje na snazi i poslije prestanka funkcije, odnosno razrješenja.

Nespojivost funkcije

Član 16

Zaštitnik i zamjenik ne mogu vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju, niti pro-fesionalno obavljati drugu djelatnost. Zaštitnik i zamjenik ne mogu biti članovi ni saradnici organa političkih stra-naka. Ograničenja iz stava 1 ovog člana ne odnose se na naučnu, obrazovnu i umjetničku djelatnost, kao i na aktivnosti zaštićene autorskim pravima.

Zakletva

Član 17

Zaštitnik i zamjenik prije stupanja na funkciju polažu zakletvu koja glasi: "Zaklinjem se da ću svoju funkciju vršiti saglasno Ustavu i zakonu, da ću štititi ljudska prava i slobode i da ću se u radu pridržavati načela pravde i pravičnosti." Zaštitnik polaže zakletvu pred Skupštinom, a zamjenik pred predsjednikom Skupštine.

Zamjena Zaštitnika

Član 18

Zaštitnika, u slučaju odsutnosti, mijenja njegov zamjenik.

Prestanak funkcije

Član 18

Zaštitniku, odnosno zamjeniku prestaje funkcija: 1) smrću;
2) istekom mandata;
3) ostavkom;
4) ispunjenjem uslova za starosnu penziju;
5) ako trajno izgubi sposobnost za vršenje funkcije;
6) ako postane član ili saradnik organa političke stranke;
7) prestankom državljanstva;
8) ako vrši poslaničku i drugu javnu funkciju ili profesionalnu djelatnost nes-pojivu sa tom funkcijom.
Kad nastupi neki od razloga za prestanak funkcije nadležno radno tijelo Skupštine o tome obavještava Skupštinu.
Skupština svojim aktom konstatuje prestanak funkcije Zaštitnika i zamjenika.

Razrješenje zaštitnika

Član 20

Zaštitnik se razrješava funkcije ako:
1) bude osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje fun-kcije;
2) nestručno i nesavjesno obavlja svoju funkciju.
Postupak za razrješenje Zaštitnika pokreće se na inicijativu jedne trećine po-slanika u Skupštini, a odluka o razrješenju donosi se većinom glasova ukupnog broja poslanika. Prethodni postupak za utvrđivanje nestručnog i nesavjesnog obavljanja fun-kcije Zaštitnika vodi nadležno radno tijelo Skupštine, pružajući Zaštitniku mogućnost da se izjasni. Nakon sprovedenog prethodnog postupka nadležno radno tijelo Skupštine daje Skupštini obrazloženi predlog odluke o inicijativi sa izjašnjenjem Zaštitnika. Zaštitniku se pruža mogućnost da se na sjednici Skupštine izjasni o predlogu iz stava 4 ovog člana.

Razrješenje zamjenika

Član 21

Zamjenik se razrješava funkcije iz razloga utvrđenih za razrješenje Zaštitnika. Zamjenik se razrješava na obrazloženi predlog Zaštitnika, većinom glasova ukupnog broja poslanika. Uz predlog za razrješenje zamjenika, Zaštitnik je dužan da dostavi Skupštini izjašnjenje zamjenika na navode iz predloga za njegovo razrješenje.

Odluka o razrješenju

Član 22

Zaštitnik, odnosno zamjenik je razriješen funkcije danom donošenja odluke o njegovom razrješenju.

Odluka o razrješenju

Član 22

Zaštitnik, odnosno zamjenik je razriješen funkcije danom donošenja odluke o njegovom razrješenju.

III. NADLEŽNOST I OVLAŠĆENJA

Nadležnost

Član 23

Zaštitnik ispituje povrede ljudskih prava i sloboda kada su povrijeđena akt-om, radnjom ili nepostupanjem organa i preduzima aktivnosti, u skladu sa ovim za-konom, za njihovo otklanjanje. Zaštitnik se bavi i opštim pitanjima od značaja za zaštitu i unaprjeđenje ljud-skih prava i sloboda i ostvaruje saradnju sa odgovarajućim organizacijama i institu-cijama koje se bave ljudskim pravima i slobodama.

Posebna ovlašćenja za sudski postupak

Član 24

Zaštitnik će postupati po pritužbama koje se odnose na sudski postupak koji je u toku samo u slučaju odugovlačenja postupka, očigledne zloupotrebe procesnih ovlašćenja ili neizvršavanja sudskih odluka.

Učešće u zakonodavstvu

Član 25

Zaštitnik može dati inicijativu za izmjenu i dopunu pojedinih propisa, naročito radi njihovog usklađivanja sa međunarodno priznatim standardima u oblasti ljudskih prava i sloboda. Zaštitnik daje mišljenje na nacrt zakona, drugog propisa ili opšteg akta ukoliko smatra da je to potrebno radi zaštite i unaprjeđenja ljudskih prava i sloboda.

Pokretanje postupka pred Ustavnim sudom

Član 26

Zaštitnik može dati predlog za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Re-publike Crne Gore za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa i opštih akata koji se odnose na ljudska prava i slobode.

Mišljenje tokom postupka

Član 27

Zaštitnik može dati mišljenje o zaštiti i unaprjeđenju ljudskih prava i sloboda, na zahtjev organa koji o tim pravima odlučuje, bez obzira na vrstu ili stepen postupka koji je u toku pred tim organom.

Ovlašćenja za zaštitu prava

Član 28

Zaštitnik može da, bez najave, izvrši pregled svih prostorija u zatvorima i drugim mjestima gdje se nalaze lica lišena slobode. Zaštitnik ima pravo da sa licima koja su lišena slobode razgovara bez prisustva službenih lica. Lica lišena slobode imaju pravo da pritužbu podnesu u zapečaćenoj koverti. Pismena dobijena od lica koja su lišena slobode se odmah prosljeđuju Zaštitniku neotvarana i nepročitana, a na isti način se postupa i sa svakim odgovorom zaštitnika.

Prijem zaštitnika

Član 29

Predsjednik Republike, predsjednik Skupštine i predsjednik i članovi Vlade Republike Crne Gore, predsjednik opštine, glavnog grada i prestonice primiće, bez odlaganja, Zaštinika na njegov zahtjev.

Mišljenje tokom postupka

Član 27

Zaštitnik može dati mišljenje o zaštiti i unaprjeđenju ljudskih prava i sloboda, na zahtjev organa koji o tim pravima odlučuje, bez obzira na vrstu ili stepen postupka koji je u toku pred tim organom.

Ovlašćenja za zaštitu prava lica lišenih slobode

Član 28

Zaštitnik može da, bez najave, izvrši pregled svih prostorija u zatvorima i drugim mjestima gdje se nalaze lica lišena slobode. Zaštitnik ima pravo da sa licima koja su lišena slobode razgovara bez prisustva službenih lica. Lica lišena slobode imaju pravo da pritužbu podnesu u zapečaćenoj koverti. Pismena dobijena od lica koja su lišena slobode se odmah prosljeđuju Zaštitniku neotvarana i nepročitana, a na isti način se postupa i sa svakim odgovorom zaštitnika.

Prijem zaštitnika

Član 29

Predsjednik Republike, predsjednik Skupštine i predsjednik i članovi Vlade Republike Crne Gore, predsjednik opštine, glavnog grada i prestonice primiće, bez odlaganja, Zaštinika na njegov zahtjev.

IV. POSTUPANJE

Povjerljivost

Član 30

Postupak pred Zaštitnikom je povjerljiv. Lice koje podnese pritužbu ili učestvuje na bilo koji način u ispitivanju koje sprovodi Zaštitnik ne može zbog toga biti pozvano na odgovornost niti se, po tom osnovu, dovesti u nepovoljniji položaj.

Podnošenje pritužbe

Član 31

Svako ko smatra da su mu aktom, radnjom ili nepostupanjem organa povrijedjena ljudska prava i slobode može se obratiti Zaštitniku pritužbom. Lice iz stava 1 ovog člana može se obratiti Zaštitniku i preko odgovarajućeg udruženja, odnosno organizacije kao i preko poslanika. Pritužba se može podnijeti i usmeno na zapisnik kod Zaštitnika.

Pritužba

Član 32

Pritužba sadrži naziv organa na čiji se rad odnosi, opis povrede ljudskih prava i sloboda, činjenice i dokaze koji potkrjepljuju pritužbu, podatke o tome koja su pravna sredstva iskorišćena, lično ime i adresu podnosioca pritužbe i naznaku o tome da li je podnosilac saglasan da se njegovo ime otkrije u postupanju.

Dopuna pritužbe

Član 33

Ako pritužba ne sadrži sve potrebne podatke, Zaštitnik može zatražiti da se pritužba dopuni u roku koji on odredi.

Postupanje po sopstvenoj inicijativi

Član 34

Zaštitnik postupa i po sopstvenoj inicijativi kada na osnovu pouzdanih infor-macija sazna da su aktom, radnjom ili nepostupanjem organa povrijeđena ljudska prava i slobode. Ukoliko Zaštitnik započne postupanje po sopstvenoj inicijativi potrebna je sa-glasnost oštećenog .

Iscrpljivanje pravnih sredstava

Član 35

Zaštitnik može tražiti od podnosioca pritužbe da, prije njegovog postupanja po pritužbi, iscrpi druga pravna sredstva za otklanjanje povrede na koju podnosilac pritužbe ukazuje, ukoliko smatra da je to efikasnije.

Rok za podnošenje pritužbe

Član 36

Pritužba se podnosi u roku od jedne godine od dana učinjene povrede lju-dskih prava i sloboda, odnosno od dana saznanja o povredi. Izuzetno, Zaštitnik može postupati i po isteku roka iz stava 1 ovog člana, ako ocijeni da je slučaj značajan.

Nepostupanje po pritužbi

Član 37

Zaštitnik neće postupiti po pritužbi: 1) ako je pritužba anonimna; 2) ako je podnijeta po isteku propisanog roka, izuzev u slučaju iz člana 36 stav 2 ovog zakona; 3) ako ne sadrži potrebne podatke, a podnosilac je u ostavljenom roku ne do-puni; 4) ako nijesu iscrpljena druga pravna sredstva za otklanjanje povrede na koja je podnosioca pritužbe uputio Zaštitnik; 5) ako je pritužba ponovljena, a nijesu podnijeti novi dokazi; 6) ako se radi o očiglednoj zloupotrebi prava podnošenja pritužbe.

Obavještenje

Član 38

Zaštitinik obavještava podnosioca pritužbe o razlozima za nepostupanje po pritužbi i ukazuje na mogućnost za eventualno ostvarivanje zaštite njegovih prava pred drugim organom.

Dostavljanje pritužbe

Član 39

Kada Zaštitnik ocijeni da pritužba ispunjava uslove za postupanje o tome oba-vještava podnosioca pritužbe i starješinu organa na čiji se akt, radnju ili nepo-stu-panje pritužba odnosi. U obavještenju starješini organa Zaštitnik navodi sadržinu pritužbe i određuje rok, koji ne može biti kraći od osam dana, u kome je starješina organa dužan da se izjasni na navode iz pritužbe. Ako Zaštitnik ocijeni da izjašnjenje starješine organa ne sadrži sve potrebne podatke može zatražiti dodatne podatke i informacije u roku koji on odredi.

Obaveze organa

Član 40

Organ je dužan da Zaštitniku, na njegov zahtjev, stavi na raspolaganje sve podatke i obavještenja iz svoje nadležnosti, bez obzira na nivo tajnosti i da mu omogući slobodan pristup svim prostorijama. Ukoliko organ ne postupi po zahtjevu Zaštitnika u određenom roku, mora bez odlaganja iznijeti razloge zbog kojih nije postupio po zahtjevu. Organ je dužan da omogući Zaštitniku, na njegov zahtjev, neposredan uvid u službene spise, dokumentaciju, podatke, kao i da mu dostavi kopije traženih spisa i dokumenata, saglasno pravilima o rukovanju službenim spisima i dokumentima. Nepostupanje po zahtjevu Zaštitnika smatra se kao ometanje njegovog rada i o tome zaštitnik može da obavijesti neposredno viši organ, Skupštinu ili javnost.

Obavezna saradnja

Član 41

Svi organi su dužni da Zaštitniku, na njegov zahtjev, pruže adekvatnu pomoć.

Obustava ispitivanja

Član 42

Zaštitnik neće nastaviti ispitivanje po pritužbi, ako: 1) utvrdi da je nakon podnošenja pritužbe pokrenut sudski postupak; 2) podnosilac pritužbe ne sarađuje u postupku; 3) podnosilac pritužbe povuče pritužbu; 4) organ u međuvremenu otkloni učinjenu povredu.

Stručnjaci i svjedoci

Član 43

Zaštitnik može pozvati radi ispitivanja svako lice, kao stručnjaka ili svjedoka, koje posjeduje odgovarajuća znanja, odnosno informacije o navodima iz pritužbe. Lica iz stava 1 ovog člana dužna su da se odazovu pozivu.

Konačno mišljenje

Član 44

Nakon postupanja po pritužbi Zaštitnik daje konačno mišljenje. Konačno mišljenje sadrži nalaz o tome da li je, na koji način i u kojoj mjeri došlo do povrede ljudskih prava i sloboda podnosioca pritužbe, preporuku o tome šta treba preduzeti da bi se otklonila povreda kao i rok za postupanje organa. Organ na čiji rad se pritužba odnosi obavezan je da Zaštitniku, u roku koji on odredi, dostavi izvještaj o preduzetim radnjama radi izvršenja preporuke date u konačnom mišljenju. Ukoliko organ ne postupi po preporuci, Zaštitnik se može obratiti javnosti, neposredno višem organu ili o tome podnijeti poseban izvještaj.

Inicijativa

Član 45

Zaštitnik može nadležnom organu da podnese inicijativu da se protiv lica, čijim radom je prouzrokovana povreda ljudskih prava i sloboda, pokrene disciplinski postupak, odnosno da se pokrene postupak za razrješenje.

Godišnji izvještaj o radu

Član 46

Zaštitnik podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu. Na zahtjev Skupštine, Vlada Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) je dužna da se izjasni o godišnjem izvještaju o radu Zaštitnika. Godišnji izvještaj o radu sadrži, naročito, opšti statistički prikaz svih predmeta po kojima je postupao, opštu ocjenu o stanju ljudskih prava i sloboda u Republici Crnoj Gori i preporuke i mjere koje Zaštitnik predlaže za otklanjanje uočenih propusta. Godišnji izvještaj o radu dostavlja se najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji izvještaj o radu mora se učiniti dostupnim javnosti .

Poseban izvještaj

Član 47

Zaštitnik može da podnese Skupštini poseban izvještaj, ako ocijeni da to zahtijevaju naročito važni razlozi. Poseban izvještaj iz stava 1 ovog člana mora se učiniti dostupnim javnosti.

V. PRAVA ZAŠTITNIKA

Zarada

Član 48

Zaštitnik ima pravo na zaradu u visini koja je određena za predsjednika Ustavnog suda Republike Crne Gore.

Ostala prava

Član 49

Zaštitnik i zamjenik ostvaruju druga prava iz rada i po osnovu rada u skladu sa propisima kojima su ova pitanja uređena za republičke funkcionere.

VI. FINANSIRANJE ZAŠTITNIKA

Finansijska sredstva za rad Zaštitnika

Član 50

Sredstva za rad Zaštitnika određuju se u posebnom razdjelu budžeta Repu-blike Crne Gore. Predlog ovog razdjela budžeta Republike utvrđuje Zaštitnik i dostavlja ga Vladi.

VII. STRUČNA SLUŽBA

Obrazovanje Stručne službe

Član 51

Za vršenje stručnih i administrativnih poslova Zaštitnik obrazuje Stručnu službu. Stručnom službom rukovodi sekretar. Sekretara postavlja i razrješava Zaštitnik. Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe donosi zaštitnik, uz prethodno mišljenje nadležnog radnog tijela Skupštine.

Zaposleni u Stručnoj službi

Član 52

Na zaposlene u Stručnoj službi primjenjuju se propisi o državnim službeni-cima.

VIII. PRAVILA O RADU

Pravila o radu

Član 53

Zaštitnik donosi Pravila o radu kojima se bliže utvrđuje način rada i postu-panja. Pravila o radu objavljuju se u »Službenom listu Republike Crne Gore«.

IX. KAZNENE ODREDBE

Prekršaj

Član 54

Novčanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kazniće se za prekršaj : 1) odgovorno lice u organu koje ne postupi po zahtjevu Zaštitnika u određenom roku (član 40); 2) lice koje se ne odazove pozivu Zaštitnika (član 43).

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55

Postupak za izbor Zaštitnika biće sproveden u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 56

Zaštitnik će postupati u slučajevima povrede ljudskih prava i sloboda do kojih je došlo od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 57

Zaštitnik je dužan da donese podzakonska akta u skladu sa ovim zakonom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na funkciju.

Član 58

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Republike Crne Gore”.

http://www.gov.me/biblioteka/Zakoni?pagerIndex=3

ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI

VIII. DRŽAVNA UPRAVA I GRAĐANI

Član 51

Građani imaju slobodan pristup podacima, dokumentima, izvještajima i infor-macijama organa državne uprave. Pristup aktima iz stava 1 ovog člana koji se odnose na pojedina fizička i pravna lica dostupna su samo ako za to postoji pravni interes povezan sa sudskim i drugim postupkom u kome građanin ostvaruje svoja prava, obaveze i pravne interese. Svako uskraćivanje, odnosno odbijanje zahtjeva građaninu u smislu st. 1 i 2 ovog člana se mora obrazložiti u pisanoj formi i omogućiti korišćenje prava na podnošenje predstavke. Predstavka se podnosi organu koji vrši nadzor nad radom organa državne uprave.

Član 52

Organi državne uprave dužni su, na zakonit način i blagovremeno, postupati po zahtjevima građana koji oni podnose radi ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza. Organi državne uprave građanima daju potrebne podatke, obavještenja i objaš-njenja i pružaju odgovarajuću stručnu pomoć. Organi državne uprave su obavezni za ostvarivanje prava i obaveza građana, kada je to moguće, pripremiti potrebne obrasce i obavezno javno istaći standarde postupanja.

Član 53

Organi državne uprave u postupku ostvarivanja prava i obaveza stranaka, po službenoj dužnosti, pribavljaju podatke o činjenicama o kojima službenu evidenciju vode drugi organi državne uprave.

http://www.slobodanpristup.com/spi/index.php?option=com_content&task=view&id=203&Itemid=55

Z A K O N
O POSTUPANJU SA PREDSTAVKAMA I PREDLOZIMA
I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se postupanje sa predstavkama i predlozima (u daljem tekstu: predstavke) koje radni ljudi i građani, organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice, državni organi, društvene organizacije, udruženja građana ili druge organizacije (u daljem tekstu: podnosilac) upućuju ili neposredno podnose Skupštini Socijalističke Republike Crne Gore, Predsjedništvu Socijalističke Republike Crne Gore, Izvršnom vijeću Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore i drugim republičkim organima i organizacijama, skupštinama opština, njihovim izvršnim odborima i drugim organima i organizacijama (u daljem tekstu: organ za postupanje).

Član 2.

Odredbe ovog zakona primjenjivaće se i u postupanju sa predstavkama koje se podnose organizacijama udruženog rada, samoupravnim interesnim zajednicama, mjesnim zajednicama i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama.

Član 3.

Pod predstavkama, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se molbe, pritužbe, predlozi i drugi podnesci kojima se podnosioci obraćaju organima i organizacijama iz čl. 1. i 2. ovog zakona radi efikasnog ostvarivanja i zaštite svojih prava, pravnih interesa i obaveza, ili radi pokretanja političke i druge inicijative od opšteg interesa.

Član 4.

Postupanje se predstavkama, u smislu ovog zakona, obuhvata: prikupljanje podataka, obavještenja i mišljenja o okolnostima koje su od značaja za pravilno ocjenjivanje predstavke, analiziranje i evidentiranje pojava na koje ona ukazuje, kao i preduzimanje potrebnih mjera i radnji za rješavanje zahtjeva iznesenih u predstavci.

Član 5.

Predstavke se podnose u pismenoj formi, pojedinačno ili grupno, a mogu se podnositi i usmeno. Na predstavke se ne plaća taksa.

Član 6.

Radni ljudi i građani ne smiju trpjeti štetne posljedice zbog podnošenja predstavki, niti zbog toga mogu biti pozvani na odgovornost, osim ako time učine krivično djelo.

Član 7.

Organ za postupanje je dužan da predstavku primi, što prije uzme u rad, razmotri i postupi u skladu sa ovim zakonom. Organ za postupanje je dužan da odgovori podnosiocu na predstavku u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana kada mu je predstavka podnijeta. Organ za postupanje svojim opštim aktom bliže uređuje organizaciju, način rada i postupanje sa predstavkama.

Član 8.

U radu na predstavkama republički i opštinski organi za postupanje sarađuju međusobno, razmjenjuju iskustva, planiraju i dogovorno preduzimaju zajedničke akcije po pitanjima od zajedničkog interesa, pružaju jedni drugima pravnu i drugu pomoć i obavještenja o preduzetom.

Član 9.

Polazeći od navoda iznijetih u predstavci od posebnog je značaja za pravilnu ocjenu iznijetih podataka utvrđivanje sljedećih okolnosti: 1. Da li postoji osnov za donošenje akata ili mjera državnih organa, organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica i udruženja u vršenju javnih ovlašćenja. 2. Da li se radom državnih organa, organa upravljanja samoupravnih organizacija i zajednica obezbeđuje efikasna zaštita i ostvarivanje prava i interesa radnih ljudi i građana, organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, kao i zaštita društvenog interesa i društvene svojine. 3. Da li državni organi i samoupravne organizacije i zajednice svojim aktima, kojima se rješava o pravima i obavezama podnosilaca, obezbjeđuju ekonomsku, socijalnu i ličnu sigurnost čovjeka i pravo radnih ljudi na samoupravljanju.

Član 10.

Radi obezbjeđivanja ustavnosti i zakonitosti, kao i efikasnog ostvarivanja i zaštite prava, pravnih interesa i obaveza radnih ljudi i građana, organi za postupanje prate stanje i pojave u vezi sa predstavkama iz svoje nadležnosti, analiziraju probleme i pitanja koja se s tim u vezi javljaju, preduzimaju mjere za koje su ovlašćeni, obavještavaju druge nadležne organe o stanju i problemima u odgovarajućoj oblasti i daju im mišljenja i predloge za preduzimanje mjera iz njihove nadležnosti. Organi za postupanje su dužni da svoju unutrašnju organizaciju i način rada utvrde tako da obezbjeđuju efikasan i kvalitetan rad na predstavkama. Skupština Socijalističke Republike Crne Gore, Predsjedništvo Socijalističke Republike Crne Gore, Izvršno vijeće Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore i skupštine opština, saglasno svojem opštem aktu, najmanje jedanput godišnje razmatraju pojave i probleme koji se pokreću predstavkama.

II OVLAŠĆENJE I DUŽNOSTI U POSTUPANJU SA PREDSTAVKAMA

Član 11.

U postupanju sa predstavkama naročito se: 1. Ispituju navodi u predstavkama i u tom cilju prikupljaju neposredno ili preko odgovarajućih državnih organa i samoupravnih organizacija i zajednica podaci i obavještenja o pitanjima na koja se predstavka odnosi i daju mišljenja o njima. 2. Pripremaju analize, informacije i drugi materijale o problemima i pojavama na koje se ukazuje u predstavkama i predlažu mjere za rješavanje tih problema i otklanjanje negativnih pojava. Kad je očigledno da se radi o stvari o kojoj nije započet redovan postupak, podnosilac se obavještava da može pokrenuti redovan postupak. Kad je očigledno da se radi o stvari o kojoj je redovan postupak u toku, predstavka se može ustupiti državnom organu ili samoupravnoj organizaciji i zajednici, koji su nadležni za rješavanje o odnosnoj stvari o čemu se obavještava podnosilac. U toku postupanja sa predstavkama pribavlja se mišljenje državnog organa odnosno samoupravne organizacije i zajednice kao i lica na koja se odnose navodi u predstavci.

Član 12.

Državni organi i samoupravne organizacije i zajednice dužni su da organu za postupanje daju obavještenja i podatke o pojedinim pitanjima iznesenim u predstavci, izvještaje o preduzetim mjerama u vezi sa predstavkom, omoguće pregled akata, poslovnih knjiga i drugih isprava, spisa i evidencija, te pribavljanje obavještenja od radnih ljudi, kao i da na zahtjev organa za postupanje, neposredno učestvuju u raspravi o predstavci. Državni organi i samoupravne organizacije i zajednice dužni su da traže podatke i obavještenja koje će doprinijeti utvrđivanju stvarnog stanja na koje se ukazuje u predstavkama, kao i izvještaje o preduzetim mjerama po pojedinoj predstavci dostave organu u određenom roku, koji ne može biti duži od 30 dana. Državni organi i samoupravne organizacije i zajednice dužni su da izvršavaju obaveze iz st. 1. i 2. ovog člana i prema organima nadležnim za razmatranje predstavki u društveno-političkim organizacijama. Ako podaci predstavljaju državnu, službenu ili poslovnu tajnu, lica kojima su ti podaci dostupni dužna su da se pridržavaju propisa kojima su uređene te vrste tajni.

Član 13.

Državni organi i samoupravne organizacije i zajednice dužni su da uzmu u razmatranje zaključke, odnosno preporuke organa za postupanje u vezi sa predstavkom i o rezultatima razmatranja kao i o preduzetim mjerama izvijeste organ za postupanje u roku određenom u članu 12. stav 2. ovog zakona. Državni organi i samoupravne organizacije i zajednice dužni su da postupaju na način iz stava 1. ovog člana i u slučaju kad preporuku, odnosno zaključak u vezi sa predstavkom dostavlja organ nadležan za razmatranje predstavki u društveno-političkim organizacijama.

Član 14.

Ako se u postupanju sa predstavkama utvrdi da je aktom ili drugom radnjom državnog organa ili samoupravne organizacije i zajednice podnosiocu predstavke povrijedeno neko pravo ili pričinjena šteta, organ za postupanje će upozoriti nadležni državni organ, odnosno samoupravnu organizaciju i zajednicu na to i preporučiti preduzimanje potrebnih mjera, a po potrebi poučiti podnosioca predstavke kako da zaštiti ili ostvari svoje pravo.

Član 15.

Ako se predstavkom pokreće inicijativa za donošenje, izmjenu ili dopunu zakona, drugog propisa ili opšteg akta, a organ za postupanje ocijeni da inicijativu treba prihvatiti, uputiće inicijativu nadležnom organu. Organ je dužan da obavijesti pokretača inicijative o svom stavu.

Član 16.

Organ obezbjeđuje vršenje stručnih poslova u vezi sa postupanjem sa predstavkama. Organ za postupanje može da traži od državnih organa i samoupravnih organizacija i zajednica da izvrši određeni stručni posao iz svog djelokruga u vezi sa postupanjem sa predstavkama.

Član 17.

Za vršenje stručnih i drugih poslova u vezi sa radom na predstavkama Skupština Socijalističke Republike Crne Gore, Predsjedništvo Socijalističke Republike Crne Gore i Izvršno vijeće Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore mogu dogovorno obrazovati zajedničku stručnu službu. Aktom o obrazovanju stručne službe u smislu stava 1. ovog člana, uređuje se organizacija i rad stručne službe. Skupštine opština svojim opštim aktom uređuju organizaciju i rad stručne službe.

Član 18.

Za razmatranje načelnih pitanja koja se pokreću u predstavkama, analiziranju uzroka i praćenju pojava na koje predstavke ukazuju, zauzimanju stavova po tim pitanjima, kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa za rad na predstavkama, Skupština Socijalističke Republike Crne Gore, Predsjedništvo Socijalističke Republike Crne Gore i Izvršno vijeće Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore mogu dogovorno da obrazuju koordinaciono tijelo za predstavke.

Sastav, organizaciju i način rada koordinacionog tijela za predstavke utvrđuje se aktom o osnivanju.

Član 19.

Državni organi, organizacije udruženog rada i samoupravne organizacije i zajednice dužni su koordinacionom tijelu, na njegov zahtjev, dostaviti tražene podatke i ostala obavještenja u roku od 30 dana.

Član 20.

Stručne i druge poslove u vezi sa radom koordinacionog tijela vrši zajednička stručna služba određena aktom o njegovom obrazovanju.

III KAZNENE ODREDBE

Član 21.

Novčanom kaznom od _______________ kaznice se za prekršaj organizacija udruženog rada i druga samoupravna organizacija i zajednica: 1) ako podnosiocu predstavke ne odgovori u roku predviđenom u članu 7. ovog zakona; 2) ako organ u određenom roku ne dostavi tražene podatke i obavještenja o pitanjima na koja se predstavka odnosi, kao i izvještaj o preduzetim mjerama po pojedinoj predstavci (član 12. st. 1. i 2. i član 19. ovog zakona); 3) ako organu ne omogući pregled akta, poslovnih knjiga i drugih isprava, spisa i evidencija (član 12.stav 2. ovog zakona); 4) ako ne uzme u razmatranje zaključke, odnosno preporuke organa i o rezultatima raspravljanja i preduzetim mjerama ne izvijesti organ u određenom roku (član 13. st. 1. i 2. ovog zakona). Novčanom kaznom od___________ kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u organizaciji udruženog rada i drugoj samoupravnoj organizaciji i zajednici. Novčanom kaznom od___________ kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u državnom organu. Organ za postupanje sa predstavkama podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje propisane ovim zakonom.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Organi iz člana 1. ovog zakona dužni su da donesu, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, opšti akt o postupanju sa predstavkama i utvrde svoju unutrašnju organizaciju.

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Socijalističke Republike Crne Gore".

14/03/2010 Propisi online :: IndOk :: Zakon o post… propisionline.com/IndOk/Legislation/998 5/5

SARADNJA PARLAMENTA I GRAĐANA

1. SARADNJA SKUPŠTINE CRNE GORE I GRAĐANA

Crnogorska Skupština nema jasno definisanu saradnju sa građanima. U Poslovniku Skupštine Republike Crne Gore iz 1993. godine (Sl. List 31/93) formirana je komisija za predstavke i predloge, koja je imala nadležnost da razmatra predstavke, peticije i predloge kao i da predlaže preduzimanje potrebnih mjera. Poslovnikom koji je usvojen 1996. godine, ukida se Komisija za predstavke i predloge, i od tada, faktički nemamo uspostavljene precizne mehanizme i praksu za saradnju Parlamenta Crne Gore i građana. Od ukidanja Komisije za predstavke i predloge, Poslovnik iz ‘96 je mijenjan 5 puta, što je kulminiralo donošenjem potpuno novog poslovnika Skupštine koji važi od oktobra 2006. godine. U novom Poslovniku Skupštine Crne Gore ne postoji eksplicitno navedeno na koji način Parlament i građani mogu da sarađuju već su odredbe koje definišu nadležnosti Odbora dosta široko postavljene, pa najčešće, svaki od odbora ‘razmatra i druga pitanja koja se odnose na…’. Član 31, starog Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore (Sl. List 31/93) Komisija za predstavke i predloge razmatra predstavke, peticije i predloge koji su upućeni Skupštini i predlaže Skupštini i nadležnim državnim organima mjere za rešavanje pitanja sadržanih u njima, ili davanje odgovora i o tome obaveštava podnosioca. Komisija može, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev Skupštine, podnijeti izvještaj o svom radu i zapažanjima i uočenim problemima povodom razmatranja predstavki, peticija i predloga sa predlogom za preduzimanje potrebnih mjera. Komisija za predstavke i predloge ima predsednika i šest člana.

Iako ovakva formulacija poslovničkih odredbi ostavlja dovoljno prostora za saradnju izmenu Parlamenta i građana, potrebno detaljnije razraditi procedure kroz koje građani mogu podnositi inicijative Odborima, i na koji način nadležni Odbori postupaju po tim inicijativama. U okviru stručne službe Skupštine treba napraviti dodatnu sistematizaciju na način da se odrede lica koja bi se bavila prosleđivanjem dopisa, predstavki i peticija građana nadležnim odborima koji se bave tematikom povodom koje su se građani obratili. Nakon što se predstavka građana podnese, potrebno je razraditi proceduru po kojoj Odbor postupa u tim slučajevima, a koja se posebno odnosi na to šta Odbor konkretno može da uradi, koji su rokovi u kojima bi neki Odbori trebali da razmatraju primljene predstavke, i na koji način se Odbori finalno određuju prema predstavkama. Evidentno je da su svi Parlamenti u regionu na neki način razradili proceduru saradnje sa građanima, bilo preko posebnog odbora, bilo preko nadležnih odbora za određenu tematiku, te da je ovo prijeko potreban mehanizam i crnogorskoj Skupštini, o čemu najbolje svjedoči 5 inicijatva koje je MANS podnio a od čega ni jedna za sada nije razmatrana na odborima Skupštine Crne Gore.

http://www.mans.co.me/wp-content/uploads/2009/01/studija-slucaja-6-saradnja-parlamenta-i-gradjana-okt-2008.pdfv

Praksa

Inicijative koje je podnela Mreža za afirmaciju nevladinog sektora Skupštini Crne Gore

Inicijative Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu:

1. Inicijativa o slučaju nelegalne gradnje na rtu Zavale kod Budve MANS je Aprila 2008. godine uputio inicijativu Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, a zbog nelegalne gradnje na rtu Zavale kod Budve. Prostor na kome se vršila gradnja nije tada bio definisan jasnim planskim dokumentima i sama tim izvođaču i investitoru nisu mogle biti izdate odgovarajuće dozvole i saglasnosti za izvođenje radova. I pored nekoliko rešenja i pečaćenja gradilišta gradnja se nastavila. Čitava dva meseca, nadležna inspekcija bila je pasivna po pitanju nelegalne gradnje na rtu Zavala, što je omogućilo investitoru da nesmetano nastavi sa gradnjom, značajno devastira prostor i učetvorostruči broj nelegalnih objekata na samoj lokaciji. Štaviše, drugi nadležni organi uključujući predsednika Opštine su o svemu bili informisani i dozvolili su nesmetano kršenje zakona. MANS je inicijativom predložio da se teme nelegalne gradnje stavi na dnevni red sednice, da se u skladu sa zakonom istraže navodi moguće korupcije i dodatno se informišu o ovom pitanju. O inicijativi se nije raspravljalo na Odboru Skupštine.

2. Inicijativa povodom devastacije prostora na teritoriji opštine Kotor Septembra 2008. godine MANS je Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore uputio inicijativu za razmatranje postupanja nadležnih državnih organa i organa opštine Kotor u slučaju devastacije prostora na teritoriji opštine Kotor, lokalitet Lipci. MANS je slučaj devastacije prostora (iskopavanje i gradnja) na lokalitetu Lipci u Opštini Kotor prijavio sredinom avgusta nadležnim inspekcijskim organima, uključujući Ministarstvo za ekonomski razvoj, odnosno republičku građevinsku inspekciju, ekološku inspekciju, vodoprivrednu inspekciju, inspekciju za puteve, te kotorsku građevinsku inspekciju i komunalnu policiju. Sve institucije su odgovornost prebacivale sa jedne na drugu. Poznato je da je devastacija prostora u Lipcima sprovedena u skladu sa privatnim interesima, za sada još uvijek nepoznatog investitora, jer je ministar za pomorstvo, saobraćaj i telekomunikacije Andrija Lompar izjavio da se iskopavanja i deponovanje pijeska u Lipcima ne izvode za potrebe izgradnje puta 'Risan-Grahovo', pošto su zbog turističke sezone obustavljeni radovi u svim zonama koje imaju dodira sa postojećom mrežom puteva kako se ne bi ometao saobraćaj. MANS je radove u Lipcima telefonom prijavio kao gradnju bez dozvole i Odjeljenju bezbijednosti Kotor, s obzirom da je u skladu sa članom 326a Krivičnog zakonika Crne Gore nelegalna gradnja definisana kao krivično djelo, pri čemu je evidentno da su radovi u Lipcima samo početak građevinskog poduhvata nepoznatog privatnog investitora. Osim nelegalne gradnje, takođe je utvrđeno da se iskopani materijal, šut i građevinski materijal istovaruju u more. MANS je tražio da se ispitaju okolnosti u kojima je gradilište na Lipcima skoro dva meseca bilo izuzeto od pune primene Zakona o izgradnji objekata i Zakona o inspekcijskom nadzoru iako je to nesporno bilo u nadležnosti svih inspekcija na državnom nivou, obzirom da se radi o zoni morskog dobra, čija je zaštita u domenu državnih organa vlasti. Takođe je potrebno je utvrditi nivo odgovornosti lokalnih javnih i državnih funkcionera i odgovorih lica i institucija. Inicijativom MANS je od Odbora tražio uvrštavanje ove inicijative na dnevni red Odbora, da se inicira Parlamentarna istraga kako bi se prikupile informacije o mogućoj korupciji na visokom nivou kao i da se odbornici/e dodatno informišu kod relevantnih stručnjaka za prostorno planiranje i izgradnju objekata. O inicijativi se nije raspravljalo na Odboru Skupštine.

Inicijative Odboru za ljudska prava:

1. Inicijativa povodom nepristupačnosti zgrade Parlamenta za osobe sa invaliditetom MANS je septembra 2008. godine predao inicijativu Odboru za ljudska prava Skupštini Crne Gore „za razmatranje postupanja Skupštine Crne Gore i suprotno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, te deklaraciji o pravima lica sa invaliditetom“. Zgrada Skupštine Crne Gore nije prilagođena licima sa invaliditetom, pa ta lica ni u kom slučaju nisu u mogućnosti da nesmetano pristupaju zgradi Skupštine Crne Gore kako bi završila bilo šta što im je potrebno, počevši od predaje određenih dokumenata na arhivu Skupštine do prisustva sednicama odbora ukoliko su na njih pozvani, ili učešća u radnim grupama Skupštine. Štaviše, većina prostorija državnih institucija i organa lokalne samouprave nije prilagođena potrebama lica sa invaliditetom, što je apsolutno nedopustivo, obzirom na prava lica sa invaliditetom, koja se garantuju Ustavom Crne Gore, Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i Deklaracijom o pravima lica sa invaliditetom. MANS je tražio da se ova tema uvrsti na dnevni red Odbora, da Odbor donese Zaključak i naloži Generalnom sekretaru Skupštine hitno prilagođavanje zgrade crnogorskog Parlamenta kako bi se ona prilagodila licima sa invaliditetom, da Odbor donese Zaključak da je potrebno hitno započeti prilagođavanje prostorija svih državnih, javnih i instutucija lokalnih samoprava, kako bi se one prilagodile potrebama lica sa invaliditetom, kao i da se informiše kod relevantnih stručnjaka. O inicijativi se nije raspravljalo na Odboru Skupštine.

Sa internet stranice MANS-a

http://www.mans.co.me/transparentnost-i-konflikt-interesa/parlament/inicijative-skupstini/

53 NVO: Pamet u glavu, plan na popravni

U petak 9. i subotu 10. aprila 2010. godine, od 10 do 20 časova, u okviru kampanje Pamet u glavu, plan na popravni, kojom se zeli ukazati nadležnima da postojeće rješenje nije najbolji način iskorišćavanja hidroenergetskog potencijala rijeke Morače, organizuje se javno potpisivanje istoimene peticije u pjesackim zonama devet crnogorskih gradova: Podgorici, Nikšiću, Kolašinu, Mojkovcu, Pljevljima, Bijelom Polju, Ulcinju, Kotoru i Budvi. Do sada je peticiju (online i u pisanoj formi) potpisalo oko 3.000 građana Crne Gore, ali i 5000 ekoloskih aktivista širom svijeta putem internacionalne online peticije (http://apps.facebook.com/causes/petitions/426). Prikupljeni potpisi biće predati nadležnima do kraja javne rasprave. Kordinatori tih aktivnosti po gradovima su: Alfa centar-Nikšić, Zeleni Korak-Ulcinj, Breznica-Pljevlja, Eco centar Delfin-Kotor, Planinar-Mojkovac, Anestezija-Kolašin, Ozeleni me-Green.me-Budva, Bjelopoljski demokratski centar-Bijelo polje i Green Home-Podgorica, a kampanji se pridružila 41 NVO iz svih krajeva Crne Gore. Lista NVO koji su podrđali kampanju Pamet u glavi, plan na popravni.

PCNEN Prve Crnogorske elektronske novine

08. April 2010

http://www.pcnen.com/detail.php?module=2&news_id=45189

Informacije organizacije „OZON“ Nikšić, 21. april, 2010.

Peticija je deo kampanje „Pamet u glavu, plan na popravni!“ koju su pokrenule kolege iz NVO Green Home iz Podgorice u saradnji sa WWF. U ukupno 11 gradova na trgovima, on line peticijom i preko facebook-a, prikupljeno oko 15.000 potpisa iz Crne Gore i ekoloških aktivista širom sveta. Peticija je zajedno sa sugestijama predata Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine. Rezultati se čekaju. Udruženje građana ,,OZON" Nikšić je zajedno sa kolegama iz drugih ekoloških NVO više puta prikupljalo peticije građana a najmasovniju podršku su dobili za ubrzavanje rešavanja aerozegađenja od strane Željezare Nikšić, kada su na glavnom nikšićkom trgu za samo jedan sat sakupili gotovo 700 potisa sugrađana, koje su predali ombudsmanu. Nažalost to nije urodilo uspehom, osim velike medijske pažnje i sastanka sa resornim ministrom.

Na vrh

POLJSKA: Pravo i praksa

Pravo:

Ustav

GLAVA II
SLOBODE, PRAVA I OBAVEZE OSOBA I GRAĐANA Chapter II

POLITIČKA PRAVA I SLOBODE

Član 62

1. Državlajnin/ka Poljske ima pravo da učestvuje na referendumu i glasa za predsednika Republike Poljske kao i predstavnike Sejma i Senata i organe lokalne vlasti ukoliko, na sam dan glasanja, ima pun ih 18 godina.

2. Osoba koja je konačnom odlukom suda pravno onesposobljena ili kojoj je oduzeto pravo da se kandiduje za političke institucije ili da glasa, nema prava da učestvuje u referendumu ni pravo glasa.

Član 63

Svako ima prava da preda peticiju, predlog i pritužbu koje su u interesu javnosti, sopstvenom interesu ili interesu druge osobe, a sa odobrenjem te osobe, organima državne vlasti kao i organizacijama i socijalnim institucijama po pitanju njihovog rada i dužnosti u sklopu javne administracije. Procedure za razmatranje peticija, predloga i pritužbi biće regulisane zakonom.

U poglavlju XI - Vanredne mere, Član 233, naznačeno je da ograničenja prava i sloboda tokom vanrednih situacija ne obuhvataju pravo na peticiju.

U poglavlju IX – Sejm i država, Član 125 navodi da Sejm ima pravo respisivanja referenduma, ili predsednik sa apsolutnom većinom glasova Senata. Građani/ke nemaju prava da zahtevaju referendum.

U poglavlju VII – Lokalne vlasti, Član 170 navodi se da članovi/ce samo-upravljačke zajednice mogu putem referenduma da odlučuju o pitanjima u vezi sa zajednicom, uključujući i opoziv lokalnih vlasti.

Prema Članu 235 neophodno je raspisivanje referenduma ukoliko je usvojena Ustavna promena koja se odnosi na Glave I, II ili XII. Ustavni amandman se smatra validnim ukoliko većina glasa za njega.

U Članu 101 i 129 navodi se da građani/ke imaju pravo da Vrhovnom sudu predaju žalbe u vezi sa neregularnostima parlamentarnih, to jest, predsedničkih izbora.

Senat

Poljski Senat (Gornji dom) ima Komitet za ljudska prava, vladavinu zakona i peticije. Komitet se bavi sledećim temama: građanska prava i slobode i njihova institucionalna garancija; pitanja u vezi sa sprovođenjem pravde i bezbednosti u saobraćaju; poštovanje zakona i ljudskih prava; institucije civilnog društva i nevladine organizacije; razmatranje peticija poslatih Senatu. Komitet ima sedam članova/ica.

Ombudsman

U Ustavu Poljske, poglavlje II – Slobode, prava i obaveze osoba i građana/ki, navodi se da svako ima pravo da se obrati braniocu/braniteljki za ljudska prava (tj. ombudsmanu) za pomoć u zaštiti njegovih/njenih sloboda i prava koja su prekršili državni organi. Članovi 208, 209, 210, 211, 212 dalje regulišu prava i dužnosti ombudsmana. Ombudsman je dužan da štiti ljudska i civilna prava i slobode koje su garantovane Ustavom. Ostavljeno je da zakon reguliše obim i način rada. Mandat ombudsmana traje 5 godina tokom kojih ne sme da ima i druge funkcije, osim profesorske na fakultetu. Takođe ne sme da bude član političke partije, sindikata niti da obavlja bilo koje javne aktivnoti koje narušavaju ugled institucije ombudsmana.

Ombudsmanu je zagarantovana nezavisnost od ostalih državnih tela. Odgovoran/na je isključivo Sejmu. Ombudsman ne može biti krivično gonjen niti lišen slobode bez prethodnog odobrenja Sejma. Svake godine ombudsman je obavezan da Sejmu i Senatu preda izveštaj o svojim aktivnostima i poštovanju ljudskih i civilnih prava.

Zakon o ombudsmanu stupio je na snagu 1987. godine. Navodi se da je dužnost ombudsmana da istraži da li je prekršen zakon usled aktivnosti ili neaktivnosti državnih organa, organizacija ili institucija koje su odgovorne da poštuju prava i slobode garantovane ustavom. Ombudsman preduzima određene mere u cilju zaštite ljudskih prava ukoliko to traže građani/ke ili organizacije i organi samouprave, ili ukoliko ombudsman sam/a proceni da neki slučaj zahteva akciju. Povodom primljenih zahteva ombudsman procenjuje u kojoj meri i na koji način može da reaguje i da li uopšte postoji osnov za bilo kakvu reakciju.

Postavljaju se takođe i pravila o tome ko može da bude ombudsman: građanin/ka Poljske koji/a izvanredno poznaje zakon, obiluje profesionalnim iskustvom, moralan/na je i socijalno senzitivan/na.

Određeno je da mandat ombudsmana traje pet godina i da jedna osoba može najviše da ima dva mandata. Sejm ima pravo da ombudsmana opozove pre isteka mandata.

Ukoliko preuzme slučaj ombudsman može da sprovede istraživanje kako bi utvrdio činjenice, zatraži od relevantnih insitucija da objasne svoj udeo u slučaju, i da na kraju preko Sejma traži od Vrhovnog kontrolnog odbora da istraži isti slučaj.

Ombudsman je takođe ovlašćen/a da:

Nakon što je pregledao/la slučaj ombudsman može da:

U gore navedenim slučajevima ombudsman ima prava da predloži drugo mišljenje i zaključke o tome kako bi slučaj trebalo da se završi i može da zahteva pokretanje disciplinskog procesa kao i kažnjavanje. Organizacija, agencija ili institucija prema kojoj je ombudsman preduzeo/la korake ima rok od 30 dana da informiše ombudsmana o preduzetim merama ili zauzetom stavu.

Na osnovu iskustva iz prakse, ombudsman može da predstavi mišljenja i zaključke u cilju uspostavljanja efikasne zaštite sloboda i ljudskih prava relevantnim agencijama, organizacijama i institucijama. Ombudsman u tom smislu može da:

Agencije, organizacije i institucije su obavezne da sarađuju sa ombudsmanom i da mu/joj pruže pomoć u radu, posebno:

Ombudsman može da odredi vremenski rok unutar kog je neophodno da se sprovedu predložene promene. Ombudsman ima prava da sarađuje sa udruženjima, civilnim pokretima i drugim dobrotvornim organizacijama u cilju zaštite ljudskih i građanskih sloboda i prava.

Zakonom o Ombudsmanu naznačeno je da se odredbe odnose i na osobe koje nemaju poljsko državljanstvo a borave u Poljskoj, a u okviru prava i sloboda koje im se garantuju.

Ombudsman je obavezan/na da, putem javnih izveštaja, obaveštava Sejm i Senat na godišnjem nivou o svojim aktivnostima i poštovanju ljudskih i građanskih prava i sloboda. Svoj posao ombudsman obavlja uz asistenciju Kancelarije ombudsmana. Na predlog ombudsmana predsedavajući Sejma može da postavi tri zamenika/ce ombudsmana, kao i zamenika/cu za vojna lica. U slučaju opoziva zamenika/ca važi ista procedura kao i za postavljanje. Ombudsman određuje odgovornosti zamenika/ca.

Troškovi Kancelarije ombudsmana pokriveni su državnim budžetom. Uz odobrenje Sejma, ombudsman može da oformi i lokalne kancelarije.

NARODNA INICIJATIVA U POLJSKOJ (POPULAR INITIATIVE)

Ana Rajtel – Institut za ustavno pravo i političke institucije,
Univerzitet Gdanjsk

Uvod

Novi poljski Ustav, koji je izglasan i stupio na snagu 1997. godine, sadrži dva oblika direktnog učešća građana i građanki u rukovođenju zemljom – referendum i narodnu inicijativu. Odvojeno su regulisane. Usled načina na koji su ova dva instrumenta implementirana, narodna inicijativa u Poljskoj bi pre trebalo da se definiše kao polu-direktna a ne diretkna demokratija: iako građani/ke mogu da predlože nacrt zakona Parlamentu, na kraju je zakonodavni organ taj koji donosi konačnu odluku. Ne postoji ni jedan način da građanstvo odlučuje o krajnjem ishodu – kao na primer da sazove državni referendum ukoliko je Parlament tekst predloga odbio ili ga znatno promenio. Još jedno bitno ograničenje je što građani/ke nemaju pravo da predlože promenu Ustava. I pored svih navedenih problema, Ustav iz 1997. godine je prvi u poljskoj istoriji koji aktivno uključuje građanstvo u proces donošenja zakona. Ustavom je određeno da osim predsednika, Senata, Saveta ministara i predstavnika/ca Sejma, pravo da predlaže zakon ima i 100 000 građana/ki. Potpisnici/e moraju da imaju pravo glasa u izborima za donji dom poljskog parlamenta – Sejm. Dve godine nakon usvajanja Ustava, 24. juna 1999. godine, statutom su određena proceduralna pravila koja regulišu način na koji će biti ostvareno pravo građanstva da predlažu zakon.

Regulativa

Inicijativa može da bude u vezi sa bilo kojim pitanjem koje se može regulisati zakonom. Putem narodne inicijative građani/ke mogu da regulišu sva pitanja imajući podjednaka prava kao i relevantne grane vlasti. Ustav doduše izuzima dve oblasti koje građanstvo nema pravo da reguliše već je to isključivo ostavljeno određenim organima vlasti. Postoje dva takva slučaja. Prvi se tiče državnog budžeta, prelaznog budžeta, zakona o javnom dugu i zakonima koji regulišu penzioni sistem. Oni su u isključivoj nadležnosti Saveta ministara. Drugi slučaj gde je zabranjeno korišćenje narodne inicijative jeste promena Ustava, koju može da inicira isključivo predsednik, Senat i jedna petina članova/ica Sejma. Sa druge strane, ne postoji ni jedna pravna oblast gde zakonodavno pravo imaju isključivo građani/ke. Takođe ne postoji pravilo koje bi sprečilo da građani i neki delovi vlasti istovremeno predlažu zakone na istu temu čak i ako je takav predlog već u Parlamentu na razmatranju.

Ustav ne pravi razliku između zakonodavnih inicijativa građanstva i vladinih tela. Iako su u Ustavu jednaki, neke odredbe ipak daju građanstvu povoljniji položaj što se tiče procedura. Određen je recimo vremenski rok u okviru koga Sejm mora da obavi prvu diskusiju o predlogu – tri meseca nakon što je inicijativa predata predsedniku/ci Sejma. To ipak nije jaka zaštita narodne inicijative zato što u praksi parlamentarne procedure traju veoma dugo, posebno rad parlamentarnih komiteta. U slučaju zakonodavnih predloga koje podnose drugi organi vlasti, Parlament nije vremenski ograničen. Narodna inicijativa se ne može smatrati „hitnom”, pa se stoga zakonodavna procedura ne može ubrzati. Sejm razmatra neki zakonski predlog u tri navrata, i prva rasprava može da se održi samo kad je plenarna sednica. Takođe u tom momentu je onemogućeno održavanje sednice parlamentarnog odbora koji je delegiran da se bavi tim pitanjem. Druga razlika sastoji se u tome što se kod inicijativa ne primenjuje nepisano pravilo „prekida započetog” parlamentarnog posla pri prestanku mandata. To znači da je novi Parlament obavezan da nastavi započeti rad na predatim inicijativama. Štaviše, narodne inicijative mogu da uživaju zaštitu sudstva: predlagači/ice inicijative imaju pravo da podnesu formalnu žalbu Vrhovnom sudu ukoliko predsednik/ca Parlamenta odluči da odbaci njihovu inicijativu iako ispunjava sve neophodne uslove.

Procedura

Predlog narodne inicijative mora da zadovolji iste zvanične standarde kao i nacrti zakona koje predaju druga tela vlasti. Dakle, narodna inicijativa mora biti u formi zakonskog predloga, tj. „formulisane inicijative“, što znači da predlagači/ce moraju tekst inicijative da formulišu kao pun zakonski predlog sa svim elementima koji su navedeni u „Regulativama Sejma“ (Skupštinske regulative). Predlog zakona mora biti propraćen pismenim objašnjenjem koje sadrži procene socijalnih, ekonomskih i finansijskih efekata, izvore finansiranja ukoliko zakon bude opterećivao državni budžet i deklaraciju o usaglašenosti zakona sa zakonima Evropske Unije. Pisanje teksta inicijative isključiva je obaveza predlagača/ica s obzirom da država ne nudi pomoć ili savete preko državnog tužioca ili zakonodavnih komiteta. Sve aktivnosti u vezi sa pripremom teksta inicijative, distribucijom, organizovanjem promotivne kampanje i prikupljanjem potpisa su u nadležnosti „Komiteta zakonodavne inicijative“ tj. Komiteta. Njega osniva najmanje 15 građana/ki, koji imaju pravo glasa, nakon što predaju pismenu izjavu o pristupanju Komitetu zajedno sa ličnim podacima. Naziv komiteta mora biti u skladu sa temom predložene inicijative kako bi se razlikovala od drugih inicijativa. Komitet može da predloži i podrži samo po jednu inicijativu. Komitet predstavlja odabrani/a zastupnik/ca, ili zamena, koji su određeni od strane svih osnivača/ica komiteta, a u pismenoj formi.

Sledeći korak je prikupljanje 1000 potpisa registrovanih glasača/ica. Nakon što se ispune ti uslovi, Komitet je dužan da obavesti predsednika Sejma o osnivanju Komiteta, da mu preda zakonski predlog iz inicijative i listu potpisa. Ukoliko su svi pravni uslovi ispunjeni, predsednik Sejma daje svoje odobrenje i moguće je nastaviti dalje sa aktivnostima. Od momenta kada Komitet dobije odobrenje, on postaje ex lege pravno lice. Sa druge strane, ukoliko predata inicijativa ne ispunjava sve zvanične uslove, predsednik Sejma može da je odbije i vrati Komitetu. Komitet potom ima 14 dana da ispravi greške, u suprotnom cela procedura je završena. Moguće je podneti žalbu Vrhovnom sudu ukoliko predsednik Sejma odluči da ne odobri inicijativu.

Po dobijenom odobrenju Komitet u dnevnim novinama koje izlaze na teritoriji cele države treba da objavi dokument odobrenja tj. Obavesti javnost o tome da je Komitet sada pravno lice, zajedno sa adresom gde građani i građanke mogu da se bolje upoznaju sa inicijativom. Komitet je obavezan da sam snosi troškove novinske objave. Tim korakom započinje i proces prikupljanja potpisa podrške registrovanih glasača/ica za predloženu zakonsku promenu. Nakon što se dobije odobrenje predsednika Sejma više nije moguće menjati tekst inicijative. Komitet je u obavezi da prikupi najmanje 100 000 potpisa u roku od tri meseca po dobijanju odobrenja predsednika Parlamenta. Zakonom je dozvoljeno da se računa i hiljadu potpisa prikupljenih u prvoj etapi procesa, tako da u drugoj etapi ostaje da se prikupi još 99 000 potpisa. Broj neophodnih potpisa nije toliko velik s obzirom da čini 0.3% sveukupnog registrovanog glasačkog tela. U poređenju sa narodnom inicijativom, građanski predlog za referendum mora da dobije najmanje 500 000 potpisa. Ne postoji nikakav uslov u vezi sa tim koja područja države moraju biti zastupljena u prikupljanju potpisa. geografskom distribucijom prikupljenih potpisa. Ukoliko Komitet ne uspe da prikupi neophodne potpise, ukida se po zakonu. Komitet ne dobija nikakvu finansijsku pomoć od države, ali s obzirom da je pravno lice, ima mogućnost da se bavi aktivnostima u cilju prikupljanja finansijskih sredstava. Kada se prikupe svi neophodni potpisi, Komitet obaveštava predsednika Sejma i predaje mu inicijativu zajedno sa prikupljenim potpisima. Ukoliko postoje neke nedoumice, predsednik Sejma može predlog i potpise da preda Državnoj izbornoj komisiji koja je ovlašćena za verifikaciju broja i autentičnosti potpisa. Komitet se ukida pri završetku zakonodavnog procesa, a do tada zadržava status pravnog lica te predstavnik/ca komiteta može da prisustvuje zakonodavnom procesu u Parlamentu kao posmatrač/ica. Iako građani/ke, kao i svi drugi koji imaju pravo zakonodavne inicijative, imaju pravo da predlože amandmane ili povuku predlog pre nego što Parlament po drugi put raspravlja o njemu, ne postoje jasna pravila koja bi regulisala pomenute postupke. U slučaju povlačenja predloga ili predlaganja amandmana nije jasno da li treba da deluje predstavnik/ca Komiteta ili ceo Komitet, ili bi za takve promene morali da sakupe još potpisa podrške. Pravo građana/ki da utiču na predlog dok je u Parlamentu ograničeno je usled manjka pravne regulative.

Narodna inicijativa u praksi

Od 1999. godine, kada je narodna inicijativa stupila na snagu, do 2005, građani/ke su Parlamentu predali/e 55 inicijative. Samo je 6 od 55 predloga isprva ispunilo sve neophodne uslove. Predsednik Sejma je odlučio da 49 inicijativa vrati podnosiocima na doradu. U roku od 14 dana, koliko je određeno zakonom, samo je 38 Komiteta uspelo da ispuni sve uslove, dok je u ostalih 10 slučajeva predsednik Sejma odbio inicijative zato što i dalje nisu ispunjavale sve neophodne uslove, što je i prekinulo zakonodavni proces tih inicijativa. Od 44 Komiteta koji su dobili status pravnog lica, 22 nije uspelo da preda svoje inicijative Parlamentu zato što u roku od tri meseca, kako nalaže zakon, nisu uspeli da prikupe dovoljan broj potpisa. Usled toga, Komiteti koji su predlagali te inicijative su ukinuti i zakonodavni proces je obustavljen. Druga 22 komiteta su imala više uspeha, ipak u 3 slučaja predsednik Sejma smatrao je potpise na inicijativama sumnjivim te ih je predao Državnoj izbornoj komisiji koja je odgovorna za utvrđivanje autentičnosti potpisa. U sva tri slučaja Komisija je donela negativan sud, pa je i s time prekinut zakonodavni proces tih inicijativa. Na kraju, od 55 prvobitno predloženih, 19 inicijativa je stiglo do zakonodavne rasprave u Sejmu. Tokom prve rasprave ni jedna

Regulativa

Inicijativa može da bude u vezi sa bilo kojim pitanjem koje se može regulisati zakonom. Putem narodne inicijative građani/ke mogu da regulišu sva pitanja imajući podjednaka prava kao i relevantne grane vlasti. Ustav doduše izuzima dve oblasti koje građanstvo nema pravo da reguliše već je to isključivo ostavljeno određenim organima vlasti. Postoje dva takva slučaja. Prvi se tiče državnog budžeta, prelaznog budžeta, zakona o javnom dugu i zakonima koji regulišu penzioni sistem. Oni su u isključivoj nadležnosti Saveta ministara. Drugi slučaj gde je zabranjeno korišćenje narodne inicijative jeste promena Ustava, koju može da inicira isključivo predsednik, Senat i jedna petina članova/ica Sejma. Sa druge strane, ne postoji ni jedna pravna oblast gde zakonodavno pravo imaju isključivo građani/ke. Takođe ne postoji pravilo koje bi sprečilo da građani i neki delovi vlasti istovremeno predlažu zakone na istu temu čak i ako je takav predlog već u Parlamentu na razmatranju.

Ustav ne pravi razliku između zakonodavnih inicijativa građanstva i vladinih tela. Iako su u Ustavu jednaki, neke odredbe ipak daju građanstvu povoljniji položaj što se tiče procedura. Određen je recimo vremenski rok u okviru koga Sejm mora da obavi prvu diskusiju o predlogu – tri meseca nakon što je inicijativa predata predsedniku/ci Sejma. To ipak nije jaka zaštita narodne inicijative zato što u praksi parlamentarne procedure traju veoma dugo, posebno rad parlamentarnih komiteta. U slučaju zakonodavnih predloga koje podnose drugi organi vlasti, Parlament nije vremenski ograničen. Narodna inicijativa se ne može smatrati „hitnom”, pa se stoga zakonodavna procedura ne može ubrzati. Sejm razmatra neki zakonski predlog u tri navrata, i prva rasprava može da se održi samo kad je plenarna sednica. Takođe u tom momentu je onemogućeno održavanje sednice parlamentarnog odbora koji je delegiran da se bavi tim pitanjem. Druga razlika sastoji se u tome što se kod inicijativa ne primenjuje nepisano pravilo „prekida započetog” parlamentarnog posla pri prestanku mandata. To znači da je novi Parlament obavezan da nastavi započeti rad na predatim inicijativama. Štaviše, narodne inicijative mogu da uživaju zaštitu sudstva: predlagači/ice inicijative imaju pravo da podnesu formalnu žalbu Vrhovnom sudu ukoliko predsednik/ca Parlamenta odluči da odbaci njihovu inicijativu iako ispunjava sve neophodne uslove.

Procedura

Predlog narodne inicijative mora da zadovolji iste zvanične standarde kao i nacrti zakona koje predaju druga tela vlasti. Dakle, narodna inicijativa mora biti u formi zakonskog predloga, tj. „formulisane inicijative“, što znači da predlagači/ce moraju tekst inicijative da formulišu kao pun zakonski predlog sa svim elementima koji su navedeni u „Regulativama Sejma“ (Skupštinske regulative). Predlog zakona mora biti propraćen pismenim objašnjenjem koje sadrži procene socijalnih, ekonomskih i finansijskih efekata, izvore finansiranja ukoliko zakon bude opterećivao državni budžet i deklaraciju o usaglašenosti zakona sa zakonima Evropske Unije. Pisanje teksta inicijative isključiva je obaveza predlagača/ica s obzirom da država ne nudi pomoć ili savete preko državnog tužioca ili zakonodavnih komiteta. Sve aktivnosti u vezi sa pripremom teksta inicijative, distribucijom, organizovanjem promotivne kampanje i prikupljanjem potpisa su u nadležnosti „Komiteta zakonodavne inicijative“ tj. Komiteta. Njega osniva najmanje 15 građana/ki, koji imaju pravo glasa, nakon što predaju pismenu izjavu o pristupanju Komitetu zajedno sa ličnim podacima. Naziv komiteta mora biti u skladu sa temom predložene inicijative kako bi se razlikovala od drugih inicijativa. Komitet može da predloži i podrži samo po jednu inicijativu. Komitet predstavlja odabrani/a zastupnik/ca, ili zamena, koji su određeni od strane svih osnivača/ica komiteta, a u pismenoj formi.

Sledeći korak je prikupljanje 1000 potpisa registrovanih glasača/ica. Nakon što se ispune ti uslovi, Komitet je dužan da obavesti predsednika Sejma o osnivanju Komiteta, da mu preda zakonski predlog iz inicijative i listu potpisa. Ukoliko su svi pravni uslovi ispunjeni, predsednik Sejma daje svoje odobrenje i moguće je nastaviti dalje sa aktivnostima. Od momenta kada Komitet dobije odobrenje, on postaje ex lege pravno lice. Sa druge strane, ukoliko predata inicijativa ne ispunjava sve zvanične uslove, predsednik Sejma može da je odbije i vrati Komitetu. Komitet potom ima 14 dana da ispravi greške, u suprotnom cela procedura je završena. Moguće je podneti žalbu Vrhovnom sudu ukoliko predsednik Sejma odluči da ne odobri inicijativu.

