Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

P O J M O V I

1. P E T I C I J A

Šta je peticija?

Peticija je pismeno obraćanje kojim grupa građana/ki traži od organa javne vlasti da pokrene postupak ili preduzme meru ili radnju iz svoje nadležnosti.

Šta je pravni osnov peticije?

Ustav Republike Srbije. Pravo na peticiju je Ustavom zajamčeno ljudsko pravo utvrđeno članom 56 Ustava Republike Srbije. “Svako ima pravo da, sam ili zajedno sa drugima, upućuje peticije i druge predloge državnim organima, organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja, organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave i da od njih dobije odgovor kada ga traži.

Da li je peticija oblik kolektivnog obraćanja građana i kojim organima se podnosi?

Peticija jeste kolektivno, grupno obraćanje građana određenom organu, pre svega predstavničkom telu u cilju rešavanja određenog pitanja od užeg ili šireg društvenog interesa, odnosno opšteg interesa na nacionalnom ili nižim nivoima vlasti. Iz Ustava Republike Srbije, međutim, proizilazi da se ona može uputiti ma kom državnom organu, organizaciji kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave. U Srbiji znači, peticija ne označava samo mogućnost obraćanja skupštinama kao predstavničkim telima na svim nivoima vlasti, već i drugim pomenutim organima.

Šta bi trebalo da sadrži peticija?

Forma peticije nije određena zakonom. Pošto peticija nije isto što i narodna ili građanska inicijativa, forma peticije ne mora biti tako „stroga“ kao što je to slučaj sa zahtevom za pokretanje zakonodavne inicijative. Zato bi peticija trebalo da sadrži samo nekoliko osnovih elemenata: 1) naziv organa kome se peticija upućuje; 2) ustavni osnov za podnošenje peticije sa zahtevom da se na peticiju odgovori; 3) jasno formulisan zahtev, predlog i sl. podnosilaca; 4) objašnjenje zahteva predloga i sl. podnosilaca predstavke, ako je to potrebno; 5) ime i prezime potpisnika, njihov potpis i adresu stanovanja (svaki drugi podatak s obzirom na formu peticije ne bi bio neophodan); 6) ako se od organa javne vlasti traži da odgovori na peticiju, jasno naznačenje ovog zahteva; 7) ime i prezime, potpis, adresu i jedinstveni matični broj lica koje je pokrenulo peticiju – zastupnika drugih potpisnika povodom konkretnog zahteva.

Šta bi peticija mogla još da sadrži?

U eri informacionih tehnologija, kada se od organa traži odgovor, zastupnik potpisnika peticije mogao bi da u peticiji navede i druge podatke, kao na primer broj fiksnog i mobilnog telefona ili i-mejl adresu.

MOGUĆI PRIMER OBRASCA PETICIJE

NAZIV ORGANA KOME
SE PETICIJA UPUĆUJE
I ADRESA ORGANA

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

P E T I C I J U

Jasno određen zahtev, predlog i sl. podnosilaca

_________________________________________________________________

Objašnjenje zahteva podnosilaca kada je to potrebno

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
PODNOSIOCI PREDSTAVKE
Ime i prezime Adresa stanovanja Potpis

Mesto i datum ___________________

U ime zastupnika podnosilaca: ________________________
IME I PREZIME
ADRESA
MATIČNI BROJ
BROJ LIČNE KARTE
I-MEJL ADRESA (fakultativno)
BROJ TELEFONA (fakultativno)

2. P R E D L O G

Šta je predlog?

Predlog je pismeno obraćanje kojim građanin/ka traži od organa javne vlasti da pokrene postupak ili preduzme meru ili radnju iz svoje nadležnosti.

Šta je pravni osnov predloga?

Ustav Republike Srbije. Pravo na podnošenje predloga proizilazi iz Ustava Republike Srbije. Ustavom je pravo na peticiju zajamčeno kao osnovno ljudsko pravo u članu 56. Ustava Republike Srbije i ustavnom formulacijom su obuhvaćeni i drugi predlozi, pod kojim se podrazumevaju i predlozi i kakve druge forme kao na primer, predstavke ili pritužbe. Član 56 Ustava glasi: “Svako ima pravo da, sam ili zajedno sa drugima, upućuje peticije i druge predloge državnim organima, organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja, organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave i da od njih dobije odgovor kada ga traži.

Da li je predlog oblik kolektivnog obraćanja građana i kojim organima se podnosi?

