Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

Podnosilac inicijative : Uroš Timotić

Apelacioni i Osnovni sud u Novom Sadu Ul.Sutjeska br.3 21000 Novi Sad  

OTVORENO PISMO PREDSEDNICIMA APELACIONOG I OSNOVNOG SUDA U NOVOM SADU
Poštovani gospodine Predsedniče,

 

Ovde ćemo preskočiti uobičajeno predstavljanje ko smo i šta radimo, a razlog našeg direktnog obraćanja Vama leži u poznatim činjenicama da već preko 14 godina pred Opštinskim sudom u Novom Sadu vodimo oko 400 sporova. Predmet tužbe u istovrsnim sporovima je naplata potraživanja od tuženih koji su od zadruge uzeli nenamenske zajmove, a nisu ih vratili ni nominalno ni u realnom iznosu. Tužbe su podnete u toku avgusta i septembra 1996.godine,i u njima se zahteva isplata realne vrednosti odobrenih zajmova,obzirom da su izvršene otplate, dejstvom razorne inflacije iz 1993.godine, u velikoj meri obezvređene.

 

Tužbeni zahtev u ovim sporovima Zadruga je utemeljila na zaključcima sa savetovanja sudova od 16. i 17.11.1993. godine,noveliranim 24.,25. i 26.09.1996. godine, a po kojima, u slučaju da je zbog visoke inflacije broj novčanih jedinica na koji obaveza glasi obezvređen, poveriocu, saglasno načelu jednake vrednosti uzajamnih davanja, pripada valorizovani iznos po stopi rasta cena na malo, a sve to pod uslovom da poverilac nije obezbeđen indeksnom klauzulom ili na neki drugi način.

Navedeno stanovište,prihvaćeno je i na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije od 16.02.1994.godine,a što je kasnije svoje mesto našlo i, u tom sudu, donetim odlukama.

Drugi osnov za pokretanje ovih tužbi Zadruga je našla u činjenici da je  Opštinski sud u Novom Sadu, odlučujući po tužbenim zahtevima lica koji su uplatili depozit za ostvarivanje nenamenskog zajma, a  zajam nisu dobili, već doneo presude kojima je dosudio vraćanje uplaćenih depozita i to revalorizovanih na način i metodom koji je definisan Zaključcima gore pomenutih  sudova  donetim  1993 i 1996.godine, naravno tom prilikom tužiocima su dosuđeni i troškovi postupka.

 

Period od preko 14 godina koliko već traju ovi postupci ispunjen je totalnom opstrukcijom zauzetog stava od Vrhovnog suda Srbije iskazanog u revizijskim rešenjima koje je on u ovim sporovima doneo, a od strane tada Opštinskog i Okružnog suda u Novom Sadu.

Deo sudija koji danas sačinjavaju i Vaš sud na razne načine pokušava da ignorišu zauzeti stav koji glasi da je osnov za ustajanje tužioca sa tužbom nesporan,a da se u daljem postupku mora utvrditi samo realna visina duga tuženih, a istovremeno je dao uputstvo kako da se ova realna visina utvrđuje.                                       

Naše brojne prestavke i žalbe kako Vrhovnom sudu Srbije,tako Skupštini SR Srbije, Ministarstvu pravde i drugim institucijama,bile su poticaj Vrhovnom sudu Srbije koji je u više navrata držao zajedničke sednice sa nižestepenim sudovima u Novom Sadu dajući im instrukcije da se mora suditi u skladu sa preporukama iznetim u revizijskim rešenjima.