Po dobijenom odobrenju Komitet u dnevnim novinama koje izlaze na teritoriji cele države treba da objavi dokument odobrenja tj. Obavesti javnost o tome da je Komitet sada pravno lice, zajedno sa adresom gde građani i građanke mogu da se bolje upoznaju sa inicijativom. Komitet je obavezan da sam snosi troškove novinske objave. Tim korakom započinje i proces prikupljanja potpisa podrške registrovanih glasača/ica za predloženu zakonsku promenu. Nakon što se dobije odobrenje predsednika Sejma više nije moguće menjati tekst inicijative. Komitet je u obavezi da prikupi najmanje 100 000 potpisa u roku od tri meseca po dobijanju odobrenja predsednika Parlamenta. Zakonom je dozvoljeno da se računa i hiljadu potpisa prikupljenih u prvoj etapi procesa, tako da u drugoj etapi ostaje da se prikupi još 99 000 potpisa. Broj neophodnih potpisa nije toliko velik s obzirom da čini 0.3% sveukupnog registrovanog glasačkog tela. U poređenju sa narodnom inicijativom, građanski predlog za referendum mora da dobije najmanje 500 000 potpisa. Ne postoji nikakav uslov u vezi sa tim koja područja države moraju biti zastupljena u prikupljanju potpisa. geografskom distribucijom prikupljenih potpisa. Ukoliko Komitet ne uspe da prikupi neophodne potpise, ukida se po zakonu. Komitet ne dobija nikakvu finansijsku pomoć od države, ali s obzirom da je pravno lice, ima mogućnost da se bavi aktivnostima u cilju prikupljanja finansijskih sredstava. Kada se prikupe svi neophodni potpisi, Komitet obaveštava predsednika Sejma i predaje mu inicijativu zajedno sa prikupljenim potpisima. Ukoliko postoje neke nedoumice, predsednik Sejma može predlog i potpise da preda Državnoj izbornoj komisiji koja je ovlašćena za verifikaciju broja i autentičnosti potpisa. Komitet se ukida pri završetku zakonodavnog procesa, a do tada zadržava status pravnog lica te predstavnik/ca komiteta može da prisustvuje zakonodavnom procesu u Parlamentu kao posmatrač/ica. Iako građani/ke, kao i svi drugi koji imaju pravo zakonodavne inicijative, imaju pravo da predlože amandmane ili povuku predlog pre nego što Parlament po drugi put raspravlja o njemu, ne postoje jasna pravila koja bi regulisala pomenute postupke. U slučaju povlačenja predloga ili predlaganja amandmana nije jasno da li treba da deluje predstavnik/ca Komiteta ili ceo Komitet, ili bi za takve promene morali da sakupe još potpisa podrške. Pravo građana/ki da utiču na predlog dok je u Parlamentu ograničeno je usled manjka pravne regulative.

Narodna inicijativa u praksi

Od 1999. godine, kada je narodna inicijativa stupila na snagu, do 2005, građani/ke su Parlamentu predali/e 55 inicijative. Samo je 6 od 55 predloga isprva ispunilo sve neophodne uslove. Predsednik Sejma je odlučio da 49 inicijativa vrati podnosiocima na doradu. U roku od 14 dana, koliko je određeno zakonom, samo je 38 Komiteta uspelo da ispuni sve uslove, dok je u ostalih 10 slučajeva predsednik Sejma odbio inicijative zato što i dalje nisu ispunjavale sve neophodne uslove, što je i prekinulo zakonodavni proces tih inicijativa. Od 44 Komiteta koji su dobili status pravnog lica, 22 nije uspelo da preda svoje inicijative Parlamentu zato što u roku od tri meseca, kako nalaže zakon, nisu uspeli da prikupe dovoljan broj potpisa. Usled toga, Komiteti koji su predlagali te inicijative su ukinuti i zakonodavni proces je obustavljen. Druga 22 komiteta su imala više uspeha, ipak u 3 slučaja predsednik Sejma smatrao je potpise na inicijativama sumnjivim te ih je predao Državnoj izbornoj komisiji koja je odgovorna za utvrđivanje autentičnosti potpisa. U sva tri slučaja Komisija je donela negativan sud, pa je i s time prekinut zakonodavni proces tih inicijativa. Na kraju, od 55 prvobitno predloženih, 19 inicijativa je stiglo do zakonodavne rasprave u Sejmu. Tokom prve rasprave ni jedna inicijativa nije odbačena – ili su usvojene i stupile su na snagu, ili su i dalje na razmatranju u Parlamentu. U mnogim slučajevima je originalan tekst predloga znatno izmenjen.

Analiza prakse u Poljskoj pokazuje da zakonodavni proces putem narodne inicijative često iniciraju društvene i političke organizacije i postoji očevidan manjak inicijativa koje potiču od autentičnih potreba običnih i prosečnih građana i građanki – grasrut (grassroot) inicijative. Štaviše, većina inicijativa je predložana kako bi se zadovoljili motivi predlagača. Među usvojenim inicijativama su:

Internet stranica Democracy International: http://www.democracy-international.org/fileadmin/di/pdf/papers/di-initiative-poland.pdf

Praksa:

Složenost procesa narodne inicijative očevidna je kad se uzme u obzir broj predloženih inicijativa u odnosu na one koje su samo stigle do razmatranja u Sejmu – 55 prema 19. Zapravo postoji nekoliko većih problema koje inicijativa mora da prevaziđe da bi stigla do toga da se o njoj diskutuje u Sejmu: mora da bude formulisana kao zakonski predlog, Komitet ima samo četrnaest dana da unese neophodne promene u inicijativu ukoliko je predsednik Sejma odbije i ima tri meseca da prikupi 99 000 potpisa (s obzirom da se računa prvih hiljadu potpisa neophodnih za formiranje Komiteta) i Komitet sam mora da prikupi finansijska sredstva za kampanju. Primera neuspešnih inicijativa ima na pretek:

- Komitet za zakonodavnu inicijativu „Dajmo šansu malim i srednjim preduzećima“ (amandman na Zakon o socijalnom i zdravstvenom osiguranju firmi) uspešno je prikupio 1000 potpisa neophodnih za registraciju Komiteta i inicijative. Predsednik Sejma je vratio inicijativu usled nedostataka u njenoj formulaciji. Komitet nije uspeo na vreme da unese neophodne izmene i inicijativa je prekinuta.

- Komitet za zakonodavnu inicijativu kojom se stavlja amandman na Zakon o prevenciji alkoholizma omladine i mera protiv alkoholizma takođe je ukinut zato što nije uspeo na vreme da unese neophodne izmene u zakonski predlog nakon što je predsednik Sejma odbio inicijativu na osnovu nedostataka u formulaciji. Kasnije te iste godine, Komitet je opet pokušao da pokrene istu inicijativu i ona je drugi put prekinuta zato što nisu unete neophodne izmene u formulaciju zakonskog predloga.

- Komitet za zakonodavnu inicijativu vlasnika/ca poseda za promenu zakona o zaštiti stanarskih prava, lokalnim resursima komuna putem amandmana na civilni zakon uspešno je prikupio 1000 potpisa neophodnih za registraciju Komiteta i inicijative, uneo neophodne promene u zakonodavni predlog nakon što je predsednik Sejma odbio prvi predlog, ali nije uspeo da u roku od 3 meseca prikupi dodatnih 99 000 potpisa i inicijativa je prekinuta.

- Komitet za zakonodavnu inicijativu kojom bi se putem amandmana na Zakon od 17. decembra 1998. o državnim penzijama i socijalnom osiguranju, uspešno je prikupio 1000 potpisa za registraciju, formulisao predlog u drugom pokušaju nakon što je predsednik Sejma prvi odbio, uspešno prikupio 100 000 potpisa, ali na kraju je Državna izborna komisija utvrdila da nije poštovana procedura i potpisi su poništeni a inicijativa prekinuta.

- Komitet za zakonodavni predlog o pružanju pomoći samohranim roditeljima u predsednik Sejma odbio je pri prvom pokušaju podnošenja inicijative usled nepravilnosti u formulaciji predloga. Inicijativa je prekinuta jer taj Komitet nije na vreme tačno formulisao predlog zakona. Iste godine su pokušali drugi put i tada je inicijativa vraćena na preformulaciju. Nakon preformulacije zakonskog predloga, inicijativa je došla do Sejma koji ni godinu dana kasnije nije doneo nikakvu odluku.

- Komitet za zakonodavnu inicijativu o finansiranju zdravstvenog osiguranja takođe je prošao sve korake do Sejma koji ni godinu dana nakon prve rasprave o inicijativi nije doneo odluku. Isto važi i u slučaju Komiteteta za zakonodavnu inicijativu o restruktuiranju i privatizaciji toplane i elektrane u Lođu.

Ima i pozitivnih primera inicijativa koje su prošle ceo proces, došle do Sejma i na kraju bile izglasane te postale zakoni: Komitet za zakonodavn predlog amandmana na zakon od 17. decembra 1998. o državnim penzijama iz Fonda za socijalno osiguranje, Komitet za zakonodavni predlog o zadržavanju nacionalnog karaktera strateških državnih resursa, Komitet za zakonodavni predlog putem amandmana na Povelju o nastavnicima/ama, Komitet za zakonodavni predlog u cilju zaštite radnji sa polovnom odećom putem amandmana na Zakon od 27. jula 2001. koji reguliše zaštitu okoline i otpad, Komitet za zakonodavnu inicijativu kojom se stavlja amandman na Zakon o radu i mera protiv nezaposlenosti.

Na vrh

MAĐARSKA: Analiza prava i prakse

Istorijska pozadina

Moderni instrumenti neposredne demokratije u Mađarskoj su rezultat demokratske političke tranzicije iz 1989. godine. Prvi zakon o referendumima i narodnim inicijativama bio je Zakon br. XVII iz 1989. godine. Ovaj zakon je bio izuzetno liberalan i prevazilazio je slične zakone u mnogim parlamentarnim demokratijama Zapadne Evrope. Usled političke tranzicije došlo je do revidiranja vrednosti koju imaju mehanizmi neposredne demokratije kao autentične i legitimne institucije. Zakon iz 1989. usvojen je pre novog, demokratskog Ustava (Zakon br. XX iz 1989.) što je izazvalo brojne probleme u koncepcijama. U Zakon su se mešale različite vrste referenduma i inicijativa, i tim putem je ne baš uspešno, načinjen je pokušaj da se jasno odrede pitanja koja mogu da budu predmet mehanizama neposredne demokratije, usled čega je bilo nemoguće utvrditi da li je neka inicijativa kompatibilna sa Ustavom ili ne. Zakon XVII navodi da je dovoljno 100 000 potpisa (bez vremenskog roka) kako bi se raspisao referendum na nivou države po bilo kom pitanju koje spada u nadležnost Parlamenta. Ipak, u praksi je taj liberalni zakon izazvao haos: Parlament nije uspevao da na pravi način obradi predloge i često se obraćao Ustavnom sudu, što ukazuje na probleme u interpretaciji Ustava.

Ustavni sud je 1995. godine pozvao Parlament da reši ovu kontroverznu situaciju i usvoji novi zakon koji će biti u skladu sa Ustavom. Trenutni zakon o referendumima i narodnim inicijativama usvojen je 1997. kada je i sprovedena detaljna revizija i modifikacija Ustava. Pravila za lokalne referendume i inicijative nalaze se u Zakonu br. LXV iz 1990. o lokalnim vlastima. Tu postoje generalne smernice i na lokalnim vlastima je da ih dalje razrade kroz dekrete.

Opoziv ne postoji u mađarskom zakonu.

Pravni okvir i institucionalna struktura

Regulacija nacionalnog referenduma i narodne inicijative nalazi se u tri različita pravna akta: u Ustavu iz 1989.; Zakon br. III iz 1998.; i Zakon C iz 1997. (izborni zakon). U Ustavu se navodi da će građani i građanke učestvovati u vođenju državnih poslova uglavnom posredstvom svojih izabranih predstavnika i predstavnica. Građani i građanke takođe mogu i direktno da učestvuju odlučujući ili utičući na pitanja od javnog značaja. U mađarskom zakonu su navedene dve forme kojima građani i građanke mogu da vrše uticaj: referendum i narodna inicijativa. Ustav reguliše suštinske aspekte instrumenata neposredne demokratije na državnom nivou – tipove referenduma, uslove pod kojima on može da se raspiše ili način na koji se reguliše inicijativa, kao i ko ima pravo da glasa. Po Ustavu postoje dve vrste nacionalnih referenduma – obavezni i fakultativni. U oba slučaja raspisivanje referenduma isključivo je u nadležnosti Parlamenta, dok predsednik, odnosno predsednica određuje datum održavanja.

U odnosu na rezultat referenduma Ustav prepoznaje dve vrste referenduma: obavezujući i indikativni. Rezultat obligatornog referenduma su uvek je obavezujuć. Rezultati opcionalnih referenduma mogu da budu obavezujući ili opcionalni u zavisnosti od odluke Parlamenta po raspisivanju referenduma. U slučaju da je raspisan referendum o zakonu koji je parlament već izglasao ali ga predsednik, odnosno predsednica republike još nije podpisao (rejective referendum, tj. referendum za odbijanje), rezultat je obavezujući.

Nije moguće raspisivati referendum o određenim pitanjima koja spadaju u isključivu nadležnost parlamenta:

Pravo glasa na državnim referendumima je isto kao i pravo glasa na parlamentarnim izborima.

Inicijative za postavljanje tema na dnevni red parlamenta (agenda initiatives) takođe reguliše ustav. Takvu inicijativu može da preda najmanje 50 000 glasača i glasačica. Svrha ove inicjative jeste da se određeno pitanje, koje spada pod nadležnosti parlamenta, stavi na dnevni red parlamenta. Parlament je obavezan da diskutuje o tom predlogu.

Regulatorni okvir

Regulatorni okvir zasnovan je na Zakonu br. III iz 1998. i Izbornom zakonu iz 1997. godine.

Uloga Državne izborne komisije Odobravanje pitanja i pisane forme za upisivanje potpisa

Pre nego što počne prikupljanje potpisa, neophodno je dati Državnoj izbornoj komisiji na odobrenje primerak forme za upisivanje prikupljenih potpisi.

Državna izborna komisija će odbiti pisanu formu za prikupljanje potpisa ako:

U slučaju inicijative za postavljanje tema na dnevni red parlamenta, inicijativa mora da precizno i nedvosmisleno postavi pitanje o kome će se diskutovati u parlamentu.Državna izborna komisija će odbiti da odobri pisanu formu za prikupljanje potpisa ukoliko kriterijumi a), b) i c) nisu ispunjeni. Odluka Državne izborne komisije u vezi sa pisanom formom za prikupljanje potpisa ili specifičnim pitanjem mora biti objavljena u roku od osam dana u Službenom glasniku. U slučaju referenduma na državnom nivou, moguće je sakupljati potpise četiri meseca, dok je se u slučaju inicijative za postavljanje tema na dnevni red parlamenta potpisi prikupljaju do dva meseca od momenta kada je odobrena pisana forma za njihovo prikupljanje. Nakon isteka vremenskog roka prikupljeni potpisi se predaju Državnoj izbornoj komisiji koja organizuje proveru validnosti potpisa.

Uloga parlamenta

Kad je reč o referendumima na državnom nivou, parlament je ovlašćen da odluči o građanskoj inicijativi kojom se traži raspisivanje istog. Parlamentarnom rezolucijom mora biti navedeno da li je referendum obavezujući ili ne, koje će tačno pitanje biti postavljeno kao i određene smernice za finansiranje referenduma. Ukoliko je reč o agendnoj inicijativi predsednik, odnosno predsednica, parlamenta ima obavezu da je stavi na dnevni red prvog dana nakon što je Državne izborne komisije dao svoje odobrenje. Parlament je obavezan da stavi inicijativu na dnevni red i diskutuje o njoj. O inicijativi se mora doneti odluka najkasnije tri meseca nakon što je stavljena na dnevni red.

Uloga Ustavnog suda

Pritužbe na odluke Državne izborne komisije o pisanoj formi formulara za prikupljanje potpisa, ili o formulaciji pitanja, mogu se predati Državnoj izbornoj komisiji (adresirano na Ustavni sud) u roku od 15 dana nakon objavljivanja njihove odluke. Pritužbe na odluku parlamenta o raspisivanju referenduma tj. odbijanju da se raspiše referendum koji je parlament obavezan da raspiše, mogu se predati Državnoj izbornoj komisiji (adresirano na Ustavni sud) u roku od 8 dana od objavljivanja rezolucije. Ustavni sud će potvrditi ili anulirati rezoluciju Državne izborne komisije ili parlamenta.

Uloga predsednika/predsednice Republike

Predsednik, odnosno predsednica, Republike zakazuje referendum 15 dana nakon što je istekao rok za pritužbe, ili ukoliko ima pritužbi, nakon donošenja sudske odluke. Referendum će biti zakazan u roku od 90 dana nakon što je objavljena parlamentarna rezolucija kojom se raspisuje ili, u slučaju pritužbe, nakon što je doneta sudska odluka o tome. Procesom referenduma na državnom nivou rukovode izborne kancelarija a o regularnosti se brinu izborne komisije. U vezi sa pitanjem primedbi i pritužbi protiv odluka izbornih komisija (osim za odluke Državne izborne komisije o odobrenju pitanja i pisane forme formulara za prikupljanje potpisa), odgovorne su kompetentne izborne komisije i sudovi (okružni ili oblasni sud, Vrhovni sud).

Finansiranje korisćenja instrumenata neposredne demokratije

Finansijska sredstva za sprovođenje referenduma izdvajaju se iz državnog budžeta u iznosu koji određuje Parlament; on se ulaže u organizovanje referenduma što je u nadležnosti ministra, odnosno ministarke unutrašnjih poslova. Po Izbornom zakonu određivanje pravila o raspolaganju finansijama spada u ingerencije minstra (ministarke).