Predlog jeste oblik individualnog obraćanja građana (pravnih lica). Ipak, kada se predlogom zahteva da se pokrene postupak koji se odnosi na svega nekoliko lica, a ne na pitanja od šireg društvenog interesa, čini se da bi predlog mogli da podnesu i nekoliko građana/ki. Iz Ustava Republike Srbije proizilazi da se predlog može uputiti ma kom državnom organu, organizaciji kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave.

Šta bi treba da sadrži predlog?

Forma predloga u kontekstu u kojem ga spominjemo, nije određena zakonom. Ona je oblik „neformalnog“ obraćanja organima pa ni način obraćanja ne mora biti tako „strog“. Predlog bi trebao da sadrži samo nekoliko osnovnih elemenata:

Šta bi predlog mogao još da sadrži?

U eri informacionih tehnologija, kada se od organa traži odgovor, podnosilac predloga mogao bi da u predlogu navede i druge podatke, kao na primer broj fiksnog i mobilnog telefona ili i-mejl adresu, ili na primer da mu se odgovor dostavi mejlom.

MOGUĆI PRIMER OBRASCA PREDLOGA

NAZIV ORGANA KOME
SE PREDLOG UPUĆUJE
I ADRESA ORGANA

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

PREDLOG

Jasno određen predlog

_________________________________________________________________

Objašnjenje predloga podnosioca kada je to potrebno

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
PODNOSIOCI PREDSTAVKE

Mesto i datum ___________________

Podnosilac predloga: ________________________
IME I PREZIME
ADRESA
MATIČNI BROJ
BROJ LIČNE KARTE
I-MEJL ADRESA (fakultativno)
BROJ TELEFONA (fakultativno)

3. P R E D S T A V K A

Šta je predstavka?

Predstavka je pismeno obraćanje koje građanin/ka ili više lica upućuje organu javne vlasti, a u kojoj izražava neslaganje u pogledu načina rada i postupanja određenog organa ili se njihov način rada i postupanja kritikuju od strane građana/ki (može se zvati i primedba).

Šta je pravni osnov predstavke?

Ustav Republike Srbije. Pravo na podnošenje predstavke proizilazi iz Ustava Republike Srbije. Ustavom je pravo na peticiju zajamčeno kao osnovno ljudsko pravo u članu 56. Ustava Republike Srbije i ustavnom formulacijom su obuhvaćeni i drugi predlozi, pod kojim se podrazumeva i predstavka. Član 56. Ustava glasi: “Svako ima pravo da, sam ili zajedno sa drugima, upućuje peticije i druge predloge državnim organima, organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja, organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave i da od njih dobije odgovor kada ga traži. To mogu biti i pojedini zakoni, ali se onda ona odnosi samo na konkretne subjekte, kao što je to predviđeno Zakonom o radiodifuziji. Pored izraza predstavka u zakonima u Srbiji se pominju i drugi izrazi, kao na primer primedba ili prigovor.

Da li je predstavka oblik kolektivnog obraćanja građana i kojim organima se podnosi?

Predstavka jeste oblik individualnog ili kolektivnog obraćanja građana (pravnih lica). Ono u čemu se ovo pismeno obraćanje razlikuje od drugih kao oblik ostvarivanja participativne demokratije, jeste što se njime izražava neslaganje ili se kritikuje način rada ili postupanje određenog organa javne vlasti od strane građana i građanki/pravnih lica. Iz Ustava Republike Srbije, proizilazi da se predstavka može uputiti ma kom državnom organu, organizaciji kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave. Predstavka bi trebalo da bude podneta neposredno organu čiji se rad kritikuje, odnosno sa čijim radom se podnosilac predstavke ne slaže.

Šta bi trebalo da sadrži predstavka?

Forma predstavke u kontekstu u kojem je spominjemo nije određena zakonom. Ona je oblik „neformalnog“ obraćanja organima pa ni način obraćanja ne mora biti tako „strog“. Predstavka bi trebalo da sadrži samo nekoliko osnovnih elemenata: 1) naziv organa kome se predstavka upućuje; 2) ustavni osnov za podnošenje predstavke sa zahtevom da se na predstavku odgovori osim ako je predstavka anonimna; 3) jasnu formulaciju kritike ili neslaganja koja ne sme biti upućena u formi pretnje ili vulgarnog izražavanja; 4) objašnjenje neslaganja, odnosno kritike, ako je to potrebno; 5) ime i prezime podnosioca, njegov/njen potpis i adresu stanovanja (predstavka može biti i anonimna ali se u tom slučaju od organa kome je upućena ne može tražiti odgovor). Predstavku može da podnese i više lica. Kada je podnosi više lica, predstavka treba da sadrži elemente koje sadrži i peticija.