 Kada i to nije bilo dovoljno, na redovnom savetovanju sudija Srbije održanom 17. oktobra 2004.godine,sudija Vrhovnog suda Srbije i Predsednik odeljenja sudske prakse Vrhovnog suda Srbije Vladimir Tamaš je iznoseći pravna shvatanja građanskog odeljenja VSS usvojena između dva savetovanja decidno rekao:

„Na istoj sednici usvojeno je i pravno shvatanje u predmetima“Tehničar-a“ iz Novog Sada,Protiv fizičkih lica,za to pravno shvatanje su najzainteresovanije sudije iz Novog Sada ,i to pravno shvatanje se izražava kroz sudske odluke Vrhovnog suda koje su sada počele da stižu kod njih pa ćemo videti šta će biti,da li smo sve to dobro uradili da li ćemo biti shvaćeni, ali to su sve živi predmeti i ja to ne bih dalje komentarisao“.

Nakon toga Opštinski sud u Novom Sadu zakazao je rasprave u skoro svim predmetima, obavio jedno ili više dopunskih veštačenja,a u delu predmeta donete su presude kojima je tužbeni zahtev usvojen u celini ili delimično.

Istine radi, deo sudija je doneo presude kojima je odbio naš tužbeni zahtev iako je pre toga naložio veštačenje i izvodio dokaze o visini duga i to posle nekoliko dopunskih veštačenja.

U trenutku kada smo konačno mislili da je stvar krenula sa“mrtve tačke“,neočekivano, početkom jula 2006.godine Opštinski sud u Novom Sadu donosi rešenje o zastoju u ovim postupcima do rešavanja spornog pravnog pitanja pred Vrhovnim sudom Srbije.

To je utoliko čudnije što je u jednom od predmeta u istovrsnom sporu“Tehničara“, VSS već odbio inicijativu Opštinskog suda u Novom Sadu za pokretanje spornog pravnog pitanja sa obrazloženjem: “Na sednici kolegijuma građanskog odeljenja ovog suda od 26.10.2005.godine razmatrana je kao posebna tačka dnevnog reda: Zauzimanje stavova o

potrebi pokretanja postupka za rešavanje spornog pravnog pitanja u pravnoj stvari tužioca SZ“Tehničar“ iz Novog Sada, a radi isplate duga. Nakon diskusije, a nakon što su prezentovane revizijske odluke Vrhovnog suda Srbije iz većeg broja predmeta, kolegijum građanskog odeljenja ovog suda doneo je odluku da ne postoji potreba pokretanja postupka za rešavanje spornog pravnog pitanja u smislu člana 176 ZPP-a. Ovo iz razloga što je Vrhovni sud Srbije kroz svoje revizijske odluke izrazio svoje pravno shvatanje po ovom pitanju“.

Kao što se iz izloženog vidi u ovim istovrsnim i istovetnim predmetima i ako za to nema nikakvog opravdanja opstrukcijom Opštinskog i Okružnog suda u Novom Sadu, došli smo u situaciju da ni posle više od 13 godina nismo imali presude.

 

U međuvremenu su nepoštovanjem pravosudnog sistema naše zemlje od strane onih koji taj sistem čine, napravljeni ogromni troškovi koji su se u nekim od predmeta izjednačili sa visinom duga tuženih,a u nekim čak premašuju visinu duga.

Da je reč o opstrukciji niže stepenih sudova i o činjenici da je Vrhovni sud Srbije tolerisao trinaestogodišnju opstrukciju nižestepenih sudova posedujemo jasne dokaze.

 

 

Nekoliko puta smo se obraćali prestavkama Vrhovnom sudu,(poslednja pod brojem VI SUNO7/07 na koju još nismo dobili odgovor) obraćali smo se Skupštini Srbije, Ministarstvu pravde i svuda tražili zaštitu naših prava. Međutim,lobi dužnika koji u ovom slučaju ima ogroman uticaj na nižestepene sudove u Novom Sadu, političkim i drugim pritiscima sprečava donošenje na zakonu zasnovanih presuda u ovim sporovima. Ogromni troškovi su doveli su do znatnog zaduženja i osiromašenja kako zadruge tako i zadrugara koji čekaju povraćaj svojih sredstava iz naplate potraživanja od dužnika.

I konačno posle 13 godina, odlučujući po revizijama SZRU “Tehničar”-a Vrhovni sud Srbije i Vrhovni kasacioni sud Srbije doneo je, tokom 2009. i 2010.godine 24 preinačavajuće presude, u kojima je iskazao svoj konačni stav.

 

            D o k a z: Rev. brojevi presuda VSS i VKS

 

1

P.8783/04

Gž.814/06

Rev.2318/08

2

P.9464/04

Gž.520/06

Rev.1911/07

3

P.8505/04

Gž.4370/07

Rev.216/09

4

P.9137/04

Gž.4286/2007

Rev.2019/08

5

P.8706/2004

Gž.4162/2006

Rev.209/09

6

P.9424/2004

Gž.260/2006

Rev.2311/07

7

P.1049/2005

Gž.4801/2006

Rev.1061/09

8

P.6994/2004

Gž.4196/2005

Rev.1724/07

9

P.8183/2004

Gž.1910/06

Rev.1849/07

10

P.7872/05

Gž.3234/2006

Rev.2396/08

11

P.8817/04

Gž.5841/2006

Rev.1242/09

12

P.3428/2006

Gž.3832/2007

Rev.400/09

13

P.7943/04

Gž.4150/05

Rev.2033/07

14

P.8183/2004

Gž.3574/2006

Rev.667/08

15

P.9717/2004

Gž.5388/2005

Rev.1845/07

16

P.4902/96

Gž.2984/2006

Rev.1677/09

17

P.9176/2004

Gž.2905/2006

rev.1866/08

18

P.5516/96

Gž.5248/07

Rev.195/09

19

P.8328/04

Gž.3815/05

Rev.2873/07

20

P.2239/2005

Gž.1295/2006

Rev.1808/07

21

P.8056/04

Gž.3575/06

rev.1355/09

22

P.9214/04

Gž.5198/2007

rev.2209/09

23

P.8509/04

Gž.4070/07

rev.3517/08

24

P.9181/04

Gž.3692/2005

rev.1542/09

 

SZRU “Tehničar” nije zadovoljan zauzetim pravnim stavom VSS i VKS, jer mu nije u svemu prizanto pravo na zakonsku zateznu kamatu i na troškove postupka, te proizilazi da je vodio (i vodi) taj veliki broj istovrsnih pranica, samo da bi dokazao da je imao osnova za ustajanje tužbom i ostvario pravo za koje je platio na ime troškova više od dosuđenog iznosa po tužbenim zahtevima - i to samo zbog nesposobnosti sudova da blagovremeno presude ove sporove.

 

Pošto je SZRU “Tehničar” kao tužilac 1996.godine podneo Opštinskom sudu u Novom Sadu preko 400 tužbi sa istovrsnim tužbenim zahtevom, to je trebalo očekivati da će navedena odluka Vrhovnog suda Srbije i navedene presude Vrhovnog suda odnosno Vrhovnog Kasacionog suda, biti smernice Opštinskom i Okružnom sudu, odnosno Osnovnom i Apelacionom sudu u Novom Sadu za presuđenje u kratkom roku svih tih predmeta prema zauzetom stavu Vrhovnog suda Srbije.

 

Da to ne bi bilo tako pobrinuo se Apelacioni sud u Novom Sadu koji je na sednici gradjanskog odeljenja od 26.4.2010.godine, usvojio pravno shvatanje, kojim smatra da

 

Kada je kredit na bazi samofinansiranja isplaćen pre roka u nominalnom iznosu, smatra se da je kredit isplaćen u celosti”. (tačka 1 stav 1).

 

            D o k a z:  Pravno shvatanje u pismenu Su I-I-19/10 od 21.6.2010.g. Apela-

                              cionog suda u Novom Sadu; Odluka br.SPP.35/06 od 06.10.2006.god.

 

(čije se kopije prilažu kao dodatak br.1)

 

Ono što je bitno je da se u zauzetom stavu koristiti termin “kredit” a u stavu 2 i “kredit” i “zajam” što je bitno jer je zajam u stvari i predmet ovih sporova. U svakom slučaju usvojeno

mišljenje je suprotno zauzetom stavu Vrhovnog suda Srbije.

Da naše zaprepašćenje bude još veće ovo pravno shvatanje pripremile su sudije koje su jako dobro upoznate sa stavom i presudama VSS,  a njihovu presudu  VSS  je čak i preinačio.

 

 

            D o k a z: Fotokopija PRAVNOG SHVATANJA koje su pripremile sudije Branka Bajić       i Petar Jovanović od 26.04.2010.god.

 

(čija se kopija prilaže kao dodatak br.2)

 

            D o k a z: Dokaz: Gž.5248/2007 od 15.06.2007.g  i  Rev.195/09 od 17.06.2009.g.

 

(čije se kopije prilažu kao dodatak br.3)

 

 

Ovakvim shvatanjem ( koje  je u  Osnovnom i Apelacionom sudu u Novom Sadu doneto da važi  isključivo i samo za predmete SZRU “Tehničar”), Apelacioni sud u Novom Sadu čini da SZRU “Tehničar” i dalje bude izložen troškovima postupka koji mu neće biti prizanti: za žalbe, revizije i sudske takse za iste, troškovi zastupanja od strane advokata…, a o proteku vremena i suđenja u razumnom roku da i ne govorimao.

 

 

Poštovani  Predsedniče,

Složićete se sa nama da smo korektno prikazali retrospektivu odraza pravnog sistema koji je podložan i otvoren za neprimerne uticaje a koji su najočiglednije iskazani u predmetima "Tehničara", pogotovo kad se uzmu u obzir presude u kojima su, gde je "Tehničar" bio tužen, rešenja brzo donošena i u kojima su poštovani svi napred navedeni stavovi Vrhovnog suda Srbije.

Danas kad svi želimo da počne da fukcioniše pravna država  pitamo se da li govorimo istim jezikom i da li mi pravilno razumemo  ovo što smo pročitali na sajtu vašeg suda, a preneto je  iz zakona:

 

 

 

 

 

 

 

НЕЗАВИСНОСТ СУДИЈАСудија је независан у поступању и доношењу одлуке. Судија суди и пресуђује на основу Устава, закона и других општих аката, потврђених међународних уговора, општеприхваћених правила међународног права.(чл. 1. Закона о судијама)

 

 

МЕЂУСОБНА НЕЗАВИСНОСТ СУДИЈАСудија је слободан у заступању свог схватања, утврђивању чињеница и примени права, у свему о чему одлучује.Судија није дужан да икоме, па ни другим судијама и председнику суда, објашњава своја правна схватања и утврђено чињенично стање, изузев у образложењу одлуке или кад то закон посебно налаже.(чл. 22. Закона о судијама)

 

ОДРЖАВАЊЕ ПОВЕРЕЊА У НЕЗАВИСНОСТ И НЕПРИСТРАСНОСТСудија је дужан да у свакој прилици одржи поверење у своју независност и непристрасност.Судија је дужан да непристрасно води поступак по својој савести, у складу са властитом проценом чињеница и тумачењем права, уз обезбеђење правичног суђења и поштовање процесних права странака гарантованих Уставом, законом и међународним актима.Службе, послови и поступци неспојиви са дужношћу судије одређују се законом.Судије су дужне да се у свакој прилици придржавају Етичког кодекса, који доноси Високи савет судства. Сви државни органи и функционери дужни су да својим поступањем и понашањем одржавају поверење у независност и непристрасност судија и судова.(чл. 3. Закона о судијама)