Učešće građana i građanki i referendumska dinamika kampanja

Učešće građana i građanki je generalno manje u referendumima nego u parlamentarnim izborima, no to je ipak veoma bitno pitanje zato što se referendum smatra važećim ukoliko više od četvrtine svih birača da isti odgovor na referendumsko pitanje. Izlaznost glasača i glasačica u mnogome zavisi od toga kako se i koliko efikasno sprovodi kampanja, kao i od nestranačkih informacija o procesu glasanja i rokovima koje državni organi prosleđuju. Uglavnom je izlaznost oko 40%. Dinamika kampanje zavisi od toga ko je inicirao predlog i koja sve pitanja pokreće referendum. Ukoliko je referendum inicirala vlada, onda je taj referendum svakako ima povoljniju poziciju kada je reč o pristupu medijima i javnim manifestacijama; ipak, finansiranje referendumskih kampanja iz javnih sredstava je zabranjeno. Opšta pravila Izbornog zakona o kampanjama takođe važe i za referendume.

Medijska pokrivenost

Opšta pravila uspostavljena Izbornim zakonom takođe se odnose i na referendumske kampanje. Odredbe Zakona o radijskom i televizijskom emitovanju odnose se i na učešće emitera u referendumskim kampanjama. Osim za parlamentarne, lokalne i izbore za niže strukture vlasti, emiteri mogu da puštaju političke reklame samo u slučaju da je referendum već raspisan. Pristup medijima u velikoj meri zavisi od finansijskih mogućnosti organizacije koja organizuje kampanju. Kada je reč o raspodeli vremena među referendumskim takmacima, ne postoje posebne odredbe koje regulišu emitere na javnom RTV servisu. Izborni zakon sadrži posebne stavke o pravnom obeštećenju u vezi sa medijskim kampanjama.

Informisanje glasačkog tela

Nestranačke informacije glasačkom telu prenosi Državna izborna kancelarija (koja pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova) i izborne kancelarije koje se nalaze na različitim nivoima (regionalnom, lokalnom, itd.). U pitanju su osnovne informacije i tiču se referendumskog sistema i praktičnih detalja o izbornim procedurama (obaveštenja, brošure, smernice, itd.). Uspeh referendumske inicijative zavisi od efikasne izborne kampanje koja je ključna kada je reč o tome da inicijatori formiraju stava glasačkog tela.

Finansiranje kampanja

Ne postoji finansiranje referendumskih kampanja javnim sredstvima. Pravila o funkcionisanju i finansiranju političkih partija takođe se odnose i na partijsko učešće u referendumskim kampanjama. Zanimljivo je pitanje da li je fer ili legalno da, ukoliko vlada inicira referendum, koristi privilegije svoje pozicije za kampanju?

Prilike i ograničenja – snage i slabosti

Zašto se instrumenti neposredne demokratije u Mađarskoj tako slabo koriste? Odgovor leži u slabostima sistema neposredne demokratije. S obzirom da broj neuspelih inicijativa jasno ukazuje na veliku aktivnost građanstva, jasno je da to nije instrument koji je prosto ignorisan – godišnje (od 2003.) se u proseku podnese od 20 do 30 incijativa. Ipak, stroga regulacija inicijativa i samo formulisanje pitanja često predstavlja problem i otežava ili sprečava inicijative. Generalno, glavni problemi su:

U slučaju inicijative za postavljanje tema na dnevni red parlamenta parlament je samo u obavezi da pitanje stavi na dnevni red ukoliko je prikupljeno dovoljno validnih potpisa – 50 000. Između 1989. i 1999. 20 agendnih inicijativa nije uspelo upravo zbog toga.

Ustavni sud igra bitnu ulogu u odnosu na procedure neposredne demokratije i konstantno uspostavlja nove prakse putem rezolucija. Većina slučajeva se nađe na sudu zbog zabrane referenduma. Inicijativa za referendum iz 2006. godine Fidesz partije takođe je imala taj problem s obzirom da je većina predloženih pitanja imala veze sa „programom vlade“ što je zabranjeno kao tema za referendum.

S obzirom na neophodan broj potpisa, sigurno je da će samo ozbiljna i važna pitanja biti predmet referenduma na državnom nivou ili rada parlamenta. Uslov da makar četvrtina glasačkog tela u Mađarskoj mora da da isti odgovor na referendumsko pitanje znači da je malo verovatno da će referendum imati rezultat koji nije u opštem interesu javnosti.

Zabranom nekih tema u referendumu omogućeno je da se sačuva eksluzivna nadležnost parlamenta koju garantuje Ustav i da se osigura da ona pitanja kojima treba pristupiti na poseban način, ili koja utiču na Ustav, ostanu u nadležnosti vrhovnog zakonodavnog tela Republike.

Referendumi na državnom nivou u Mađarskoj do danas:

Izvor:
Direct Democracy
The International IDEA Handbook
Neposredna demokratija
Međunarodna IDEA knjiga
IDEA – International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2008
IDEA – Međunarodni institut za demokratiju i izbornu pomoć, 2008.
Odeljak „Mađarska – Analiza prava i prakse“
Autorka: Kristina Medve

Na vrh

NOVI ZELAND: Podnošenje peticija Donjem domu

Uvod (o peticijama)

Pitanje: Šta je to peticija?
Odgovor: Potpisani zahtev za preduzimanje određenih mera od strane Doma. Peticija je dokument namenjen isključivo Donjem domu koji je potpisala jedna ili više osoba i zahteva da Dom preduzme jasno definisane mere po pitanju javne politike ili zakona, ili da obradi javnu ili privatnu žalbu.

Pitanje: Ko može da inicira ili potpiše peticiju??
Odgovor: Svako može da potpiše peticiju. Svako bez obzira na uzrast može da podnese peticiju Donjem domu, uključujući i korporacije i nekorporativna tela koja imaju status pravnog lica.

Pitanje: Da li bi i Vi trebalo da napišete peticiju Domu?
Odgovor: Možete se obratiti Domu peticijom ukoliko ste već iskoristili sve druge opcije. Pisanje peticije Domu trebalo bi da bude poslednja opcija. Kada nema drugog načina, ili kada su već iskorišćena druga sredstva omogućena Zakonom, možete da se obratite Domu peticijom.

Termini korišćeni u ovoj publikaciji

Glavni peticionar osoba kao predstavnik organizacije koja pokreće peticiju. Glavni peticionar je uglavnom osoba koja je inicirala ili organizovala peticiju i koju određeni odbor poziva da predoči dodatne informacije o peticiji.

Povedite računa da je ova osoba jasno naznačena na peticiji. Ova knjižica pisana je pod pretpostavkom da ste Vi glavni peticionar.

Zahtev – Sažeta izjava kojom se objašnjava koje mere peticionar očekuje da Dom preduzme.

Uvodno pismo – Deo peticije u kojoj je naznačen glavni peticionar, poslanik/ca koji predstavlja peticiju i sadrži tekst zahteva (Formular OC 1).

Formulari na kojima se prikupljaju potpisi – Formular na kome je naznačeno kome je peticija upućena (tj. Donjem domu), zahtev peticije, i takođe naznačeno mesto gde se upisuju potpisi (Formular OC 2).

Pravna sredstva – Pravne mere koje su garantovane Zakonom kao način postupanja po peticiji. Uključuju i mogućnost da ombudsman istraži slučaj.

Poslanik/ca koji predstavlja peticiju – Poslanik koji je prihvatio da za Vas predstavi peticiju i u tom svojstvu potpisuje uvodno pismo.

Pisarnica – Sekretarijat Donjeg doma. Institucija koja je odgovorna za proveravanje peticija u odnosu na odredbe Poslovnika (pravila i procedure Donjeg doma) i za pružanje podrške članovima relevantnog odbora u obradi peticija.

Ombudsman – Kancelarija ombudsmana može da istražuje i razmatra odluke, preporuke ili predložene mere koje se tiču administracije u vladinim telima, organizacijama pri vladi i lokalnim vlastima. Na sajtu www.ombudsmen.govt.nz možete dobiti informacije da li Vaš slučaj spada pod njihovu nadležnost ili ne, ili u kancelarijama u Velingtonu, Okladnu ili Krajstčerču, ili pismenim putem PO Box 10-152, The Terrace, Wellington.

Kako pripremiti peticiju

Šta treba napisati

Razmatranje svih ponuđenih pravnih sredstava: Proverite koji su sve pravni lekovi mogući, uključujući i obraćanje ombudsmanu. Peticija neće biti prihvaćena ukoliko niste iscrpeli sve druge opcije ili ukoliko je problemu koji se predstavlja peticijom u stvari mesto na sudu. Ovo ograničenje odnosi se i na situacije kada imate pravo žalbe na presudu ili čekate presudu.

Kako napisati zahtev: Zahtevi moraju da budu na engleskom ili maorskom jeziku; obraćajte se sa poštovanjem i umerenim tonom; tražite od Donjeg doma da preduzme jasne mere; ne pišite o stvarima koje nisu tema peticije.

Provera zahteva: Kontaktirajte pisarnicu da proverite da li Parlament (u ovom sazivu) nije već odlučivao o nekoj peticiji sa sličnim zahtevom/sadržajem. (Kontakt: 04 471 9999; poštanska adresa: Kancelarija službenika Donjeg doma Parlamenta, Velington; i-mejl petitions@clerk.parliament.govt.nz)

Priprema uvodnog pisma za peticiju i potpis: Potpišite uvodno pismo (vidi Formular OC 1) i naznačite kontakt adresu na koju treba da se šalju odgovori u vezi peticije.

Ukoliko peticija potiče od korporacije ili nekorporativne organizacije, zvanično ovlašćeno lice mora da potpiše prednji deo formulara predate peticije u ime organizacije, tj. korporacije.

Ukoliko je organizacija deo korporacije van Novog Zelanda, ovlašćeni advokat može da potpiše prednji deo formulara predate peticije. Pisanje zahteva: U uvodnom pismu zahteva peticije pišite čitko ili ih iskucajte.

Priprema formulara na kojima će se upisivati potpisi i prikupljanje potpisa: Pri sakupljanju potpisa na formularima potpisnici nisu obavezni da napišu adresu; osim lica koja žele da podrže peticiju, a usled objektivnih okolnosti, nisu u stanju da potpišu peticiju (osoba koja potpisuje za osobu koja želi da potpiše ali nije u mogućstvu mora da navede tu činjenicu pored potpisa); potpisi moraju da budu originalni – u obzir se neće uzimati fotokopija, faks, skeniran, nalepljeni ili drugačije stavljeni na papir).

Peticije koje nisu valjane:
Neke od okolnosti pod kojima će peticije biti odbačene navedene su u nastavku.

Predstavljanje peticije

Uloga poslanika/ca

Poslanici/ce predstavljaju peticije Domu: Kada je peticija u potpunosti spremna, zatražićete od poslanika iz vaše izborne jedinice da je predstavi.

Poslanik/ca predstavlja peticiju tako što je predaje službeniku pisarnice.

Predstavljanje peticije ne znači da se poslanik/ca slaže sa njenom sadržinom.

Poslanik ili poslanica nije obavezan/na da predstavi peticiju. Poslanik/ca koji predstavlja peticiju dužan/na je da potpiše uvodno pismo (vidi formular OC 1).

Uloga Službenika Doma

Peticije proverava službenik pisarnice. Nakon što mu je peticija predata, on/ona je proverava. Ukoliko je Vaša peticija u skladu sa pravilima naznačenim od strane Doma, biće predstavljena. Ukoliko peticija nije u skladu sa pravilima, biće vraćena poslaniku/ci.

Predstavljanje peticije Domu

Peticije se predaju odboru, a Dom se obaveštava o tome. Nakon što je peticija predstavljena, predaje se određenom odboru čija je delatnost relevantna za pitanje peticije.

Predstavljanje predatih peticija uglavnom je prva stavka dnevnog reda nakon 14 časova tokom svakog zasedanja. Službenik pisarnice čita ime glavnog peticionara i kratak opis zahteva svake peticije. Nema rasprave.

Kroz kakav proces prolazi peticija?

Kako odbori razmatraju peticiju?

Odbori mogu tražiti dodatne podneske: Kada je Vaša peticija predata odboru, na njemu je da odluči kako će postupati sa njom nadalje. Moguće je da će od Vas tražiti dodatne informacije (podnesak). Može se tražiti i da dodatno objasnite specifičnu prirodu peticije. Podnesak morate predati u pismenoj formi. Odbor takođe može tražiti podneske od vladinih tela i drugih relevantnih strana.

Dodatne informacije odbori mogu i da čuju: Odbori mogu i da saslušaju predstavljanje dokaza. Ukoliko želite da dobijete priliku da im se lično obratite, jasno napišite to u podnesku. Očekuje se da sami platite putne i druge troškove u vezi sa izlaganjem.

Dodatne informacije o pisanju podneska: Besplatan primerak izdanja Kako napisati podnesak za parlamentarni odbor možete naći u Pisarnici ili na www.parliament.nz

Dodatna pitanja službeniku pisarnice : Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa razmatranjem Vaše peticije od strane odbora, pošaljite ih odborniku.

Predlozi odbora: Kada je reč o izveštavanju Donjem domu o peticiji, odbor ima nekoliko opcija. Među njima su: izveštaj sa preporukama i izveštaj bez preporuka; ukoliko je peticija razmatrana zajedno sa nekom drugom stavkom dnevnog reda, odbor to može da uvaži i da peticiju priključi izveštaju o toj stavci. Ukoliko odbor ne sačini ni jednu preporuku, neće biti preduzete dalje mere po pitanju Vaše peticije.

Bićete obavešteni o predstavljanju Vaše peticije: Nakon predstavljanja izveštaja o peticiji Domu, odbornik će Vas obavestiti o rezultatu njegovog razmatranja.

Slanje izveštaja Vladi

Mere Vlade po pitanju dobijenih izveštaja o peticijama: Svaki izveštaj sa preporukama određenog odbora Vladi, upućuje se Vladi. Ukoliko ih je preduzela, Vlada mora da izvesti o kojim merama za sprovođenje preporuka je reč. Izveštaj Vlade mora da bude sačinjen u roku od 90 dana od dana predstavljanja izveštaja odbora. Vladin izveštaj o peticiji predstavlja se Donjem domu u formi parlamentarnog dokumenta (Vladin dokument kojim se najavljuju nove politike i mere koje će biti preduzete). Odštampan je i dostupan preko veb sajta parlamenta.

Peticije

Šta se dešava sa peticijom kada istekne mandat Parlamenta?

Pri isteku mandata Parlamenta svi poslovi koji stoje da budu završeni pred Donjim Domom, uključujući i poslove određenih odbora, nastavljaju se sa radom novog saziva Parlamenta. Ukoliko se Vaša peticija nalazi pred određenim odborom, i ona će morati da sačeka zasedanje novog saziva, a zatim će novi saziv parlamenta odlučiti da li će je razmatrati. Ukoliko nakon promene saziva Vaša peticija nije obnovljena, možete da ponovo podnesete istu peticiju.

Dodatne informacije

U Apendiksu 3 nalazi se ceo proces za podnošenje peticija izlistan u odnosu na redosled dešavanja. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o proceduri, konsultujte se sa Glavni referemt u pisarnici Donjeg doma, (04) 471 9999.

Publikacije na internet stranici

Kancelarija službenika izdaje razne materijale o radu Parlamenta. Možete ih naći na internet stranici www.parliament.nz

Apendiks 1

(Formular OC 1)

Uvodno pismo – preporučeni format

Donjem Domu
Podnosilac peticije: IME (MOLIMO VAS DA PIŠETE ČITKO)
ADRESA: (MOLIMO VAS DA PIŠETE ČITKO)

POTPIS:

I - NAVEDITE BROJ – DRUGIH

Sa poštovanjem tražimo:

Da:..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Apendiks 2

(Formular OC 2)

Formular za potpise – preporučeni format

Donjem Domu
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(SPISAK ZAHTEVA)

Ovaj formular treba da bude predat zajedno sa formularom OC 1 ili sličnim formularom upućenom Donjem domu, sa imenom i adresom osobe koja preuzima svu dalju komunikaciju u vezi sa peticijom.

Apendiks 3

Na vrh

EVROPSKI PARLAMENT: Pravila i procedure pisanja peticija

Pisanje peticija Evropskom parlamentu

Pravo na podnošenje peticija je jedno od osnovnih prava građana i građanki Evrope:

Bilo koji građanin ili građanka može u bilo kom trenutku, kao pojedinac ili u grupi, da iskoristi svoje pravo na podnošenje peticije Evropskom parlamentu u skladu sa članom 194 Ugovora o Evropskoj zajednici.