Šta bi predstavka mogla još da sadrži?

U eri informacionih tehnologija, kada se od organa traži odgovor, to mogu biti i broj fiksnog i mobilnog telefona ili i-mejl adresa podnosioca, ili na primer da mu se odgovor dostavi mejlom.

MOGUĆI PRIMER OBRASCA PREDSTAVKE

NAZIV ORGANA KOME
SE PREDSTAVKA UPUĆUJE
I ADRESA ORGANA

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole podnosim i zahtevam odgovor na

P R E D S T A V K U

Jasno određena kritika ili neslaganje sa radom ili postupanjem organa bez izražavanja pretnji ili vulgaronog izražavanja

_________________________________________________________________

Objašnjenje predstavke podnosioca kada smatra da je to potrebno

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Mesto i datum ___________________

Podnosilac predstavke: ________________________
IME I PREZIME
ADRESA
MATIČNI BROJ
BROJ LIČNE KARTE
I-MEJL ADRESA (fakultativno)
BROJ TELEFONA (fakultativno)

4. P R I T U Ž B A

Šta je pritužba?

Pritužba je pismeno obraćanje koje građanin/ka upućuje organu javne vlasti, a u kome iznosi da mu je aktom ili radnjom tih organa povređeno neko pravo ili pravni interes.

Šta je pravni osnov pritužbe?

Ustav Republike Srbije. Pravo na podnošenje pritužbe proizilazi iz Ustava Republike Srbije. Ustavom je pravo na peticiju zajamčeno kao osnovno ljudsko pravo u članu 56. Ustava Republike Srbije i ustavnom formulacijom su obuhvaćeni i drugi predlozi, pod kojim se podrazumevaju i pritužbe i kakve druge forme kao na primer, predstavke ili pritužbe. Član 56 Ustava glasi: “Svako ima pravo da, sam ili zajedno sa drugima, upućuje peticije i druge predloge državnim organima, organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja, organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave i da od njih dobije odgovor kada ga traži. Međutim, pravni osnov pritužbe proizilazi i iz Zakona o državnoj upravi, Zakona o Zaštitniku građana i drugih zakona.

Da li je pritužba oblik individualnog obraćanja građana i kojim organima se podnosi?

Pritužba jeste oblik individualnog obraćanja građana (pravnih lica). Pritužba po svojoj formi se odnosi na konkretno kršenje određenog prava i pravnog interesa aktom ili radnjom organa. Pritužba se pre svega odnosi na organe uprave na svim nivoima vlasti i organizacije kojima je povereno vršenje upravnih javnih ovlašćenja. Međutim, u nekim zakonima pritužba ima značenje konkretnog pisma kojim se pokreće određeni konkretan postupak (kao na primer postupak pred Zaštitnikom građana), ili pritužbe na rad organa državne uprave utvrđen Zakonom o državnoj upravi.

Šta bi trebalo da sadrži pritužba?

Forma pritužbe može da bude određena posebnim zakonima (npr. pritužba Zaštitniku građana). Ali ne postoji jedinstvena forma pritužbe koja bi obuhvatala sve organe kao što to proizilazi iz Ustava. Pritužba bi trebalo da sadrži:

Šta bi pritužba mogla još da sadrži?

U eri informacionih tehnologija, kada se od organa traži odgovor, podnosilac pritužbe mogao bi da u pritužbi navede i druge podatke, kao na primer broj fiksnog i mobilnog telefona ili i-mejl adresu, ili na primer da mu se odgovor dostavi mejlom.

MOGUĆI PRIMER OBRASCA PRITUŽBE
(SAMO U SLUČAJU KADA FORMA PRITUŽBE NIJE POSEBNO ODREĐENA ZAKONOM)

NAZIV ORGANA KOME
SE PRITUŽBA UPUĆUJE
I ADRESA ORGANA

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole podnosim i zahtevam odgovor na

P R I T U Ž B U

naziv organa protiv kojeg se pritužba podnosi i razlog (akt ili radnja koju podnosilac smatra razlogom kršenja njegovog prava ili pravnog interesa)

_________________________________________________________________

Detaljan opis situacije kojom je radom ili postupanjem organa došlo do povrede prava ili pravnih interesa građana

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Mesto i datum ___________________

Podnosilac pritužbe: ________________________
IME I PREZIME
ADRESA
MATIČNI BROJ
BROJ LIČNE KARTE
I-MEJL ADRESA (fakultativno)
BROJ TELEFONA (fakultativno)