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУЗа штету коју судија проузрокује незаконитим или неправилним радом одговара Република Србија.Кад је коначном одлуком Уставног суда, правноснажном судском одлуком, односно поравнањем пред судом или другим надлежним органом, утврђено да је штета проузрокована намерно или крајњом непажњом Република Србија може тражити од судије накнаду исплаћеног износа.Кад је одлуком Европског суда за људска права или другог међународног суда, односно међународне организације чији је Република Србија члан, утврђено да су у току судског поступка кршена људска права и основне слободе и да је пресуда заснована на таквом кршењу или да је пресуда изостала због кршења права на суђење у разумном року, Република Србија може тражити од судије накнаду исплаћеног износа, ако је штета учињена намерно или крајњом непажњом. О постојању услова за накнаду исплаћеног износа из ст. 2. и 3. овог члана одлучује Високи савет судства, на захтев министарства надлежног за правосуђе.(чл. 6 Закона о судијама)

 

Po kom to zakonu i na osnovu kojeg člana sudija može svojom presudom da  naruši sistem zadružnih pravila i  načela, a po kojima posluju sve zadruge  sveta?

 

Na osnovu kojeg zakona i kog člana zakona  sudija može imati pravo da otme od  zadrugara teško sticanu imovinu u korist onih koji su zloupotrebili ta pravila i načela?

 

U svakom slučaju naneta je nenadnokadiva šteta kako zadruzi "Tehničar" i njenim zadrugarima tako i sredini u kojoj ta zadruga deluje pogotovo ako se uzmu u obzir reference Zadruge "Tehničar", jer su je Opštinski sud i Okružni sud u Novom Sadu preko 17 godina primorali da se bavi traženjem svojih prava, a ne  razvojem modernog zadružnog  organizovanja za dobrobit svojih članova i društvene zajednice.

 

Prema SZRU "Tehničar" je u medjuvremenu pokrenut predhodni stečajni postupak, pa se nameće pitanje:

Da li  cilj  "NOVOG PRAVNOG SHVATANJA" leži u činjenici da je "Tehničar" predložio reorganizaciju rada po Unapred pripremljenom planu reorganizacije,a presude koje se ekspresno donose imaju za cilj da stave pod sumnju predvidjena potraživanja izvedena na bazi preinačavajućih  presuda Vrhovnog suda Srbije i kao takva uneta  u UPPR? (St.213/2010).

 

Ne zavaravamo se da ćemo ovim obraćanjem  promeniti stav autora Pravnog shvatanja od 26.04.2010.god. ali ćemo sigurno skrenuti Vašu pažnju i pažnju bar dela  sudija, da se i sami upitaju u kom pravcu sve ovo ide i dali je moguće prevariti  Boga i vreme?

 

 

 

 

Poštovani  Predsedniče,

 

Očekujemo da u cilju uspostave vladavine prava i da bi se opravdale mere preduzete u okviru reforme pravosuđa morate  odgovoriti na sva – pa i najneprijatnija – pitanja u vezi sa sumnjom u nepristrastnost rada sudova koje predstavljate.

 

Sudska vlast i država, jednostavno, moraju  konačno da preuzmu odgovornost za reforme koje se sprovode, a to podrazumeva i otvorenost rada i podnošenje izveštaja građanima što, naravno, zahteva odustajanje od politike nezameranja, jer to kompromituje suštinu reforme.

 

 

Rounded Rectangle: AKO STE PROČITALI UBEDJENI SMO DA ĆETE REAGOVATI!Srdačan pozdrav,

 

U Novom Sadu, 25.08.2010.godine

 


Uroš Đ. TImotić direktor

 

 

 

Dostavljeno:

 

1) Snežana Malović - Ministarka, Ministarstvo pravde,

2) Nata Mesarević - Predsednik, Vrhovni kasacioni sud,

3) Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM),

4) Nj.E. Ambasador, Vinsent Dežer, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji,

5) Fondacija Hajnrih Bel - Regionalna kancelarija za Jugoistočnu Evropu,

6) Internet portal uTIcaj,

7) ArhivaDa li želite podržati ovu inicijativu?

Broj glasova : 2

Postavi komentar