Bilo koji građanin ili građanka Evropske unije, ili neko sa boravištem u državi članici, može pojedinačno ili u grupi da se obrati Evropskom parlamentu peticijom čija tema mora direktno da se tiče te osobe ili osoba i da spada u domen nadležnosti Evropske unije. Bilo koja kompanija, organizacija ili udruženje takođe uživa to pravo na peticiju koje garantuje Ugovor.

Peticija može biti u formi žalbe ili zahteva i može da se tiče javnih ili privatnih interesa. Peticija može da bude zahtev pojedinca, žalba ili primedba na način na koji se sprovodi zakon EU ili apel Evropskom parlamentu da zauzme stav po nekom pitanju. Pomenute peticije daju Evropskom parlamentu priliku da skrene pažnju na svaku vrstu kršenja ljudskih prava građana Evropske unije od strane države članice ili lokalnih vlasti ili drugih institucija.

Ko može da podnese peticiju?

Peticiju možete podneti ako ste:

Šta može da bude tema peticije?

Sadržaj peticije mora da bude u okviru nadležnosti ili odgovornosti Evropske unije, kao na primer:

Napomena: Peticije se ne tiču zahteva za pristup informacijama, niti se bave opštim komentarisanjem politike Evropske unije.

Peticija mora biti napisana na jednom od zvaničnih jezika Evropske unije.

Kako se šalje peticija?

Postoje dva načina za slanje peticije:

Peticija treba da je napisana tako da smisleno objašnjava problem i da sadrži sve bitne činjenice a izostavlja suvišne. Treba da je napisana jasno i čitko i može joj se pridodati kratak opis problema.

Ukoliko peticiju šaljete poštom:

Ukoliko želite da peticiju predate u pisanoj formi (na papiru), ne morate da pratite neku definitivnu formu. Ipak, generalno Vaša peticija mora da:

Peticiji možete da dodate priloge, uključujući kopije dokumenata koje imate u vezi sa slučajem. Peticiju šaljete na sledeću adresu:

Evropski parlament
Predsednik Evropskog parlamenta
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

Ukoliko peticiju šaljete putem internet stranice:

Ako želite da podnesete peticiju popunjavanjem formulara na internet stranici, trebalo bi da:

Ubrzo nakon što ste poslali peticiju koristeći onlajn formular, dobićete elektronsku potvrdu da je formular primljen. Peticija se zatim prosleđuje Odboru za peticije koji je nadležan za rukovođenje procesom prosleđivanja peticija i formulisanja preporuka i zaključaka za svaku peticiju. Peticije koje sadrže uvredljive reči ili nisu smislene, Odbor neće dalje obrađivati, niti će na njih odgovarati. Svu dalju komunikaciju Odbor za peticije će obavljati redovnom poštom. Ukoliko imate dodatne informacije ili dokumente koje želite da priložite uz peticiju, pošaljite ih poštom (navedite broj peticije) na sledeću adresu:

Committee for Petitions
The Secretariat
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

Pravila procedure Parlamenta Evropske unije

Pravila procedure Parlamenta Evropske unije

Deo VIII: Peticije

Pravilo 201: Pravo na peticiju

Pravilo 202: Razmatranje peticija

Pravilo 203: Obaveštavanje o peticiji

Na vrh

KALIFORNIJA: Ustav, Član II

Odeljak 1:

Sva politička moć je u narodu. Vlast se formira zarad njegove zaštite, bezbednosti i dobrobiti, i on ima pravo da je menja ili reformiše kada opšte javno dobro to zahteva.

Odeljak 2:

Građanin/ka Sjedinjenih država koji/a ima više od 18 godina i stalno boravište u ovoj državi ima pravo glasa.

Odeljak 2.5:

Glas koji da glasač/ica na izborima u skladu sa zakonima ove države biće uvažen.

Odeljak 3:

Zakonodavni organ će definisati značenje boravišta i obezbediti način registracije i slobodnih izbora.

Odeljak 4:

Zakonodavni organ zabranjuje nepravilne aktivnosti koje utiču na izbore i osiguraće diskvalifikaciju glasača koji su mentalno nesposobni, u zatvoru, ili na uslovnoj slobodi zbog presude za zločin.

Odeljak 5:

a) Zakonodavno telo će se pobrinuti za primarne izbore za političke stranke uključujući i otvorene primarne predsedničke izbore kada su kandidati na listi odobreni od strane Sekretara državnih poslova, jer je ustanovljeno da su uvaženi kao kandidati za predsednika/cu SAD širom zemlje ili u celoj Kaliforniji, i oni čija su imena na listu kandidata stavljena putem peticije, izuzimajući bilo kog kandidata koji se povukao predavši pismeni zahtev za povlačenje kandidature.

b)Politička partija koja je učestvovala u primarnim izborima za određenu poziciju ima prava da učestvuje u opštim izborima za tu poziciju i neće joj biti onemogućeno da za opšte izbore kandiduje kandidata koji je dobio najviše glasova u odnosu na sve druge kandidate.

Odeljak 6:

a) Sve sudske, školske, okružne i gradske uprave su ne partijske.
b) Ni jedna politička partije ili centralni komitet političke partije sme da odobrava, podržava ili da se protivi kandidatu za neku nepartijsku poziciju.

Odeljak 7:

Glasanje je tajno.

Odeljak 8:

a) Inicijativa je pravo glasača/ica da predlažu zakone i amandmane na Ustav (Kalifornije) i da ih prihvataju ili odbijaju.
b)Inicijativa može da se predloži time što se Sekretaru državnih poslova predstavi tekst peticije za predloženi zakon ili amandman na Ustav, garantovano potpisan od strane petine glasača/ica u slučaju kad je u pitanju zakon, ili 8 posto u slučaju ustavnog amandmana od ukupnog broja glasača koji su glasali na prethodnim izborima za Guvernera.
c)Sekretar državnih poslova zatim zakon ili amandman stavlja kao predlog za glasanje na sledećim izborima koji se održavaju za ne manje od 131 dan nakon što je on odobren za izglasavanje ili za bilo koje specijalne izbore koji se održavaju širom Kalifornije pre regularnih izbora. Guverner može da raspiše vanredne izbore širom Kalifornije za inicijativu.
d)Inicijativa koja se bavi više nego jednom temom ne može biti stavljena na glasanje niti imati nekog učinka.
e)Mere uvedene i predviđene određenom inicijativom neće biti selektivno primenjivane na različitim teritorijama države u zavisnosti od dobijenih procenata glasova za određenu inicijativu na datoj teritoriji, već se jednako primenjivati.
f)Inicijativa neće sadržati alternativne ili kumulativne odredbe usled čega bi jedna ili više od ovih odredbi postala zakon zavisno od procenta glasova za ili protiv date mere.

Odeljak 9:

a) Referendum je pravo glasača/ica da odobre ili odbace zakone ili delove zakona, osim hitnih zakona, zakona za raspisivanje izbora, ili zakona kojima se regulišu porezi na imovinu ili finansije za regularne troškove države.
b) Referendumsko pitanje podnosi se predavanjem peticije Državnom sekretaru u kojoj je naveden tekst predloženog zakona ili ustavnog amandmana i koji je garantovano potpisan od strane petine glasača/ica u slučaju kad je u pitanju zakon, ili 8 odsto u slučaju ustavnog amandmana u odnosu na ukupan broj glasača koji su glasali na prethodnim izborima za Guvernera.
c) Sekretar državnih poslova zatim predlog stavlja kao stavku za glasanje na sledećim izborima koji se održavaju ne manje od 31 dan nakon što je predlog odobren za izglasavanje ili za bilo koje specijalne izbore koji se održavaju širom Kalifornije pre regularnih izbora. Guverner za taj predlog može da raspiše i specijalne vanredne izbore širom Kalifornije.

Odeljak 10:

a) Zakonska inicijativa ili referendum koji izglasa većina glasača/ica stupa na snagu dan nakon izbora osim ukoliko sam predlog ne reguliše pitanje stupanja na snagu drugačije. Ukoliko je peticija za referendum napisana kako bi se promenio deo određenog zakona, ostatak zakona će odmah stupiti na snagu. .
b) Ukoliko su odredbe dva ili više predloga koja su prošla na glasanju suprotstavljene, biće uvažen onaj predlog koji je dobio više glasova..
c) Zakonodavni organ može da promeni ili povuče zakone donesene referendumom. Može takođe da promeni ili povuče zakone donesene inicijativama uvođenjem novog zakona koji stupa na snagu tek nakon što ga odobre glasači na glasanju, osim ukoliko sam zakon donesen inicijativom ne dozvoljava amandmane ili povlačenje zakona bez prethodnog pristanka glasača.
d) Pre nego što se počne sa sakupljanjem potpisa za inicijativu ili referendum, jedna kopija se predaje državnom tužiocu koji će, kako zakon nalaže, odrediti naziv i opis predloga.
e) Zakonodavno telo će regulisati način na koji se sakupljaju potpisi, kako će peticija biti predstavljena i overena i kako će predlog biti podnet glasačima.

Odeljak 11:

a) Pravo na inicijativu ili referendum glasači/ice mogu praktikovati u svakom gradu ili okrugu po pravilima koja će odrediti zakonodavno telo. Osim u slučajevima navedenim pod b) i c) ovaj odeljak se ne odnosi na gradove koji imaju povelju.
b)Inicijativa koja se odnosi na neki grad ili okrug neće uključivati ili isključivati bilo koji deo grada ili okruga u odnosu na sprovođenje mera ili učinaka/dejstva odredbi, a na osnovu odobravanja ili neodobravanja inicijative, ili na osnovu određenog procenta glasova koji podržavaju inicijativu, od strane glasačkog tela u gradu ili okrugu ili bilo kojem delu istih.
c)Inicijativa koja se odnosi na neki grad ili okrug neće sadržati kumulativne ili alternativne odredbe usled čega bi jedna ili više od ovih odredbi postala zakon zavisno od procenta glasova za ili protiv date mere.

Odeljak 12:

Glasačkom telu ili zakonodavnom telu se putem inicijativa amandmani na Ustav ili zakonski predlozi koji bilo kom pojedincu/ki dodeljuju funkciju, ili imenuju ili identifikuju bilo koju privatnu firmu u obavljanju neke javne funkcije ili dobijanju moći ili obaveze neće davati na glasanje niti će imati bilo kakvog učinka.

Odeljak 13:

Opoziv je pravo glasača/ica da opozovu izabranog zvaničnika.

Odeljak 14:

a) Proces opoziva državnog (kalifornijskog) zvaničnika započinje predavanjem peticije Sekretaru državnih poslova, kojom se navode razlozi za opoziv. Validnost navedenih razloga se ne uzima u razmatranje. Odobren je rok od 160 dana za prikupljanje potpisa.
b) Peticiju za opoziv državnog zvaničnika (Kalifornije) mora potpisati 12 oosto glasačkog tela u odnosu na broj ukupnih glasova datih za tu poziciju na prethodnim izborima; takođe je neophodno da se u svih 5 okruga prikupi 1 posto potpisa u odnosu na broj ukupnih glasova za tu poziciju na prethodnim izborima. Broj potpisa za opoziv senatora, članova/ica Skupštine, članova/ica Odbora za poreze, i sudije drugostepenih i prvostepenih sudova mora činiti 20 posto od ukupnog broja glasova za tu poziciju na prethodnim izborima.
c) Sekretar državnih poslova pratiće ukupan broj overenih potpisa koje je taj kancelarija dobila.

Odeljak 15:

a) Glasanje za opoziv javnog zvaničnika i, ukoliko je neophodno, za izglasavanje novog zvaničnika, raspisaće guverner i ono će se održati u roku od 60 do 80 dana od datuma kad su overeni svi neophodni potpisi.
b) Glasanje za opoziv održava se u roku od 180 dana od kada je overen neophodan broj potpisa, a kako bi moglo da se održi u isto vreme kad i sledeći regularni izbori u potpunosti ili delom u istoj oblasti gde se planira glasanje za opoziv, i to samo u slučaju da je najavljena izlaznost registrovanih glasača/ica makar 50 odsto ukupnog biračkog tela koje ima pravo da učestvuje u glasanju za opoziv.
c) Ukoliko većina glasa za opoziv, zvaničnik je smenjen/a sa funkcije, i ukoliko ima kandidata za zamenu onda onaj kandidat sa najviše glasova dolazi na mesto smenjenog zvaničnika. Sam/a zvaničnik/ca za čiji opoziv se glasa ne može da bude među novim kandidatima za funkciju, niti će se kandidovati za neku funkciju u skladu sa pododeljkom d) Odeljka 16, Člana VI.

Odeljak 16:

Zakonodavno telo reguliše načine distribucije, dokumentovanje, overavanje potpisa, kandidature, i glasanje za opoziv.

Odeljak 17:

Ukoliko je iniciran opoziv Guvernera ili Sekretara državnih poslova, sve poslove u vezi sa dužnostima sprovođenja procesa opoziva koje po pravilu imaju ove dve funkcije preuzima zamenik ili glavni finansijski kontrolor, u zavisnosti od poslova.

Odeljak 18:

Zvaničniku države (Kalifornije) koji nije opozvan glasanjem, država će nadoknaditi troškove koje je snosio lično i pravno. Naredni opoziv za datog zvaničnika ne može se podneti za manje od šest meseci nakon glasanja.

Odeljak 19:

Zakonodavni organ reguliše opoziv lokalnih zvaničnika. Ovaj odeljak se ne odnosi na okruge i gradove sa poveljama koje regulišu ovo pitanje.

Odeljak 20:

Mandati izglasanih pozicija koje reguliše ovaj Ustav, osim za članove zakonodavnog tela, počinju prvog ponedeljka nakon 1. januara posle izbora. Izbori će se održati tokom poslednje parne godine pre isteka mandata.

http://ballotpedia.org/wiki/index.php/Article_II,_California_Constitution

HAMBURG Građanstvo i reforma školstva – ja, moje, meni, mene

Solidarnost? Vrlo rado, ali samo u teoriji – u praksi, liberalno građanstvo ipak neće radije žrtvovati sopstvenu decu za opšte društveno dobro. Dete ima šest godina. Njegovi roditelji – ona gimnazijska profesorka, on inžinjer – dugo su se premišljali. Na kraju su, ipak, odlučili da se isele iz Gizinga (Giesing), minhenske radničke četvrti sa visokim postotkom migranata. Novi stan nalazi se u kraju gde dobro situirane porodice žive u ljupkim kućicama gde se i budućim drugovima i drugaricama iz razreda uveče pred spavanje čitaju priče i gde je uobičajeno da potomstvo pohađa muzičke škole i kurseve slikanja. Društvo, kako glasi razlog selidbe, trebalo bi da postane bolje, ravnopravnije i pravičnije, ali ne na račun vlastitog deteta. Odluka građanki i građana na referendumu u Hamburgu ne predstavlja rešenje problema lučkog grada, već ilustrativan izraz sukoba koji se tiče društva u celini i dugoročno preti socijalnoj strukturi. Reč je o fundamentalnom pitanju pravičnosti, ophođenju prema slabijima i pravoj ravnoteži između lične slobode i jednakosti. „Pravičnost u obrazovanju je odgovor na pitanje o pravičnosti u našem društvu“, rekla je ministarka za obrazovanje Anete Šavan (Anette Schavan) nedavno u jednom govoru. A upravo je o tome reč u Hamburgu – na veoma konkretan i životni način. U lučkom gradu glasali su građani i građanke i to pre svega ono bogato, obrazovano građanstvo iz imućnih delova grada. Ostali se nisu pojavili na glasanju, nisu pokazali interesovanje ili možda nisu ni shvatili da se upravo tu pregovara o budućnosti njihove dece. Mobilizacija je pošla za rukom onima što bolje zarađuju. Obrazovano građanstvo je, dakle, uspelo u tome da njihovi sinovi i kćerke ne moraju da uče više nego što je neophodno sa – iz njihove perspektive – slabijim, siromašnijim i po ocenama lošijim učenicima i učenicama u razredu – umesto kao što je planirano šest godina, deca će u Hamburgu u školskoj klupi i dalje provoditi zajedno samo četiri školske godine.

Zašto se to obrazovano građanstvo, koje je na izborima u najvećoj meri glasalo za crno-zelenu koaliciju, sada bori protiv onoga do čega je toj koaliciji stalo? Odgovor je istovremeno jednostavan i komplikovan: hamburški akademici drže palčeve integraciji stranaca, istim obrazovnim mogućnostima i socijalnoj pravdi, no samo dok to njih same ništa ne košta ili pak dok se ti lični troškovi daju unapred izračunati. Obrazovano građanstvo je doduše spremno da u odeljku supermarketa sa organskom hranom plati dvostruku cenu za šniclu ako je svinja zauzvrat mogla da proživi lepši život. Neće, međutim, žrtvovati vlastitu decu za opšte dobro. Osnovna škola u trajanju od šest godina bi, pre svega, odgovarala slabijim – to je konsenzus. Strah koji obrazovanom građanstvu diše za vrat zasniva se na tome da će socijalno i materijalno slabi opet ograničiti šanse njihovoj deci – da će njihovi sinovi i kćeri sporije učiti zato što ih koče deca migranata.

Zašto se to obrazovano građanstvo, koje je na izborima u najvećoj meri glasalo za crno-zelenu koaliciju, sada bori protiv onoga do čega je toj koaliciji stalo? Odgovor je istovremeno jednostavan i komplikovan: hamburški akademici drže palčeve integraciji stranaca, istim obrazovnim mogućnostima i socijalnoj pravdi, no samo dok to njih same ništa ne košta ili pak dok se ti lični troškovi daju unapred izračunati. Obrazovano građanstvo je doduše spremno da u odeljku supermarketa sa organskom hranom plati dvostruku cenu za šniclu ako je svinja zauzvrat mogla da proživi lepši život. Neće, međutim, žrtvovati vlastitu decu za opšte dobro. Osnovna škola u trajanju od šest godina bi, pre svega, odgovarala slabijim – to je konsenzus. Strah koji obrazovanom građanstvu diše za vrat zasniva se na tome da će socijalno i materijalno slabi opet ograničiti šanse njihovoj deci – da će njihovi sinovi i kćeri sporije učiti zato što ih koče deca migranata.

Prevedeno iz teksta Zarine Pfaut (Sarina Pfauth)

20.07.2010.

http://www.sueddeutsche.de/leben/buergertum-und-schulreform-ich-mich-meiner-mir-1.976965

Na vrh

BREMEN zakon o peticijama

Zakon o postupanju sa peticijama posredstvom bremenskog građanstva

Senat-gradski parlament objavljuje sledeći zakon koji je doneo parlament Slobodnog grada Bremena-pokrajinski parlament:

1 Pravo na peticiju

(1) Svako ima pravo da se zajedno ili udružen sa drugima pismeno obraća parlamentu sa molbama, žalbama, predlozima i kritikama. Garantuje se pristup pravu na peticije bez barijere u smislu bremenskog Zakona o izjednačavanju mogućnosti osoba sa invaliditetom i u tu svrhu objavljenim pravnim propisima.

(2) Peticije se mogu odnositi na vršenje, odnosno propuštanje vršenja nadležnosti 1. senata;
2. vlasti pokrajine ili gradske opštine Bremen;
3. tela, ustanova i javnih fondacija pod nadzorom pokrajine ili gradske opštine Bremen;
4. privatnih preduzeća ili drugih nosioca javnih ovlašćena pod većinskim učešćem pokrajine ili gradske opštine Bremen, ukoliko vrše javne poslove;
5. privatnih preduzeća ili drugih nosioca javnih ovlašćenja ukoliko su upoznati sa obavljanjem javnih zadataka i peticija se tiče ispunjavanja tih zadataka.

(3) Privatna pravna lica imaju pravo na peticiju. Javnim pravnim licima pripada pravo na peticiju ukoliko se peticija odnosi na predmet njihove objektivne nadležnosti.

(4) Ako su lica smeštena u institucije u kojima im je oduzeta sloboda da koriste pravo na peticiju, njihove peticije se bez kontrolisanja, posredstvom uprave te ustanove, prosleđuju parlamentu. Isto važi i za vraćanje pošte tim licima od strane parlamenta.

(5) Peticija se može podneti u ime trećeg lica i bez naloga trećeg lica, kada postoji dovoljan dokaza o postojanju njegove/njene saglasnosti i kada nije u suprotnosti sa interesima tog trećeg lica.

(6) Niko ne sme biti oštećen zbog korišćenja prava po ovom zakonu.

Zakon o postupanju sa peticijama posredstvom bremenskog građanstva

(1) Peticije se mogu podneti u pismenom obliku ili se mogu pismeno zabeležiti u kancelariji odbora za peticije. Zahtev mora da sadrži lične podatke (ime i prezime) podnosioca ili podnositeljke zahteva i njihove potpise.
(2) Elektronska forma ima pravnu snagu pisane forme u slučajevima kada sadrži lične podatke (ime i prezime) autora, poštansku adresu i kada se koristi kompletno popunjen formular dat na internetu.

Ne uzimanje peticije u razmatranje zahteva peticije i ukor

(1) Od razmatranja zahteva peticije se može odustati kada:
1. nije potpisana ili nije podneta posredstvom formulara koji je parlament objavio na internetu;
2. ne sadrži ime i prezime i kompletnu adresu podnosioca ili podnositeljke peticije, ili je adresa nečitka;
3. ne sadrži konkretan zahtev ili raspoznatljiv smisleni kontekst;
4. ima uvredljiv, prisilan sadržaj ili neobjektivan zahtev;
5. je uperena protiv trećeg lica a nije podneta u javnom interesu;
6. po sadržaju ili formi sadrži ili njeno ispunjenje predstavlja povredu krivičnih zakona;
7. ne sadrži nove elemente u odnosu na peticije o kojoj je već odlučeno;
8. se peticijom traži samo informacija.

(2) Peticije koje spadaju u nadležnost parlamentarnog odbora za peticije, odbor prosleđuje nadležnim organima ukoliko to odobri podnosilac ili podnositeljka peticije.

§ 4 Odbor za peticije

(1) Pokrajinski parlament formira odbor za peticije na pokrajinskom nivou i gradska skupština formira odbor za peticije na gradskom nivou. Obe skupštine biraju članove i zamenike članova odbora.

(2) Peticije koje spadaju u nadležnost pokrajinske vlasti rešava pokrajinska skupština. Peticije koje spadaju u nadležnost grada rešava gradska skupština.

(3) Sve peticije treba proslediti nadležnom odboru za peticije na postupanje.

5 Prava odbora za peticije

(1) Odbor za peticije ili član odbora kome je delegirano rešavanje po peticiji, može da sasluša osobe koje podnose peticiju ili druge učesnike kao i da posećuje lice mesta. Senat i pokrajinske vlasti na zahtev moraju usmeno ili pismeno izvestiti odbor za peticije ili članove odbora kojima je delegirano rešavanje po peticiji . Pored toga, nadležni član senata ima obavezu da na zahtev odbora za peticije da na uvid akte ili druga dokumenta, da u svako doba omogući pristup javnim institucijama kojima upravlja, da saopštava sve neophodne informacije i da pruži administrativnu pomoć.
(2) Za organe, ustanove i javne fondacije analogno važi odeljak 1, ukoliko podležu pokrajinskom nadzoru.
(3) Ukoliko se peticija tiče vršenja, odnosno propuštanja vršenja konkretnih dužnosti javnih preduzeća ili drugih nosioca javnih ovlašćenja, ukoliko su upoznati sa ispunjavanjem njihovih dužnosti i peticija se tiče ispunjavanja tih dužnosti, Senat je obavezan da odboru za peticije na zahtev pruži usmene ili pisane informacije.
(4) Kada je reč o peticijama od opšteg interesa, odbor za peticije može tražiti stav nadležnog izaslanika ili nadležnog odbora ili komiteta.
(5) Stavovi, izveštaji i informacije prosleđuju se u roku od četiri sedmice. Izuzetno, uz obrazloženje o potrebi produženja roka, može se odobriti produženje roka. Ukoliko bi zbog prirode zahteva peticije trebalo postupati po hitnom postupku, rok za zauzimanje stava može biti skraćen, a najduže na nedelju dana.
(6) Odboru za peticije treba dati neophodne lične podatke podnosilaca i podnositeljki peticije kao i lične podatke trećih zainteresovanih lica u postupku.
(7) Povodom peticije odbor za peticije ili član odbora kome je delegirano rešavanje po peticiji mogu da posete istražni zatvor ili ustanove za izvršenje sankcija kao i institucije socijalnog rada i zdravstva pokrajine ili gradske opštine Bremen u svako doba i bez prethodne najave. Pri tom mora postojati mogućnost da se razgovara sa bilo kojim licem koje se tu zatekne, bez prisustva drugih kao i mogućnost obilaska svih prostorija. Nadležni član Senata mora biti unapred obavešten o ovakvim postupcima koje odbor za peticije, odnosno član odbora namerava da preduzme. (8) Ukoliko tokom rešavanja peticije odbor za peticije dođe do saznanja koja nisu izričito obuhvaće
na zahtevom podnosioca/podnositeljke peticije, ali koja su usko povezana sa peticijom, parlamentarno ispitivanje se može proširiti i na taj segment.

6 Dostava ličnih podataka

Odbor za peticije može da, u svrhu izvršavanja svojih ovlašćenja, lične podatke dostavi Senatu i drugim telima ukoliko postoji pretpostavka da postoji saglasnost podnosioca/podnostiteljke peticije o prosleđivanju i ako prosleđivanje podataka nije u suprotnosti sa očito pretežnim interesima lica čiji se podaci prosleđuju, a koje treba zaštititi.

7 Privremena regulacija

Ukoliko se zahtev peticije odnosi na neposredno predstojeću meru, čije bi izvršenje osujetilo ili umnogome otežalo da se zahtevu izađe u susret, odbor za peticije telo koje izvršava meru može da zamoli za odlaganje mere.

8 Obrada masovnih i zbirnih peticije

(1) Masovne peticije su one peticije kod kojih se barem 30 podnosilaca i podnositeljki obraćaju parlamentu sa istim zahtevom, a kao pokretač peticije nije navedena ni jedno lice niti grupa lica. Masovne peticije se smatraju jednom peticijom. Potpisnice i potpisnici se posmatraju brojčano. Pojedinačno izveštavanje o odluci odbora za peticije može se zameniti saopštenjima za štampu ili objavama.
(2) Zbirne peticije su one peticije kod kojih se parlamentu obraća najmanje 30 lica sa istom molbom, i jedno lice ili grupa lica se pojavljuju kao autor/autorka peticije. O obradi zbirne peticije biće obavešteni autori/autorke peticije. Kod spiskova sa potpisima koji predstavljaju peticiju za sebe, pojedinačno obaveštavanje obaviće se obaveštavanjem prvog potpisnika ili potpisnice ukoliko nije imenovano lice koje se smatra podnosiocem/podnositeljkom peticije.

9 Javne peticije

1) Javne peticije su zahtevi od opšteg interesa upućene parlamentu koje uz saglasnost podnosioca/podnositeljke mogu biti objavljene na internet stranici parlamenta. Ove peticije odboru za peticije može dostaviti svako, pojedinačno ili zajedno sa drugima, uz korišćenje za to predviđenog elektronskog formulara. Ovim članom se ne ustanovljava pravo na objavljivanje javnih peticija, kao takvo.
(2) Objavljivanjem javne peticije, druga lica ili grupe lica preko interneta dobijaju priliku da potpisuju peticije ili da daju doprinos diskusiji o zahtevu peticije. (3) Javne peticije obrađuju se kao jedna peticija (zbirna peticija).
(4) Javna peticija, uključujući i njeno obrazloženje, neće se dozvoliti ukoliko
1. ne ispunjava zahteve iz odeljka 1;
2. sadrži lične molbe ili uvrede;
3. vređa ljudsko dostojanstvo;
4. sadrži očito pogrešne, nakaradne, diskriminišuće, rasističke ili uvredljive stavove;
5. je zahtev očito neobjektivan ili sastavljač peticije polazi od pogrešnih pretpostavki;
6. poziva na vršenje krivičnih dela ili povredu javnog reda i zakonskih propisa ili se peticijom zahtevaju mere koje su protivne ustavnom poretku ili običajima;
7. sadrži zaštićene informacije, meša se u lična prava osoba, primera radi, navođenjem imena, reklamira komercijalne proizvode ili postupke ili sadrži nekakvu drugu reklamu;
8. sadrži linkove koji vode na druge veb stranice;
9. se obraća parlamentu jezikom kojim se narušava dostojanstvo parlamenta
10. nije sastavljena na nemačkom jeziku.
(5) Parlament može odustati od objavljivanja javne peticije. To naročito važi kada
1. je odbor za peticije već tokom postojećeg mandata u nekoj stvari koja ima isti ili sličan predmet, već doneo odluku, a nisu izneti nikakvi novi elementi od značaja za promenu odluke;
2. peticija koja ima isti zahtev se već nalazi na parlamentarnom ispitivanju;
3. je peticija podesna da optereti socijalni mir, međunarodne odnose ili međukulturni dijalog ili 4. će peticija očito ostati bezuspešna.
(6) Za priloge diskusiji o javnoj peticiji kao i potpise važe analogno isti zahtevi kao i za peticiju.
(7) Za vreme roka za potpisivanje spiskovi sa potpisima ili forum za diskusije mogu biti zatvoreni pre isteka roka ukoliko se više ne obezbeđuje objektivna diskusija ili u značajnoj meri postane neophodno da se prilozi brišu zbog kršenja pravila.
(8) Javnost će na internetu biti obaveštena o rezultatu peticionog postupka.
(9) Peticija koja nije objavljena će u daljem postupku biti tretirana kao peticija koja nije javna. Podnosioci peticije biće obavešteni na odgovarajući način.

10 Većanje o molbama i zahtevima izraženim u peticiji

(1) Savetovanja odbora za peticije po pravilu nisu javna.
(2) Odbor može da odluči o javnosti svog savetovanja kada se time ne ugrožavaju prava ili interesi trećeg lica i podnosilac odnosno podnositeljka peticije se sa tim složi.
(3) O javnim peticijama se po pravilu savetuje javno. Slušanja u tim molbama i zahtevima dešavaju se redovno na javnoj sednici.
(4) Članovi odbora za peticije i sva ostala lica koja učestvuju u nejavnom peticionom postupku imaju dužnost čuvanja tajne i po prestanku dužnosti u odboru za peticije.

11 Zaključne preporuke

(1) Odbor za peticije pokrajinskog parlamenta okončava svoju delatnost u pojedinačnom slučaju, osim kada su ispunjene pretpostavke iz člana 3, preporukom pokrajinskom parlamentu, a odbor za peticije skupštine grada preporukom gradskoj skupštini. Preporuka sadrži kratko pismeno obrazloženje čiji tekst treba da uzme u obzir interese podnosilaca i podnositeljki peticije i drugih privatnih učesnika i da ne dozvoli donošenje nikakvih zaključaka o tim licima.
(2) Preporuka se stavlja na dnevni red naredne sednice parlamentarne, odnosno gradske skupštine.

11 Zaključne preporuke

(1) Parlamentarna skupština može da 1. peticiju prosledi Senatu uz molbu za pomoć; 2. zahteva od Senata da podnosioca odnosno podnositeljku peticije iscrpno i razumljivim jezikom informiše o pravnom i objektivnom stanju stvari; 3. odboru za peticije naloži da ponovi ispitivanje; 4. preduzme parlamentarnu inicijativu; 5. peticiju proglasi zaključenom; 6. peticiju stavi na znanje Senatu, parlamentarnim grupama, izaslanicima ili stručnim odborima; 7. peticiju odbaci kao neosnovanu. (2) Ako se peticija, shodno stavu 1 tačka 1 ovog člana, prosledi Senatu sa molbom za pomoć, ovaj je dužan da u roku od četiri sedmice izvesti o tome šta je preduzeo po osnovu date peticije i u drugim istim, odnosno sličnim slučajevima. Ukoliko se Senat ne odazove na molbu za pomoć, nadležna senatorka ili senator na zahtev odbora za peticije to mora da obrazloži usmenim putem. (3) Diskusija se održava pre glasanja u parlamentu o preporuci samo ukoliko to zahteva jedna parlamentarna grupa.

13 Obaveštavanje podnosioca ili podnositeljke peticije

Predsednik ili predsednica nadležnog odbora za peticije obaveštava podnositeljku ili podnosioca peticije o odluci parlamenta i pri tom navodi najvažnije razloge za tu odluku.

14 Izveštaj o radu odbora za peticije

Nadležni odbor za peticije podnosi izveštaj parlamentarnoj, odnosno gradskoj skupštini.

15 Nezaključene peticije

Peticije koje na kraju mandata još nisu okončane, nastavljaju da se obrađuju u sledećem mandatu, bez obaveze podnošenja novog zahteva podnosioca/podnositeljke peticije

16 Procedura

Bliža procedura postupanja po peticijama reguliše se propisom koji donosi odbor za peticije.

17 Stupanje na snagu

(1) Zakon stupa na snagu 1. januara 2010.
(2) Istovremeno, van snage se stavlja Zakon o postupanju sa peticijama usvojen od strane bremenskog parlamenta od 26. marta 1991. godine sa poslednjim izmenama od 27. novembra 2007.

Na vrh