Ako mi ne utičemo na politiku, politika će uticati na nas.

Dobrodošli

Kako biste potpisali postojeće peticije, ili postavili nove, morate da se registrujete:

UTICAJ

Internet portal uTIcaj je postavljen kako bi TI lakše ostvario/la svoja građanska prava. Najvažnije je da TI utičeš aktivno na sve od praktičnih problema (na primer, ulično svetlo koje ne radi, nepostojanje kontejnera za reciklažu, nedovoljno autobuskih stajališta u tvom kraju, lokalna škola vapi za renoviranjem, nove i bezbedne sprave na igralištu u parkiću...) do kreiranja nove lokalne ili državne politike i mera (primera radi: Zašto Milan Mladenović i EKV nemaju svoju ulicu ako dovoljno građana/ki to želi? Kakav metro želiš? Da li želiš da se neki procenat tvog poreza odvaja u namene po tvom izboru? Na primer, 2% poreza želim da ide na otvaranje i održavanje humanog azila za pse i mačke. Da li treba pooštriti kaznene mere za silovatelje povratnike? Da li se protiviš da Srbija održava bliske diplomatske odnose sa diktatorskim režimima poput Irana koji brutalno guše slobodu svojih građana/ki?...).

Suština je u tome da mi kao građani i građanke plaćajući porez (svaki put kada nam obračunaju PDV) takođe plaćamo i održavanje državnog aparata i plate svih njegovih službenika, od početka lestvice pa sve do njenog vrha. Stoga je logično da imamo i prava da sudelujemo u odlučivanju kako o manjim tako i o značajnijim pitanjima. Glasanje na izborima za nekoga ko će predstavljati naše interese je, razume se, jedan od načina da i mi posredno učestvujemo u odlučivanju, ali nikada nećemo biti stopostotno sigurne/i u to u kojoj se meri slažemo sa svojim predstavnikom, niti da će on ili ona imati iste prioritete kao mi niti da će, usled obaveza prema stranci, biti u poziciji da glasa po svojoj volji. To su razlozi zbog kojih reprezentativna demokratija sama po sebi nije u stanju da u potpunosti odgovori na potrebe građanstva. Građankama i građanima treba ostaviti mogućnost da iznose svoje predloge kada smatraju da za tim postoji potreba i ukoliko dovoljan broj njih određeno pitanje smatra vrednim potpisa, onda i Parlament mora da bude u obavezi da ispoštuje volju građanstva. Čini se, dakle, da će bolji demokratski sistem proizvesti reprezentativna u sprezi sa direktnom demokratijom.

I Evropska Unija, koja je iz ove perspektive smatrana oličenjem moderne demokratije, takođe dobija kritike na račun nedostatka demokratičnosti. Usled toga, u Lisabonskom sporazumu ponuđen je novi demokratski instrument – Evropska građanska inicijativa (European Citizens Initiative – ECI). Evropsku građansku inicijativu je moguće koristiti bilo gde u EU; uslov je samo da postoji više od milion potpisnika/ca državljana jedne trećine država. On je takođe obavezujući za Evropsku komisiju. Budući da Srbija teži članstvu u Evropskoj Uniji, ECI i za nas predstavlja demokratski instrument sa kojim se treba bolje upoznati, jer je to način da efektivnije utičemo na naše okolnosti. Trenutno ECI možemo da posmatramo i kao primer koji bi trebalo slediti u cilju poboljšanja građanskih prava u Srbiji.

Pozivamo vas da se bolje upoznate sa zakonima u Srbiji, Evropskoj Uniji i regionu - sa onim mehanizmima koji nam stoje na raspolaganju i ono čemu stremimo.

UKLJUČENJE GRAĐANA U DRUŠTVENI I POLITIČKI ŽIVOT KROZ ZASTUPANJE PRAVA NA PETICIJE I PREDSTAVKE

Zajednicki projekat YUCOM-a i Heinrich Böll Stiftung-a.

Ukupni očekivani rezultat akcije je podignuta opšta svest građana i javnih institucija da poštuju pravo građana da direktno učestvuju u uređenju i procesu donošenja odluka na način da bi se animirali građani i zastupanjem za ovo ljudsko pravo, kao i stvaranje pozitivne klime u Srbiji za usvajanje neophodne pravne regulative koja će omogućiti takvu demokratsku promenu.

Trajanje projekta: 12 meseci (Januar – Decembar 2010).

Donator:Delegacija Evropske komisije za Republiku Srbiju, Instrument za demokratiju i ljudska prava(EIDHR).

Glavni cilj kojem će akcija doprineti je demokratska reforma, zastupanje učešća građanja u političkom životu i direktno učešće građana u procesu donošenja odluka na svim nivoima i granama moći kroz usvajanje neophodne pravne regulative i uspostavljanje funkcionalnog mehanizma za regulisanje prava na peticije i predstavke.

Posebni ciljevi koji se žele postići akcijom su:

Aktivnosti su podeljene u 7 grupa: